Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DIDÀCTICA DE LAS CIÈNCIES SOCIALS: GEOGRAFIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

L'ensenyament de qualsevol coneixement suposa un esforç continu per actualitzar tant els mètodes didàctics. com els continguts procedents de la ciència de referència. Aquest procés d'actualització resulta més complex per la necessitat d'introduir els canvis regulats per la normativa en diferents escales: Autonòmica, Estatal o Europea.

L'ensenyament de la geografia és essencial per al desenvolupament humà perquè li permet millorar la seua relació dialèctica amb l'entorn natural i social en el qual es desembolica.

La Geografia facilita els coneixements necessaris per a resoldre nombrosos problemes que se li planteja la ciutadania en la seua vida quotidiana com: localitzar un lloc; orientar-se en una determinada ciutat; calcular recorreguts; equipar-se pertinent per al temps atmosfèric previst; desenvolupar activitats esportives o econòmiques segons aquestes previsions; comprendre les xarxes socials i econòmiques entre altres aspectes que conformen la nostra societats.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG16 : Treballar en equip amb altres professionals de l'educació, enriquint la pròpia formació.
 • CG17 : Desenvolupar hàbits i actituds per a aprendre a aprendre al llarg del posterior exercici professional.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.
 • CG7 : Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge, amb una atenció especial a l'equitat, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte als drets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible.

 

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE10 : Conèixer estratègies i tècniques d'avaluació i entendre l'avaluació com un instrument de regulació i estímul de l'esforç.
 • CE13 : Identificar els problemes relatius a l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries de l'especialització i plantejar alternatives i solucions.
 • CE5 : Conèixer els desenvolupaments teoricopràctics de l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries corresponents.
 • CE6 : Transformar els currículums en programes d'activitats i de treball.
 • CE7 : Adquirir criteris de selecció i elaboració de materials educatius.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Analitzar i valorar críticament el curriculum de Geografia en la normativa de l'ESO i el Batxillerat.
 • Conèixer els desenvolupaments teoricopràctics de l'ensenyament i l'aprenentatge de la geografia d'acord amb el  que es disposen en el currículum d'aquesta assignatura en l'ESO i en el batxillerat.
 • Sintetitzar les tendències geogràfiques exposant el seu objecte de coneixement i la seua influència en l'ensenyament i aprenentatge de la geografia. Transformar el currículum en programes d'activitats i de treball.
 • Conèixer recursos didàctics (cartografia, itineraris didàctics…) i analitzar el seu aprofitament didàctic. Adquirir i utilitzar criteris de selecció i elaboració de materials educatius.
 • Prevenir, detectar i diagnosticar les dificultats més habituals en l'aprenentatge de la geografia, i fer-ne el tractament i la intervenció més adequada. Identificar les dificultats més habituals en l'aprenentatge de l'espai geogràfic, i plantejar alternatives i solucions.
 • Elaborar estratègies d'aprenentatge concretes a partir d'alguna de les teories d'aprenentatge, incloent hi les tecnologies de la comunicació i de la informació i els recursos multimèdia, tenint en compte de manera especial algunes de les dificultats d'aprenentatge i les solucions possibles.
 • Cercar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital i multimèdia) per a transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge de la geografia.
 • Programar i desenvolupar continguts geogràfics en què es reflectisquen la seua utilitat per a la vida quotidiana.
 • Dissenyar i desenvolupar dins de l'ensenyament de la geografia, espais d'aprenentatge amb especial atenció a l'equitat, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte als drets humans, que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible.
 • Elaborar formes d'avaluació inicial, formativa i sumativa que a més de mesurar l'aprenentatge constituïsquen estímuls i reflexió sobre el procés d'ensenyament i sobre la programació
 • Conèixer estratègies i tècniques d'avaluació i entendre l'avaluació com un instrument de regulació i estímul a l'esforç.
 • Analitzar situacions didàctiques en l'aprenentatge de la geografia en el marc de l'educació secundària, així com les diverses formes d'atendre la diversitat de capacitats, interessos i cultura en l'etapa d'ESO. Treballar en equip amb altres professionals de l'educació per a enriquir la pròpia formació.
 • Identificar la necessitat de formar-se de manera contínua en l'actual societat del coneixement.
 • Desenvolupar hàbits i actituds que fomenten la necessitat de formar-se de manera contínua al llarg del seu posterior desenvolupament professional.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

 • Definir la didàctica de la Geografia.
 • Conéixer les diferents tendències etimològiques de la Geografia.
 • Identificar en les propostes didàctiques la influència dels diferents corrents científics.
 • Seleccionar i organitzar continguts didàctics segons les tendències en Geografia.
 • Incorporar fonts documentals específiques de la Geografia.
 • Conéixer la teoria tradicional sobre el procés d'ensenyament-aprenentatge.
 • Conéixer les noves teories sobre el procés d'ensenyament-aprenentatge.
 • Analitzar diferents tècniques, activitats, materials recursos relacionats amb el procés d'ensenyament-aprenentatge.
 • Aplicar instruments i tècniques específiques de la geografia en l'elaboració d'activitats, materials i recursos didàctics relacionats amb el procés d'ensenyament aprenentatge.
 • Dissenyar individualment i en equip activitats, materials i recursos didàctics relacionats amb el procés d'ensenyament aprenentatge.
 • Utilitzar els recursos bibliogràfics, d'hemeroteca o d'Internet en l'elaboració d'activitats, materials i recursos didàctics relacionats amb el procés d'ensenyament aprenentatge.
 • Descriure el mètode geogràfic.
 • Definir el concepte d'espai.
 • Conéixer les diferents categories i nocions del concepte d'espai.
 • Definir el concepte de paisatge.
 • Conéixer els elements i relacions que integren el paisatge.
 • Reconéixer en un text o activitat les diferents tendències en Geografia.
 • Dissenyar activitats didàctiques segons els mètodes geogràfics.
 • Relacionar la transposició didàctica amb les característiques de la ciència de referència.
 • Comparar l'experiència pròpia i la producció realitzada amb els resultats d'altres docents en diferents fòrums com a centres de formació del professorat, congressos, jornades, entre altres.
 • Valorar les aportacions de les diferents tendències en Geografia.
 • Valorar les aportacions de la Geografia a l'educació primària.
 • Criticar les relacions que s'estableixen entre la ciència de referència i la didàctica d'aquestes.
 • Compartir activitats, materials i recursos didàctics relacionats amb la Geografia.
 • Debatre propostes didàctiques tant pròpies, com a alienes.
 • Assumir propostes didàctiques elaborades per altres companys.
 • Valorar el patrimoni natural i cultural com a signe d'identitat, mitjà de desenvolupament o evidència documental.
 • Respectar el patrimoni natural i cultural.
 • Acceptar la diversitat cultural com a riquesa de la Humanitat.
 • Defensar els drets humans per damunt de diferències de raça, religió, gènere o idioma.

 

 

Dades generals

Codi: 12035
Professor/a responsable:
GOMEZ TRIGUEROS, ISABEL MARIA
Crèdits ECTS: 7,50
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 4,50

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix