Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

La asignatura pretende ofrecer al alumno/a una visión teórica y práctica sobre cuestiones relacionadas con la educación alimentaria y nutricional, que les permitan adquirir conocimientos, pero también desarrollar actitudes, juicios críticos sobre las propuestas alimentarias que se les proponen y fomentar aquellas conductas que puedan favorecer la salud motivando a que se mantengan en el tiempo. Así mismo, pretende ofrecer al alumno/a la oportunidad de aprender a diseñar talleres de educación alimentaria y nutricional que tendrán su continuidad en el Practicum de Educación Nutricional.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • E12 : Realitzar la comunicació de manera efectiva, sabent utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació especialment les relacionades amb nutrició i hàbits de vida.
 • E56 : Conèixer i intervenir en el disseny, realització i validació d'estudis epidemiològics nutricionals, com també participar en la planificació, anàlisi i avaluació de programes d'intervenció en alimentació en alimentació i nutrició en diferents àmbits.
 • E57 : Col·laborar en la implantació de sistemes de qualitat.
 • E58 : Conèixer els sistemes d'informació sanitària.
 • E59 : Desenvolupar les habilitats personals necessàries per a dur a terme intervencions d'educació nutricional de manera òptima.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en un idioma estranger

 • CT1 : Llegir i comprendre textos en un idioma estranger.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències informàtiques i informacionals

 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionals.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en comunicació oral i escrita

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

Competències generals del títol (CG):>>Mòdul dela nutrició, la dietètica i la salut

 • 46 : Planificar i dur a terme programes d'educació dieteticonutricional en subjectes sans i malalts.

 

Competències generals del títol (CG):>>Mòdul de salut pública i nutrició comunitària

 • 55 : Dissenyar, intervenir i executar programes d'educació dieteticonutricional i de formació en nutrició i dietètica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Reconèixer les característiques de les intervencions de promoció i educació per a salut nutricional.
 • Adaptar les intervencions de promoció i educació nutricional a les particularitats i necessitats dels grups.
 • Identificar els models d'aprenentatge que poden ser utilitzats per a facilitar l'educació nutricional.
 • Conèixer i saber utilitzar els diversos models de planificació d'educació nutricional.
 • Conèixer, dissenyar i aplicar els recursos didàctics més adequats als objectius d'educació nutricional.
 • Reconèixer les possibilitats del treball amb els mitjans de comunicació, a fi de difondre missatges educatius de nutrició.
 • Dissenyar guies alimentàries amb una base científica.
 • Dissenyar intervencions de promoció i educació nutricional adaptades a les característiques dels grups.
 • Identificar els models d'avaluació de les intervencions de promoció i educació.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Los objetivos específicos se corresponden con los objetivos formativos descritos en el apartado anterior

 

 

;

Dades generals

Codi: 27540
Professor/a responsable:
TRESCASTRO LOPEZ, EVA MARIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6

Estudis en què s'imparteix