Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
BASES PER A LA FORMACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORT

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Bases para la formación en Educación Física y el deporte: nuevos retos.
Aprendizaje de la Educación Física: teorías y retos actuales
La tercera ola cultural empezó a emerger sobre los años 60, debido a una multitud de factores. que construyeron a la desindustrialización de algunos países más avanzados. Durante la década de los 80, hubo un cambio hacia la falta de respeto al medio ambiente, y la poca introspección hacia la ecología humana; por tanto, influyó en el mundo de la educación. La tercera ola cultural ha contribuido y sigue haciéndolo a esta transformación socio-cultural.
Las posibilidades de la Educación Física del futuro son sumamente variadas:
- Cambios tecnológicos y sociales también pueden tener una incidencia importante a la hora de proporcionar conocimientos y actividades relacionados con la Educación Física
- La evolución y distensión entre las orientaciones tradicionales y crítica dentro de la Educación Física
- Una preparación nueva y constructiva del profesor de Educación Física dentro del marco de la Pedagogía Crítica
- La Educación Física en contextos y espacios alternativos: cuestiones pendientes con referencia al futuro de la profesión.
- Una implicación con pasión por la profesión al servicio de la educación de niños/as y jóvenes: el encuentro de la Educación Física y la Educación Emocional

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l'especialització docent corresponent.
 • CG10 : Dissenyar i dur a terme activitats formals i no formals que contribuïsquen a fer del centre un lloc de participació i cultura en l'entorn en el qual està situat.
 • CG16 : Treballar en equip amb altres professionals de l'educació, enriquint la pròpia formació.
 • CG17 : Desenvolupar hàbits i actituds per a aprendre a aprendre al llarg del posterior exercici professional.
 • CG18 : Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes a entorns educatius nous o poc coneguts.
 • CG2 : Conèixer el cos de coneixements didàctics entorn dels processos d'ensenyament i aprenentatge respectius. Per a la formació professional s'inclourà el coneixement de les respectives professions.
 • CG7 : Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge, amb una atenció especial a l'equitat, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte als drets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible.
 • CG9 : Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula i dominar destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar l'aprenentatge i la convivència en l'aula i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.

 

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE1 : Conèixer el valor formatiu i cultural de les matèries corresponents a l'especialització.
 • CE12 : Analitzar críticament l'exercici de la docència, de les bones pràctiques i de l'orientació utilitzant indicadors de qualitat.
 • CE2 : Conèixer els continguts que es cursen en els ensenyaments respectius.
 • CE3 : Conèixer la història i els desenvolupaments recents de les matèries i les seues perspectives per a poder transmetre una visió dinàmica d'aquestes.
 • CE7 : Adquirir criteris de selecció i elaboració de materials educatius.
 • CE8 : Fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i pose en valor les aportacions dels estudiants.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i valorar els continguts que es cursen en l'ensenyament de l'Educació Física i Esportiva.
 • Analitzar els contextos i situacions en què s'usen i apliquen els coneixements d'Educació Física i Esportiva.
 • Conèixer i reflexionar sobre la percepció ciutadana i dels estudiants sobre determinats aspectes de l'educació física i l'esport.
 • Valorar els contextos i situacions en què s'usen i s'apliquen els coneixements d'Educació Física i Esportiva en la secundària obligatòria i postobligatoria.
 • Valorar de manera crítica i reflexiva les aportacions pròpies i dels altres en educació física i esportiva.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Aprender a ser para poder ser capaz de estimular la necesidad de aprender a través de la acción motriz, del juego, de la actividad física y del deporte
Aprender a conocer, saber y hacer mejor la enseñanza y el aprendizaje de la actividad física y del deporte correspondientes.
Aprender a transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.
Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos específicos.
Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.
Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza aprendizaje.
Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un sistema de comprensión para el desarrollo humano

 

 

Dades generals

Codi: 12024
Professor/a responsable:
FERRIZ VALERO, ALBERTO
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 1,40
Crèdits pràctics: 2,20
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ CORPORAL
  Crèdits teòrics: 1,4
  Crèdits pràctics: 2,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix