Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT EN L'ADOLESCÈNCIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

La asignatura Aprendizaje y Desarrollo en la Adolescencia forma parte de la materia Aprendizaje y desarrollo de la personalidad, perteneciente al Bloque Genérico del Máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria. Su objetivo fundamental es servir de base al conocimiento de las características del aprendizaje y el desarrollo en la adolescencia.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Dissenyar i dur a terme activitats formals i no formals que contribuïsquen a fer del centre un lloc de participació i cultura en l'entorn en el qual està situat.
 • CG16 : Treballar en equip amb altres professionals de l'educació, enriquint la pròpia formació.
 • CG17 : Desenvolupar hàbits i actituds per a aprendre a aprendre al llarg del posterior exercici professional.
 • CG3 : Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que faciliten l'adquisició de les competències pròpies dels ensenyaments respectius, atenent el nivell i la formació prèvia dels estudiants, així com la seua orientació, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • CG7 : Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge, amb una atenció especial a l'equitat, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte als drets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible.
 • CG8 : Adquirir estratègies per a estimular l'esforç de l'estudiant i promoure la seua capacitat per a aprendre per ell mateix i amb els altres, i desenvolupar habilitats de pensament i de decisió que faciliten l'autonomia, la confiança i iniciatives personals.
 • CG9 : Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula i dominar destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar l'aprenentatge i la convivència en l'aula i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.

 

Competències específiques:>>mòdul genèric (CGe)

 • CGe1 : Conèixer les característiques dels estudiants, els seus contextos socials i motivacions.
 • CGe10 : Relacionar l'educació amb el medi i comprendre la funció educadora de la família i la comunitat, tant en l'adquisició de competències i aprenentatge, com en l'educació en el respecte dels drets i llibertats, en la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, i en la igualtat de tractament i no-discriminació de les persones amb discapacitat.
 • CGe2 : Comprendre el desenvolupament de la personalitat d'aquests estudiants i les possibles disfuncions que afecten l'aprenentatge.
 • CGe3 : Elaborar propostes basades en l'adquisició de coneixements, destreses i aptituds intel·lectuals i emocionals.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer el lloc que ocupa l'estudi de l'aprenentatge i el desenvolupament de la personalitat en la formació psicopedagògica del professor d'ensenyament secundari i valorar la seua utilitat per a la pràctica docent.
 • Conèixer els principals elements que formen part del procés d'ensenyament i aprenentatge, i el lloc que ocupen les variables psicològiques en aquest procés.
 • Comprendre les característiques del desenvolupament de la personalitat global dels adolescents en els àmbits, intel·lectual, personal i social. I les seues implicacions educatives i  conèixer i comprendre els diferents plantejaments teòrics sobre l'aprenentatge, i aplicar aquests coneixements al disseny de l'ensenyament.
 • Conèixer i valorar la importància de la motivació en el procés d'ensenyament i aprenentatge, els diferents plantejaments teòrics, i les implicacions per a la pràctica de cadascun, així com els programes de desenvolupament motivacional existents.
 • Adquirir actituds i conductes de relació amb els altres, treball en grup, recerca autònoma d'informació específica i bones pràctiques docents.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

1. Conocer los elementos generales del proceso de Enseñanza/Aprendizaje que sirven de base para el diseño o planificación de la enseñanza.

2. Conocer las características psicológicas del desarrollo intelectual, personal y social de la dolescencia.

3. Conocer las distintas teorías del aprendizaje y sus implicaciones educativas e instruccionales.

4. Conocer las características motivacionales del alumno y sus implicaciones para la enseñanza.

5. Aplicar estos conocimientos en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje.

6. Adquirir las competencias necesarias para una buena práctica profesional como docente.

 

 

Dades generals

Codi: 11999
Professor/a responsable:
CASTEJON COSTA, JUAN LUIS
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,48
Crèdits pràctics: 0,72
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA
  Àrea: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ
  Crèdits teòrics: 0,48
  Crèdits pràctics: 0,72
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix