Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INFERMERIA EN INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA, SALUT MENTAL, PSIQUIATRIA I ÈTICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La Llei General de Sanitat de 1986 que va promoure un canvi de Model d'Atenció a les Persones amb malaltia mental, equiparant la seua atenció a la rebuda per altres persones que requereixen Serveis Sanitaris, d'acord amb el que ja passava en altres països Europeus. Textualment, esta Llei cita en un dels seus paràgrafs "Sobre la base de de la total d'equiparació de la persona amb malaltia mental, a les altres persones que requereixen Serveis Sanitaris i Socials, es desenvoluparan, en L'Àmbit comunitari, els Serveis de Rehabilitació i reinserció social, necessaris per al seu adequada atenció integral ".

            Es En Aquest context és el que s'emmarca l'assignatura d'Infermeria en Intervenció Comunitària, Salut Mental, Psiquiatria i ètica, amb la Intenció que els estudiants que la cursen adquireixen les competències necessàries per atendre a les persones amb malaltia mental, i a les seues famílies en el medi comunitari, tenint en compte les qüestions ètiques i legals implicats en el procés de cures.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • E-18 : Conèixer i comprendre l'experiència de patir un procés crònic (o malaltia) i viure amb dependència.
 • E-2 : Basar les intervencions dels professionals de les ciències de la salut en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • E-3 : Establir mecanismes d'avaluació, considerant els aspectes científic, tècnic i de qualitat.
 • E-4 : Conèixer els sistemes d'informació sanitària.
 • E-5 : Aplicar els mètodes i procediments necessaris en el seu àmbit per a identificar els problemes de salut.

 

Competències generals del títol (CG):>>mòdul de ciències de la infermeria

 • 19 : Dirigir, avaluar i prestar les cures integrals d'infermeria, a l'individu, la família i la comunitat.
 • 20 : Capacitat per a descriure els fonaments del nivell primari de salut i les activitats que cal desenvolupar per a proporcionar una cura integral d'infermeria a l'individu, la família i la comunitat.
 • 21 : Comprendre la funció i activitats i actitud cooperativa que el professional ha de desenvolupar en un equip d'atenció primària de salut.
 • 27 : Educar, facilitar i reforçar la salut i el benestar dels membres de la comunitat, les vides dels quals estiguen afectades per problemes de salut, risc, sofriment, malaltia, incapacitat o mort.
 • 45 : Conèixer els problemes de salut més freqüents en les persones majors.
 • 46 : Seleccionar les intervencions cuidadores dirigides a tractar o a prevenir els problemes de salut i la seua adaptació a la vida diària mitjançant recursos de proximitat i suport a la persona anciana.
 • 53 : Conèixer els problemes de salut mental més rellevants en les diferents etapes del cicle vital, proporcionant cures integrals i eficaces, en l'àmbit de la infermeria.
 • 54 : Conèixer les cures pal·liatives i control del dolor per a prestar cures que alleugen la situació dels malalts avançats i terminals.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en un idioma estranger

 • CT1 : Llegir i comprendre textos en un idioma estranger.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències informàtiques i informacionals

 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionals.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en comunicació oral i escrita

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Desenvolupar habilitats de comunicació per a intervenir en el procés de cures a la persona, la família la i comunitat.
 • Desenvolupar habilitats en l'àmbit de les relacions interpersonals, que possibiliten el treball amb famílies i grups.
 • Dotar l'alumnat d'un marc de referència en intervenció comunitària.
 • Integrar els coneixements adquirits en les assignatures instrumentals i conceptuals al llarg del procés formatiu.
 • Desenvolupar coneixements, actituds i habilitats per orientar l'aplicació de cures cap al compromís de treballar amb l'ésser humà i el seu benestar des d'una perspectiva holística.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

La Formació, mitjançant l'adquisició de coneixements, habilitats i actituds, garantirà que l'estudiant al finalitzar el seu període de formació siga capaç de:

 1. En l'àmbit de la infermeria de salut mental, de prestar una atenció professional adequada a les necessitats de Salut de les persones que atenen, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen les normes legals i deontològiques aplicables.
 2. Planificar i prestar cures d'infermeria dirigides a les persones, família o grups, orientats als resultats  en salut avaluant el seu impactet.
 3. Conèixer i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria.
 4. Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat, dins del seu context multicultural i social.
 5. Dissenyar plans de cures dirigides a les persones, família o grups, avaluant el seu impacte i establint les modificacions oportunes.
 6. Basar les Intervencions d'infermeria en l'evidència científica i als recursos disponibles.
 7. Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els aspectes físics, psicològics i socials, com a individus autònoms i independents, assegurant el respecte de les seues opinions creences i valors, garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional.
 8. Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i el consentiment informat a la presa de decisions de les persones ateses, d'acord amb la manera en què viuen lel seu procés de salut - malaltia.
 9. Fomentar els estils de vida saludables i l'autocura, donant suport al manteniment de conductes preventives i terapèutiques.
 10. Protegir la salut i el benestar de les persones, família o grups atesos, garantint la seva seguretat.
 11. Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per a la salut.
 12. Conèixer el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, comprenent les implicacions ètiques de la Salut en un context mundial en transformació.
 13. Conèixer els recursos sociosanitaris disponibles i utilitzar-los adequadament.
 14. Establir mecanismes d'avaluació, considerant els aspectes científic, tècnics i els de qualitat.
 15. Treballar amb l`equip de professionals com a unitat bàsica que s'estructuren de forma uni o multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i de més personal de les organitzacions assistencials.
 16. Conèixer els Sistemes d'Informació Sanitària.
 17. Realitzar les cures d'infermeria basant-se en l'atenció integral de salut, que suposa la cooperation multiprofessional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial.

 

 

Dades generals

Codi: 27037
Professor/a responsable:
JULIA SANCHIS, ROCIO
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 2,00
Crèdits pràctics: 1,60
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 1,33
  Crèdits pràctics: 1,06
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0,67
  Crèdits pràctics: 0,54

Estudis en què s'imparteix