Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRACTICUM V-VI: CURES A LA MARE I AL XIQUET

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La creació de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) implica un canvi de model educatiu amb un enfocament més participatiu i responsable dels estudiants. El focus principal de l'ensenyament es desplaça cap a l'aprenentatge de l'alumne, que ha d'adquirir competències de lideratge, aprenentatge autònom, presa de decisions i compromís ètic. Aquesta transformació implica canvis no sols en la formació teòrica en aula sinó, especialment, en la formació pràctica. L'EEES preval la presència del pràcticum en àmbits empresarials que asseguren la consecució de les competències curriculars. En el cas d'Infermeria la presència de les pràctiques clíniques ja constituïa una part substancial del programa formatiu de la Diplomatura en extinció, però la normativa actual dels estudis de Grau els dona major rellevància en incloure pràctiques *pre-professionals en forma de rotatori clínic com a mòdul o matèria independent. Una formació de qualitat passa, inevitablement, per una programació que incloga experiències clíniques amb pacients i escenaris reals, supervisats per professionals acreditats que proporcionen als alumnes retroalimentació i els faciliten la reflexió. És molt més que una mera aplicació instrumentalitzada del que l'estudiant aprén a l'aula o una repetició de l'observat durant els períodes que passa en els centres assistencials de pràctiques; consisteix en una visió molt més àmplia de la labor d'infermeria, en la qual cada problema és únic, immers en una realitat determinada i la resolució de la qual radica en l'acció des de la reflexió. L'aplicació del pensament reflexiu ajuda a l'alumne a aprendre i integrar coneixements, actituds i habilitats que li permeten adquirir les competències i objectius d'ensenyament-aprenentatge que són compartits per tots els actors implicats en la docència de les assignatures de pràcticum (alumne, professors universitaris i professors assistencials). L'assignatura Practicum V-VI es cursa en el 1r I 2n semestre del 3r curs del Grau d'Infermeria. Aquesta assignatura pràctica es nodreix dels coneixements teòrics d'assignatures impartides en 1r i 2n curs com a fisiologia, fisiopatologia, fonaments d'infermeria, salut i cures en el cicle vital i d'assignatures impartides en el primer semestre de 3r curs com a cures a la mare i al xiquet.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • E-2 : Basar les intervencions dels professionals de les ciències de la salut en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • E-3 : Establir mecanismes d'avaluació, considerant els aspectes científic, tècnic i de qualitat.
 • E-4 : Conèixer els sistemes d'informació sanitària.
 • E-5 : Aplicar els mètodes i procediments necessaris en el seu àmbit per a identificar els problemes de salut.

 

Competències generals del títol (CG):>>mòdul de ciències de la infermeria

 • 34 : Identificar les característiques de les dones en les diferents etapes del cicle reproductiu i en el climateri i en les alteracions que es poden presentar, proporcionant les cures necessàries en cada etapa.
 • 35 : Aplicar cures generals durant el procés de maternitat per a facilitar l'adaptació de les dones i els nounats a les noves demandes i prevenir complicacions.
 • 39 : Analitzar les dades de valoració del xiquet, identificant els problemes d'infermeria i les complicacions que poden presentar-se.
 • 40 : Aplicar les tècniques que integren la cura d'infermeria i establir una relació terapèutica amb els xiquets i els seus cuidadors.
 • 41 : Seleccionar les intervencions dirigides al xiquet sa i al malalt, així com les derivades dels mètodes de diagnòstic i tractament.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en un idioma estranger

 • CT1 : Llegir i comprendre textos en un idioma estranger.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències informàtiques i informacionals

 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionals.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en comunicació oral i escrita

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Aplicar els coneixements sobre les principals alteracions de salut en la dona gestant i puèrpera.
Reconéixer les característiques de l'atenció d'infermeria en l'assistència a la dona gestant i puèrpera amb problemes de salut.

Obtindre informació necessària i identificar els factors que repercuteixen en l'alteració de la salut de la dona gestant i puèrpera.
Planificar, dur a terme i avaluar les cures d'infermeria dels principals processos patològics en l'embaràs i puerperi.
Detectar les necessitats i fer costat a les mares i famílies amb fills ingressats en una institució hospitalària.
Identificar i dur a terme les diferents intervencions d'infermeria relacionades amb l'atenció hospitalària a la dona gestant i puèrpera.
Aplicar els coneixements sobre les principals alteracions de salut en el xiquet i l'adolescent.
Reconéixer les característiques de l'atenció d'infermeria en l'assistència a la població infantil amb problemes de salut.
Obtindre informació necessària i identificar els factors que repercuteixen en l'alteració de la salut de la salut dels xiquets i adolescents
Planificar, dur a terme i avaluar les cures d'infermeria dels principals processos patològics en la infància i adolescència.
Detectar les diferents repercussions psicosocials de l'hospitalització infantil.
Identificar i dur a terme les diferents intervencions d'infermeria relacionades amb l'atenció hospitalària als xiquets i adolescents.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

COGNITIUS:

Descriure les principals alteracions de la salut de la mare, el xiquet i l'adolescent.

Aplicar els coneixements sobre el creixement i desenvolupament del xiquet i les transicions durant la maternitat/paternitat en el disseny i planificació de cures d'infermeria, especialment quan existeixen problemes de salut.

Analitzar la informació pertinent sobre la mare, el xiquet o l'adolescent amb problemes de salut durant el disseny i planificació de les cures d'infermeria.

Triar les cures, intervencions d'infermeria i eines d'avaluació més adequats per a l'atenció a la mare, els xiquets i adolescents amb problemes de salut.

Identificar les diferents repercussions psicològiques, socials i culturals de l'hospitalització en la mare, el xiquet i l'adolescent.

SUBJECTIUS (ACTITUDS):

Seleccionar intervencions d'infermeria adequades per a un enfocament de cures centrat en la mare, el xiquet i la família durant les activitats que requerisquen la planificació de cures d'infermeria.

DESTRESES (HABILITATS):

Demostrar la destresa tècnica en el maneig del material específic relacionat amb les proves de valoració/diagnòstiques i en l'execució dels procediments d'infermeria habituals en l'àmbit de les cures a la mare i al xiquet amb problemes de salut.

Demostrar el domini d'estratègies i habilitats de comunicació per a l'establiment d'una relació terapèutica efectiva amb els xiquets i els seus cuidadors.

Dissenyar intervencions d'infermeria seleccionant les cures d'infermeria més adequats segons la millor evidència disponible en l'àmbit de les cures a la mare i al xiquet amb problemes de salut.

 

 

Dades generals

Codi: 27048
Professor/a responsable:
NOREÑA PEÑA, ANA LUCIA
Crèdits ECTS: 12,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 9,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix