Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRACTICUM XII: CURES D'INFERMERIA EN GERIATRIA I CURES PAL·LIATIVES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La creació de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) implica un canvi de model educatiu amb un enfocament més participatiu i responsable dels estudiants. El focus principal de l’ensenyament es desplaça cap a l’aprenentatge de l’alumnat, que ha d’adquirir competències de lideratge, aprenentatge autònom, presa de decisions i compromís ètic.
Aquesta transformació implica canvis no solament en la formació teòrica a l’aula sinó, especialment, en la formació pràctica. L’EEES preval la presència del Pràcticum en àmbits empresarials que asseguren la consecució de les competències curriculars. En el cas d’Infermeria, la presència de les pràctiques clíniques ja constituïa una part substancial del programa formatiu de la Diplomatura en extinció, però la normativa actual dels estudis de grau els dona una major rellevància en incloure pràctiques preprofessionals en forma de rotatori clínic com a mòdul o matèria independent.
Una formació de qualitat passa, inevitablement, per una programació que incloga experiències clíniques amb pacients i escenaris reals, supervisats per professionals acreditats que proporcionen a l’alumnat retroalimentació i els facilita la reflexió. És molt més que una mera aplicació instrumentalitzada d’allò que l’estudiant aprèn a l’aula o una repetició del que ha observat durant els períodes que passa en els centres assistencials de pràctiques; consisteix en una visió molt més àmplia de la feina d’infermeria, en la qual cada problema és únic, immers en una realitat determinada i la resolució de la qual radica en l’acció des de la reflexió.
L’aplicació del pensament reflexiu ajuda l’alumnat a aprendre i integrar coneixements, actituds i habilitats que li permeten adquirir les competències i els objectius d’ensenyament-aprenentatge que són compartits per tots els actors implicats en la docència de les assignatures de Pràcticum (alumnat, professorat universitari i tutors clínics).
L’assignatura Pràcticum XII es cursa en el 2n semestre del 4t curs del grau d’Infermeria. Aquesta assignatura pràctica es nodreix dels coneixements teòrics d’assignatures impartides en els tres cursos anteriors i l’assignatura “Cures d’Infermeria en la Cronicitat, Dependència, Geriatria i Cures Pal·liatives” del primer semestre de 4t curs.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • E-18 : Conèixer i comprendre l'experiència de patir un procés crònic (o malaltia) i viure amb dependència.
 • E-2 : Basar les intervencions dels professionals de les ciències de la salut en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • E-22 : Capacitat per a liderar, gestionar i treballar en equip.
 • E-3 : Establir mecanismes d'avaluació, considerant els aspectes científic, tècnic i de qualitat.
 • E-5 : Aplicar els mètodes i procediments necessaris en el seu àmbit per a identificar els problemes de salut.

 

Competències generals del títol (CG):>>mòdul de ciències de la infermeria

 • 31 : Realitzar les tècniques i procediments de cures d'infermeria, establint una relació terapèutica amb els malalts i familiars.
 • 46 : Seleccionar les intervencions cuidadores dirigides a tractar o a prevenir els problemes de salut i la seua adaptació a la vida diària mitjançant recursos de proximitat i suport a la persona anciana.
 • 51 : Prestar cures, garantint el dret a la dignitat, privadesa, intimitat, confidencialitat i capacitat de decisió del pacient i família.
 • 52 : Individualitzar la cura considerant l'edat, el gènere, les diferències culturals, el grup ètnic, les creences i valors.
 • 54 : Conèixer les cures pal·liatives i control del dolor per a prestar cures que alleugen la situació dels malalts avançats i terminals.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Aplicar el procés d'infermeria en la preparació, intervenció i posterior vigilància del pacient crònic, dependent, o en fase terminal. Fer l'educació sanitària del pacient i els familiars per a planificar l'alta o donar suport a la mort digna.
 • Reconèixer els objectius de respecte, autonomia i benestar per al pacient i els familiars i establir la comunicació terapèutica adequada.
 • Reconèixer els sentiments i les actituds que la mort genera en els pacients, els familiars, els alumnes mateix i els professionals.
 • Conèixer el funcionament bàsic de la  tecnologia sanitària utilitzada en cures especialitzades en qualsevol context.
 • Identificar els riscos associats a l'ús i manteniment d'aquesta tecnologia en els pacients.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Cada assignatura Pràcticum del grau d’Infermeria té múltiples objectius cognitius, procedimentals i actitudinal recollits en una eina que ha fet la Facultat de Ciències de la Salut com un instrument d’avaluació de les pràctiques clíniques. Aquesta eina podrà ser visualitzada pel professor responsable, el tutor i l’alumne. El propòsit que té és arreplegar tots els objectius que cal complir en aquesta assignatura, dissenyats en concordança amb les diferents competències i segons el nivell de complexitat de l’adquisició d’aquestes.

 

 

Dades generals

Codi: 27042
Professor/a responsable:
GABALDON BRAVO, EVA MARIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 4,80

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix