Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La epidemiología nutricional es una de los campos más fascinantes y de utilidad para el profesional dietista-nutricionista, entre otras porque permite conocer lo que comemos y, la relación entre lo que comemos y qué tan saludables estamos. Es decir, permite obtener estudios descriptivos de los hábitos de vida de una población, relacionados no sólo con el consumo de alimentos, sino también con los de actividad física. Y por otro lado, estudios analíticos de la relación entre la exposición a factores de la dieta y el desarrollo de enfermedades. Para ello, se requiere la aplicación de técnicas estadisticas adecuadas. Además la epidemiologia nutricional es una herramienta muy útil para la evidencia de los problemas a resolver en la salud pública y nutricional. 

,

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • E12 : Realitzar la comunicació de manera efectiva, sabent utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació especialment les relacionades amb nutrició i hàbits de vida.
 • E13 : Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar i aplicar les fonts d'informació relacionades amb nutrició, alimentació, estils de vida i aspectes sanitaris.
 • E14 : Tenir capacitat d'elaborar informes i emplenar registres relatius a intervenció professional del dietista nutricionista.
 • E15 : Reconèixer els elements essencials de la professió de dietista nutricionista i desenvolupar la professió en relació amb altres professionals de la salut.
 • E29 : Desenvolupar la professió des de la perspectiva centrada en el pacient/usuari/client.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en un idioma estranger

 • CT1 : Llegir i comprendre textos en un idioma estranger.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències informàtiques i informacionals

 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionals.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en comunicació oral i escrita

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

Competències generals del títol (CG):>>mòdul de Salut Pública i Nutrició Comunitària

 • 52 : Conèixer les organitzacions i els sistemes de salut nacionals i internacionals, així com les polítiques de salut.
 • 53 : Participar en l'anàlisi, planificació, intervenció i avaluació d'estudis epidemiològics i programes d'intervenció en alimentació i nutrició en diferents àrees.
 • 54 : Dissenyar i realitzar valoracions nutricionals per a identificar les necessitats de la població en termes d'alimentació i nutrició, així com identificar els determinants de salut nutricional.
 • 55 : Dissenyar, intervenir i executar programes d'educació dieteticonutricional i de formació en nutrició i dietètica.
 • 56 : Col·laborar en la planificació de polítiques alimentàries nutricionals per a l'educació alimentària i nutricional de la població.
 • 57 : Adquirir la capacitat per a intervenir en projectes de promoció, prevenció i protecció amb un enfocament comunitari i de salut pública.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Identificar els usos de l'epidemiologia i els tipus d'estudis epidemiològics aplicables en l'epidemiologia nutricional.
 • Discutir la validesa dels resultats d'estudis epidemiològics concernents a la nutrició.
 • Identificar els problemes de salut relacionats amb la dieta en l'àmbit europeu, nacional i local.
 • Conèixer els conceptes bàsics de l'epidemiologia política. Relacionar la recerca epidemiològica amb la influència i l'impacte en les decisions polítiques.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

1. Definir el concepto y los ámbitos de actuación de la epidemiología y la epidemiología de la nutrición. 2. Describir los tipos básicos de diseños epidemiológicos e indicar la correcta aplicabilidad de los mismos en el área de la epidemiología de la nutrición. 3. Discutir la validez de los resultados de estudios epidemiológicos concernientes a la nutrición. 4. Aplicar e interpretar adecuadamente los métodos de evaluación dietética, e indicar la metodología epidemiológica apropiada para explorar relaciones entre la dieta y estado de salud. 5. Describir los patrones alimentarios a partir de las fuentes primarias. 6. Conocer la epidemiologia de las enfermedades más frecuentes relacionadas a con la dieta y nutrición

 

 

Dades generals

Codi: 27528
Professor/a responsable:
GIMENEZ MONZO, DANIEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,40
Crèdits pràctics: 1,00
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Crèdits teòrics: 1,4
  Crèdits pràctics: 1
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix