Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INNOVACIÓ DOCENT I INVESTIGACIÓ EDUCATIVA EN L'ENSENYAMENT DE L'ECONOMIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

LA ASIGNATURA SE CONCIBE EN EL ÁMBITO DE FORMACIÓN DEL MÓDULO ESPECÍFICO DEL MASTER UNIVERSITARIO DEL PROFESORADO DE LA ESPECIALIDAD DE ECONOMÍA.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG12 : Participar en l'avaluació, investigació i la innovació dels processos d'ensenyament i aprenentatge, i comunicar les conclusions i les raons que les sustenten la comunitat educativa i altres professionals de l'educació.
 • CG16 : Treballar en equip amb altres professionals de l'educació, enriquint la pròpia formació.
 • CG18 : Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes a entorns educatius nous o poc coneguts.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.

 

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE11 : Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l'àmbit de l'especialització cursada.
 • CE12 : Analitzar críticament l'exercici de la docència, de les bones pràctiques i de l'orientació utilitzant indicadors de qualitat.
 • CE13 : Identificar els problemes relatius a l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries de l'especialització i plantejar alternatives i solucions.
 • CE14 : Conèixer i aplicar metodologies i tècniques bàsiques d'investigació i avaluació educatives i ser capaç de dissenyar i desenvolupar projectes d'investigació, innovació i avaluació.
 • CE9 : Integrar la formació en comunicació audiovisual i multimèdia en el procés d'ensenyament i aprenentatge.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Analitzar críticament l'acompliment de la docència, de les bones pràctiques i de l'orientació, utilitzant indicadors de qualitat.
 • Identificar problemes relatius a l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries de l'especialitat i plantejar alternatives i solucions.
 • Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l'àmbit de l'especialització cursada.
 • Aplicar a les matèries de l'especialitat metodologies i tècniques bàsiques d'investigació i avaluació educatives.
 • Dissenyar i desenvolupar projectes d'investigació, innovació i avaluació en l'ensenyament de les matèries.
 • Utilitzar la investigació sobre la pràctica i la innovació per a millorar l'ensenyament i el desenvolupament professional.
 • Presentar un informe escrit amb informacions procedents de diverses fonts i reflexions i conclusions personals.
 • Treballar de manera cooperativa amb iguals.
 • Utilitzar les TIC per a cercar, obtenir, processar i seleccionar informacions i documents adequats als continguts a ensenyar i saber-les integrar en el procés d'ensenyament i aprenentatge.
 • Valorar de manera crítica i reflexiva les aportacions pròpies i les dels altres.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

• Saber diseñar actividades interdisciplinares desde la economía.
• Capacidad de utilizar las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje de la economía.
• Conocimiento y aplicación de propuestas docentes innovadoras sobre economía.
• Ser capaz de identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de la Economía y Economía de la Empresa y plantear alternativas y soluciones.
• Ser capaz de diseñar y desarrollar proyectos de investigación, innovación y evaluación en la educación económica.
• Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la educación económica.
• Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de calidad.
• Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de la economía y plantear alternativas y soluciones.
• Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas en economía y ser capaz de diseñar y desarrollar proyectos de investigación, innovación y evaluación en educación económica.
• Definir la investigación-acción participativa en la educación.
• Valorar el papel de las nuevas tecnologías de la información y comunicación dentro de la investigación e innovación educativa

 

 

Dades generals

Codi: 12021
Professor/a responsable:
SEVA CAÑIZARES, FRANCISCO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,96
Crèdits pràctics: 1,44
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS
  Crèdits teòrics: 0,96
  Crèdits pràctics: 1,44
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix