Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
BIOÈTICA I DRET

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La asignatura de Bioética y Derecho contribuye a la construcción de una conciencia profesional (deberes, reflexión y resolución de conflictos de naturaleza ética o ético-jurídica) en los dietistas nutricionistas con el fin de que las personas dedicadas a esta profesionales sean reflexivamente conscientes de su rol social en relación centralmente con la protección de la salud (en la dimensión pública e individual) a través de la alimentación. Para ello se toman diversos problemas ético-jurídicos, especialmente vinculados a dicho ejercicio profesional (problemas de salud individual, control jurídico y analisis crítico de la industria de la alimentación, políticas públicas en materia de salud,  etc), como ejemplo de la relevancia ética de la actividad profesional y de las exigencias deontológicas que han de ser satisfechas por los/las dietistas-nutricionistas en las multiples dimensiones de su ejercicio profesional.  

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • E48 : Identificar i discriminar a nivell clínic diagnòstic els diferents trastorns del comportament alimentari.
 • E49 : Identificar, des d'una perspectiva biopsicosocial integradora, les variables relacionades amb els trastorns del comportament alimentari.
 • E50 : Disposar dels coneixements psicològics necessaris per a actuar de manera precisa i fiable en la prevenció, detecció, valoració, diagnòstic i tractament multidisciplinari dels trastorns del comportament alimentari.
 • E51 : Desenvolupar una visió empàtica i receptiva amb el pacient i el seu entorn a l'hora d'abordar el tractament de possibles desordres alimentaris.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en un idioma estranger

 • CT1 : Llegir i comprendre textos en un idioma estranger.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències informàtiques i informacionals

 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionals.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en comunicació oral i escrita

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

Competències generals del títol (CG):>>mòdul de Nutrició, la Dietètica i la Salut

 • 26 : Aplicar les ciències dels aliments i de la nutrició a la pràctica dietètica.
 • 27 : Conèixer els nutrients, les seues funcions i la seua utilització metabòlica.
 • 28 : Conèixer les bases de l'equilibri nutricional i la seua regulació.
 • 29 : Avaluar i calcular els requeriments nutricionals en situació de salut i malaltia en qualsevol etapa del cicle vital.
 • 30 : Identificar les bases d'una alimentació saludable (suficient, equilibrada, variada i adaptada).
 • 31 : Participar en el disseny d'estudis de dieta total.
 • 32 : Conèixer, detectar precoçment i avaluar les desviacions per excés o defecte, quantitatives i qualitatives, del balanç nutricional.
 • 33 : Planificar, dur a terme i interpretar l'avaluació de l'estat nutricional de subjectes o grups, tant sans (en totes les situacions fisiològiques) com malalts.
 • 34 : Conèixer els aspectes fisiopatològics de les malalties relacionades amb la nutrició.
 • 35 : Identificar els problemes dieteticonutricionals del pacient, així com els factors de risc i les pràctiques inadequades.
 • 36 : Elaborar i interpretar una història dietètica en subjectes sans i en malalts.
 • 37 : Interpretar una història clínica.
 • 38 : Comprendre i utilitzar la terminologia emprada en ciències de la salut.
 • 39 : Interpretar i integrar les dades clíniques, bioquímics i farmacològics en la valoració nutricional del malalt i en el seu tractament dieteticonutricional.
 • 40 : Aplicar les bases de la nutrició clínica a la dietoteràpia.
 • 41 : Planificar, implantar i avaluar dietes terapèutiques per a subjectes o grups.
 • 42 : Conèixer l'organització hospitalària i les diferents fases del servei d'alimentació.
 • 43 : Participar en l'equip multidisciplinari d'una unitat de nutrició hospitalària.
 • 44 : Conèixer les diferents tècniques i productes de suport nutricional bàsic i avançat.
 • 45 : Desenvolupar i implementar plans de transició dieteticonutricional.
 • 46 : Planificar i dur a terme programes d'educació dieteticonutricional en subjectes sans i malalts.
 • 47 : Comprendre la farmacologia clínica i la interacció entre fàrmacs i nutrients.
 • 48 : Fer servir les eines bàsiques en TIC utilitzades en el camp de l'alimentació, nutrició i la dietètica.
 • 49 : Conèixer els límits legals i ètics de la pràctica dietètica.
 • 50 : Prescriure el tractament específic, corresponent a l'àmbit de competència del dietista nutricionista.
 • 51 : Ser capaç de fonamentar els principis científics que sustenten la intervenció del dietista nutricionista, supeditant la seua actuació professional a l'evidència científica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Reconèixer els elements essencials de la professió del dietista nutricionista, incloent-hi els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici de la professió, aplicant el principi de justícia social a la pràctica professional i desenvolupant-la amb respecte a les persones i els seus hàbits creences i cultures.
 • Conèixer els límits i les competències de la professió i identificar, si cal, un tractament interdisciplinari o la derivació a un altre professional.
 • Adquirir capacitat de gestió i assessoria legal i científica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

 • Reconocer los elementos esenciales de la profesión del Dietista-Nutricionista incluyendo los principios éticos, responsabilidades legales y el ejercicio de la profesión, aplicando el principio de justicia social a la práctica profesional y desarrollándola con respeto a las personas, sus hábitos creencias y culturas.
 • Reconocer la dimensión social de la nutrición como medicina preventiva y el rol social del nutricionista-dietista dentro de los profesionales de ciencias de la salud en relación con las políticas públicas vinculadas con la protección de la salud (alimentación en instituciones públicas: comedores escolares, comedores sociales; reflexión sobre los límites ético-jurídicos en la industria de la alimentación, reflexión sobre los límites ético-jurídicos en el ámbito de la publicidad relativa a alimentos y en la distribución de los mismos etc). 
 • Reconocer los problemas éticos vinculados con la alimentación humana y con la organización de la producción y distribución de los alimentos. Especial incidencia respecto de la externalización de los costes del modo de vida de los paises occidentales desarrollados (desigualdad y hambre en el mundo), la mera instrumentalización de muchos seres humanos y la cosificación de los animales no humanos (el universo ético, la capacidad de sentir como capacidad éticamente relevante, revisión crítica de nuestras prácticas alimenticias). 
 • Conocer los límites de la profesión y sus competencias, aprendiendo a identificar cuándo es necesario un tratamiento interdisciplinar o la derivación a otro profesional.
 • Adquirir capacidad de reflexión ética (a la luz de los valores, derechos, en juego), capacidad de gestión y de actualización de los conocimientos jurídicos vinculados con la nutrición, la industria de la alimentación y el desempeño de la profesión. 

 

 

Dades generals

Codi: 27529
Professor/a responsable:
ROCA PEREZ, VICTORIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 1,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOSOFIA DEL DRET I DRET INTERNACIONAL PRIVAT
  Àrea: FILOSOFIA DEL DRET
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 1,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix