Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRACTICUM X: CURES D'INFERMERIA EN UNITATS ESPECIALITZADES I

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Com la resta de les assignatures PRACTICUM del Grau en Infermeria, aquesta assignatura es realitza en els centres sanitaris públics i privats, on l'estudiant podrà adquirir les competències específiques que li acreditaran com a professional infermer. La principal diferència d'aquest practicum pel que fa a la resta realitzada en cursos anteriors, radica en el grau d'especialització del mateix, ja que es tracta de formar a l'estudiant en l'aplicació de cures en situacions especifiques i amb un elevat grau de complexitat que sol aparèixer en pacients ingressats en les anomenades unitats especials. Aquesta assignatura es vincula directament amb l'assignatura teòrica que rep el mateix nom i que és necessària conèixer per a poder aplicar en la pràctica els coneixements teòrics apresos en l'aula a través dels seminaris i classes teòriques. Es tracta d'una asigantura pràctica de caràcter obligatori que a causa de la seua especificitat i grau de complexitat es requereix coneixements teòric pràctics previs impartits en cursos anteriors.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • E-2 : Basar les intervencions dels professionals de les ciències de la salut en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • E-3 : Establir mecanismes d'avaluació, considerant els aspectes científic, tècnic i de qualitat.
 • E-4 : Conèixer els sistemes d'informació sanitària.
 • E-5 : Aplicar els mètodes i procediments necessaris en el seu àmbit per a identificar els problemes de salut.

 

Competències generals del títol (CG):>>mòdul de ciències de la infermeria

 • 30 : Analitzar les dades recollides en la valoració, prioritzar els problemes del pacient adult, establir i executar el pla de cures i fer-ne l'avaluació.
 • 31 : Realitzar les tècniques i procediments de cures d'infermeria, establint una relació terapèutica amb els malalts i familiars.
 • 32 : Seleccionar les intervencions dirigides a tractar o prevenir els problemes derivats de les desviacions de salut.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en un idioma estranger

 • CT1 : Llegir i comprendre textos en un idioma estranger.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències informàtiques i informacionals

 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionals.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en comunicació oral i escrita

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Aplicar el procés d'infermeria en la preparació, intervenció i posterior vigilància del pacient crític, complex o en ambients especials d'atenció, fent l'educació sanitària al pacient i la família per a planificar l'alta o el suport a la mort digna.
 • Reconèixer els objectius de respecte, autonomia i benestar per al pacient i la família, a més d'establir-hi la comunicació terapèutica adequada.
 • Reconèixer els sentiments i les actituds que la mort genera en pacients, famílies, alumnes i professionals.
 • Conèixer el funcionament bàsic de la tecnologia sanitària utilitzada en unitats especialitzades.
 • Identificar els riscos associats a l'ús i manteniment d'aquesta tecnologia en els pacients.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Objectius cognitius

• R1C. Identificar les principals patologies greus de caràcter agut o crònic així com les causes que ho originen i les manifestacions que d'ella es deriven.
• R2C. Recollir la informació necessària per a la realització d'una valoració completa utilitzant els instruments estandarditzats i propis de la unitat on exerceix la pràctica.
• R3C. Planificar cures d'infermeria basades en intervencions recolzades en l'evidència, científica contemplant les diferents esferes personals del pacient i la seua família.

Objectius actitudinals

• R4S. Debatre amb l'equip assistencial, a través d'arguments raonats basats en l'evidència científica, les percepcions, actituds i emocions que sorgeixen en les diferents intervencions, tant amb el pacient com amb la seua família.
• R5S. Mostrar respecte, responsabilitat, iniciativa i predisposició cap al treball en equip.
• R6S. Mostrar una actitud reflexiva i crítica davant les situacions viscudes i el seu procés d'aprenentatge.
• R7S. Aplicar unes cures humanitzades centrant l'atenció en la persona, família i entorn.
• R8S. Establir una relació terapèutica amb escolta activa tant amb el pacient com amb la família.
En el pla procedimental

• R8PM. Demostrar destresa tècnica en el maneig dels diferents aparells necessaris per a proporcionar cuidats de qualitat.
• R9M. Demostrar coneixements sobre els protocols establits per a les diferents patologies en els serveis o unitats.
• R10M. Demostrar el domini d'estratègies i habilitats que permeten una comunicació efectiva i un suport emocional eficient per al pacient, la família i l'equip assistencial.

 

 

 

Dades generals

Codi: 27039
Professor/a responsable:
MONTORO PEREZ, NESTOR
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 4,80

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix