Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ I PRÀCTICA BASADA EN L'EVIDÈNCIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Es una asignatura instrumental relacionada con el uso de las Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC), la investigación científica para la generación de conocimiento y la implementación de este conocimiento en la práctica de la nutrición humana y dietética.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • E14 : Tenir capacitat d'elaborar informes i emplenar registres relatius a intervenció professional del dietista nutricionista.
 • E52 : Adquirir la formació bàsica per a l'activitat investigadora, amb capacitat per aformular hipòtesis, recollir i interpretar la informació per a la resolució de problemes seguint el mètode científic, i comprendre la importància i les limitacions del pensament científic en matèria sanitària i nutricional. Comprendre i utilitzar la terminologia que es fa servir en ciències de la salut.
 • E53 : Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar i aplicar les fonts d'informació relacionades amb la nutrició, l'alimentació, estils de vida i aspectes sanitaris.
 • E54 : Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar i aplicar les fonts d'informació relacionades amb nutrició, alimentació, estils de vida i aspectes sanitaris.
 • E55 : Conèixer els sistemes d'informació sanitària.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en un idioma estranger

 • CT1 : Llegir i comprendre textos en un idioma estranger.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències informàtiques i informacionals

 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionals.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en comunicació oral i escrita

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

Competències generals del títol (CG):>>mòdul de Nutrició, la Dietètica i la Salut

 • 51 : Ser capaç de fonamentar els principis científics que sustenten la intervenció del dietista nutricionista, supeditant la seua actuació professional a l'evidència científica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Demostrar l'ús dels recursos adequats per a localitzar, recuperar, organitzar i avaluar la informació sobre dietètica i nutrició en la bases de dades especialitzades i en la xarxa en general.
 • Identificar preguntes d'investigació de rellevància per a la dietètica i la nutrició.
 • Comprendre el procés de recerca i discutir els principals avantatges i les limitacions dels principals dissenys de recerca.
 • Descriure i reconèixer l'estructura i els continguts dels apartats dels comunicats científics.
 • Valorar críticament articles i dissenys d'investigació.
 • Ser conscients del valor i de la rellevància de les evidències científiques per a fonamentar la pràctica del dietista i nutricionista.
 • Col·laborar, amb equips de recerca, en les següents fases del procés de recerca: determinació de preguntes de recerca amb rellevància per a la pràctica, la cerca bibliogràfica i la recollida de dades.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

 

 • Demostrar que utiliza los recursos adecuados para localizar, recuperar, organizar y evaluar la información sobre dietética y nutrición en la bases de datos especializadas y en la Red, en general.
 • Identificar preguntas de investigación de relevancia para la dietética y nutrición.
 • Comprender el proceso de investigación y discutir las principales ventajas y limitaciones de los principales diseños de investigación.
 • Describir y reconocer la estructura y contenidos de los apartados de los comunicados científicos.
 • Valorar críticamente artículos y diseños de investigación.
 • Ser conscientes del valor y de la relevancia de las evidencias científicas para fundamentar la práctica del dietista-nutricionista.
 • Colaborar, con equipos de investigación, en las siguientes fases del proceso de investigación: determinación de preguntas de investigación con relevancia para la práctica, búsqueda bibliográfica y recogida de datos.

 

 

 

Dades generals

Codi: 27539
Professor/a responsable:
ORTS CORTES, MARIA ISABEL
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 2,80
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 2,8
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix