Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TÈCNIQUES D'ENTREVISTA I CONSELL NUTRICIONAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2010-11

La asignatura pretende proveer de las competencias básicas de entrevista clínica y de consejo nutricional para que el profesional pueda prestar una atención a partir de una perspectiva centrada, por un lado, en las necesidades de los pacientes/usuarios, familias y comunidades y, por otro, en el fomento del autocontrol de los hábitos de vida. Una buena relación profesional es la base de la confianza mutua y un determinante crucial del seguimiento de las recomendaciones terapéuticas. Por su carácter básico se sitúa al comienzo de la formación y está coordinada con la asignatura de psicología. Sienta las bases actitudinales y aptitudinales (formas de interactuar) de la relación profesional.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • E14 : Tenir capacitat d'elaborar informes i emplenar registres relatius a intervenció professional del dietista nutricionista.
 • E28 : Establir una relació empàtica i respectuosa amb el pacient/usuari/client d'acord amb la situació de la persona, problema de salut i etapa del desenvolupament. Utilitzar estratègies i habilitats que permeten una comunicació efectiva amb pacients/usuaris/clients, famílies i grups socials, com també l'expressió de les seues preocupacions i interessos.
 • E30 : Elaborar i interpretar una història dietètica en subjectes sans i malalts.
 • E31 : Conèixer les estratègies d'entrevista i de consell per a dissenyar, intervenir i executar programes d'educació dieteticonutricional i de formació en dietètica i nutrició.
 • E32 : Tenir la capacitat d'elaborar informes i emplenar registres relatius a la intervenció professional del dietista nutricionista.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en un idioma estranger

 • CT1 : Llegir i comprendre textos en un idioma estranger.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències informàtiques i informacionals

 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionals.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en comunicació oral i escrita

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

Competències generals del títol (CG):>>mòdul de formació bàsica

 • 6 : Conèixer els diferents mètodes educatius d'aplicació en ciències de la salut, així com les tècniques de comunicació aplicables en alimentació i nutrició humana.
 • 8 : Adquirir habilitats de treball en equip com a unitat en la qual s'estructuren de manera unidisciplinària o multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i altre personal relacionats amb l'avaluació diagnòstica i tractament de dietètica i nutrició.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Argumentar la rellevància de les tècniques d'entrevista i consell nutricional per a millorar l'adherència terapèutica.
 • Conèixer els fonaments teòrics de les tècniques d'entrevista i consell nutricional.
 • Conèixer les principals tècniques d'entrevista i consell nutricional.
 • Argumentar la rellevància de l'entrevista i el consell nutricional en el marc de l'educació nutricional.
 • Conèixer els contextos d'aplicació del consell nutricional.
 • Aplicar les tècniques de consell nutricional des de la perspectiva del pacient o client.
 • Mostrar una actitud centrada en els altres, en l'àmbit de la relació clínica i professional, per a facilitar la presa de decisions.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2010-11

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 27510
Professor/a responsable:
RICHART MARTINEZ, MIGUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,50
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 1,5
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix