Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRÀCTICUM D'EDUCACIÓ NUTRICIONAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La asignatura Prácticum de Educación Nutricional se considera vinculada a las asignaturas Educación Nutricional y Prácticum de Nutrición Comunitaria, tanto en lo relativo a sus actividades como en los recursos. Las actividades propuestas contemplan tanto actividades de educación alimentaria en diferentes poblaciones, como el diseño un programa de Educación Alimentaria. 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • E56 : Conèixer i intervenir en el disseny, realització i validació d'estudis epidemiològics nutricionals, com també participar en la planificació, anàlisi i avaluació de programes d'intervenció en alimentació en alimentació i nutrició en diferents àmbits.
 • E57 : Col·laborar en la implantació de sistemes de qualitat.
 • E58 : Conèixer els sistemes d'informació sanitària.
 • E59 : Desenvolupar les habilitats personals necessàries per a dur a terme intervencions d'educació nutricional de manera òptima.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en un idioma estranger

 • CT1 : Llegir i comprendre textos en un idioma estranger.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències informàtiques i informacionals

 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionals.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en comunicació oral i escrita

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

Competències generals del títol (CG):>>mòdul de Nutrició, la Dietètica i la Salut

 • 26 : Aplicar les ciències dels aliments i de la nutrició a la pràctica dietètica.
 • 29 : Avaluar i calcular els requeriments nutricionals en situació de salut i malaltia en qualsevol etapa del cicle vital.
 • 31 : Participar en el disseny d'estudis de dieta total.
 • 32 : Conèixer, detectar precoçment i avaluar les desviacions per excés o defecte, quantitatives i qualitatives, del balanç nutricional.
 • 33 : Planificar, dur a terme i interpretar l'avaluació de l'estat nutricional de subjectes o grups, tant sans (en totes les situacions fisiològiques) com malalts.
 • 35 : Identificar els problemes dieteticonutricionals del pacient, així com els factors de risc i les pràctiques inadequades.
 • 36 : Elaborar i interpretar una història dietètica en subjectes sans i en malalts.
 • 37 : Interpretar una història clínica.
 • 38 : Comprendre i utilitzar la terminologia emprada en ciències de la salut.
 • 39 : Interpretar i integrar les dades clíniques, bioquímics i farmacològics en la valoració nutricional del malalt i en el seu tractament dieteticonutricional.
 • 40 : Aplicar les bases de la nutrició clínica a la dietoteràpia.
 • 41 : Planificar, implantar i avaluar dietes terapèutiques per a subjectes o grups.
 • 42 : Conèixer l'organització hospitalària i les diferents fases del servei d'alimentació.
 • 43 : Participar en l'equip multidisciplinari d'una unitat de nutrició hospitalària.
 • 44 : Conèixer les diferents tècniques i productes de suport nutricional bàsic i avançat.
 • 45 : Desenvolupar i implementar plans de transició dieteticonutricional.
 • 46 : Planificar i dur a terme programes d'educació dieteticonutricional en subjectes sans i malalts.
 • 47 : Comprendre la farmacologia clínica i la interacció entre fàrmacs i nutrients.
 • 48 : Fer servir les eines bàsiques en TIC utilitzades en el camp de l'alimentació, nutrició i la dietètica.
 • 50 : Prescriure el tractament específic, corresponent a l'àmbit de competència del dietista nutricionista.
 • 51 : Ser capaç de fonamentar els principis científics que sustenten la intervenció del dietista nutricionista, supeditant la seua actuació professional a l'evidència científica.

 

Competències generals del títol (CG):>>mòdul de Salut Pública i Nutrició Comunitària

 • 54 : Dissenyar i realitzar valoracions nutricionals per a identificar les necessitats de la població en termes d'alimentació i nutrició, així com identificar els determinants de salut nutricional.
 • 55 : Dissenyar, intervenir i executar programes d'educació dieteticonutricional i de formació en nutrició i dietètica.
 • 56 : Col·laborar en la planificació de polítiques alimentàries nutricionals per a l'educació alimentària i nutricional de la població.
 • 57 : Adquirir la capacitat per a intervenir en projectes de promoció, prevenció i protecció amb un enfocament comunitari i de salut pública.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Reconèixer les característiques de les intervencions de promoció i educació per a salut nutricional.
 • Adaptar les intervencions de promoció i educació nutricional a les particularitats i necessitats dels grups.
 • Identificar els models d'aprenentatge que poden ser utilitzats per a facilitar l'educació nutricional.
 • Conèixer i saber utilitzar els diversos models de planificació d'educació nutricional.
 • Conèixer, dissenyar i aplicar els recursos didàctics més adequats als objectius d'educació nutricional.
 • Reconèixer les possibilitats del treball amb els mitjans de comunicació, a fi de difondre missatges educatius de nutrició.
 • Dissenyar guies alimentàries amb una base científica.
 • Dissenyar intervencions de promoció i educació nutricional adaptades a les característiques dels grups.
 • Identificar els models d'avaluació de les intervencions de promoció i educació.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Los objetivos específicos se corresponden con los objetivos formativos descritos en el apartado anterior

 

 

Dades generals

Codi: 27541
Professor/a responsable:
TRESCASTRO LOPEZ, EVA MARIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix