Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SALUT PÚBLICA

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació.

 

Context de l'assignatura per al curs 2010-11

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • E12 : Realitzar la comunicació de manera efectiva, sabent utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació especialment les relacionades amb nutrició i hàbits de vida.
 • E13 : Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar i aplicar les fonts d'informació relacionades amb nutrició, alimentació, estils de vida i aspectes sanitaris.
 • E14 : Tenir capacitat d'elaborar informes i emplenar registres relatius a intervenció professional del dietista nutricionista.
 • E15 : Reconèixer els elements essencials de la professió de dietista nutricionista i desenvolupar la professió en relació amb altres professionals de la salut.
 • E29 : Desenvolupar la professió des de la perspectiva centrada en el pacient/usuari/client.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en un idioma estranger

 • CT1 : Llegir i comprendre textos en un idioma estranger.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències informàtiques i informacionals

 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionals.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en comunicació oral i escrita

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

Competències generals del títol (CG):>>mòdul de Salut Pública i Nutrició Comunitària

 • 52 : Conèixer les organitzacions i els sistemes de salut nacionals i internacionals, així com les polítiques de salut.
 • 53 : Participar en l'anàlisi, planificació, intervenció i avaluació d'estudis epidemiològics i programes d'intervenció en alimentació i nutrició en diferents àrees.
 • 54 : Dissenyar i realitzar valoracions nutricionals per a identificar les necessitats de la població en termes d'alimentació i nutrició, així com identificar els determinants de salut nutricional.
 • 55 : Dissenyar, intervenir i executar programes d'educació dieteticonutricional i de formació en nutrició i dietètica.
 • 56 : Col·laborar en la planificació de polítiques alimentàries nutricionals per a l'educació alimentària i nutricional de la població.
 • 57 : Adquirir la capacitat per a intervenir en projectes de promoció, prevenció i protecció amb un enfocament comunitari i de salut pública.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Identificar conceptes de salut publica, com ara les competències professionals de la salut publica.
 • Conèixer els factors que determinen la salut. Identificar factors que influeixen en la nutrició i alimentació i la interacció que s'hi estableix. identificar els desequilibris socioestructurals, la discriminació, l'opressió, les injustícies socials, polítiques i econòmiques i l'impacte que tenen en la nutrició i alimentació. Estratègies de disminució de les desigualtats al món.
 • Reconèixer les bases de l'alimentació saludable reconeguda en els patrons alimentaris a l'estat espanyol i la relació amb la dieta mediterrània des del punt de vista de la salut pública.
 • Conèixer i identificar els atributs per a classificar els sistemes sanitaris internacionals, amb especial atenció al cas espanyol.
 • Descriure els fonaments, les funcions i les línies estratègiques de la promoció de la salut.
 • Reconèixer i analitzar la influència de les polítiques publiques de salut nutricional i alimentària en el context mundial, europeu i espanyol
 • Identificar les estratègies principals d'intervenció en salut pública nutricional, atenent a les metes del mil·lenni, salut XXI i el pla d'acció d'alimentació, nutrició i salut de la Unió Europea i Espanya.
 • Brindar eines tècniques bàsiques relacionades amb la gestió integral d'aigües i residus, des de la perspectiva de la salut pública. Toxiinfeccions alimentàries i mesures de prevenció.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2010-11

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 27527
Professor/a responsable:
Sense dades
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix