Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRACTICUM IX: CURES D'INFERMERIA DE L'ADULT II

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La creació de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) implica un canvi de model educatiu amb un enfocament més participatiu i responsable dels estudiants. El focus principal de l’ensenyament es desplaça cap a l’aprenentatge de l’alumnat, que ha d’adquirir competències en lideratge, aprenentatge autònom, presa de decisions i compromís ètic. Aquesta transformació implica canvis no solament en la formació teòrica a l’aula sinó, especialment, en la formació pràctica. L’EEES prima la presència del pràcticum en àmbits empresarials que asseguren la consecució de les competències curriculars. En el cas d’Infermeria la presència de les pràctiques clíniques ja constituïa una part substancial del programa formatiu de la Diplomatura en extinció, però la normativa actual dels estudis de Grau les dóna major rellevància en incloure pràctiques pre-professionals en forma de rotatori clínic com a mòdul o matèria independent. Una formació de qualitat passa, inevitablement, per una programació que incloga experiències clíniques amb pacients i escenaris reals, supervisades per professionals acreditats que proporcionen als alumnes retroalimentació i els faciliten la reflexió. És molt més que una mera aplicació instrumentalitzada d’allò que l’estudiant aprèn a l’aula o una representació d’allò observat durant els períodes que passa als centres assistencials de pràctiques; consisteix en una visió molt més àmplia de la tasca d’infermeria, en la que cada problema és únic, immers en una realitat determinada i la resolució del qual radica en l’acció des de la reflexió. L’aplicació del pensament reflexiu ajuda a l’alumne a aprendre i integrar coneixements, actituds i habilitats que li permetran adquirir les competències i objectius d’ensenyament-aprenentatge que són compartits per tots els actors implicats en la docència de l’assignatura de pràcticum (alumne, professors universitaris i tutors clínics). La assignatura Pràcticum IX es cursa en el 2n semestre del 3er curs del Grau d’Infermeria. Aquesta assignatura pràctica es nodreix dels coneixements teòrics d’assignatures impartides en 1er i 2n curs com Fisiologia, Fisiopatologia, Fonaments I i Cures de l’adult I i d’assignatures impartides en el primer semestre de 3er curs com Cures de l’adult II.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • E-2 : Basar les intervencions dels professionals de les ciències de la salut en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • E-3 : Establir mecanismes d'avaluació, considerant els aspectes científic, tècnic i de qualitat.
 • E-4 : Conèixer els sistemes d'informació sanitària.
 • E-5 : Aplicar els mètodes i procediments necessaris en el seu àmbit per a identificar els problemes de salut.

 

Competències generals del títol (CG):>>mòdul de ciències de la infermeria

 • 29 : Identificar les necessitats de cura derivades dels problemes de salut.
 • 30 : Analitzar les dades recollides en la valoració, prioritzar els problemes del pacient adult, establir i executar el pla de cures i fer-ne l'avaluació.
 • 31 : Realitzar les tècniques i procediments de cures d'infermeria, establint una relació terapèutica amb els malalts i familiars.
 • 32 : Seleccionar les intervencions dirigides a tractar o prevenir els problemes derivats de les desviacions de salut.
 • 49 : Conèixer i ser capaç d'aplicar les tècniques de direcció de grups.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en un idioma estranger

 • CT1 : Llegir i comprendre textos en un idioma estranger.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències informàtiques i informacionals

 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionals.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en comunicació oral i escrita

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Identificar i analitzar els processos determinants i desencadenants de la malaltia i les implicacions resultants d'aquesta, per al malalt i la família. Relacionar-se degudament amb el pacient i família. Detectar les necessitats psicosocials rellevants per a les cures correctes.
 • Integrar-se en l'equip interdisciplinari de la unitat.
 • Valorar, interpretar i comunicar qualsevol alteració en l'organisme malalt.
 • Fer un diagnòstic d'infermeria segons la resposta humana del pacient a les necessitats i els problemes de salut físics, psíquics i de l'entorn, tenint-ne en compte la priorització per a les necessitats de salut i del pacient mateix.
 • Planificar les cures d'infermeria, tenint en compte les prioritats de salut del pacient i les intervencions i activitats per a cobrir-les.
 • Avaluar els plans de cures.
 • Fer informes de continuïtat de cures.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

L’assignatura té assignats diversos objectius específics, tant de caràcter cognitiu com procedimental o actitudinal, que l’alumnat ha de complir per adquirir les competències exigides en la mateixa. La majoria dels objectius són compartits amb altres assignatures Pràcticum de la titulació, però es gradua el nivell de reflexió exigit per a la consecució dels mateixos, en funció del curs acadèmic que s’estiga cursant. Tant l’alumnat com el tutor clínic i el professorat responsable podran visualitzar aquests objectius en una ferramenta informàtica d’avaluació del Pràcticum, així com els criteris d’avaluació establerts per a cadascun d’ells. Per a tenir una orientació, alguns dels objectius són els següents: 1.1.2. Identificar situacions en les què la infermera haja d’oferir informació que facilite la presa de decisions. 1.2.1. Garantir el respecte i la intimitat de la persona. 1.3.2. Mostrar responsabilitat, iniciativa i predisposició al treball. 2.1.1. Identificar distintes formes de comunicació que s’estableixen entre les persones implicades en les activitats de cura (professional-professional, professional-família, professional-pacient, família-pacient, entre familiars...). 2.1.2. Observar els distints models d’organització del treball i identificar els membres de l’equip. 2.1.3. Adquirir i refermar l’ús de la terminologia professional. 2.2.3. Emprar una correcta ortografia i expressió escrita en tots els documents d’avaluació del pràcticum. 2.2.4. Incloure a la persona i a la família en la prestació de cures bàsiques, explicant-los els objectius que es pretenen aconseguir i ajudant en l’aprenentatge del procediment. 2.2.5. Transmetre als membres de l’equip la informació rellevant obtinguda sobre la persona o família. 2.3.1. Confrontar opinions sobre les cures del pacient. 2.3.2. Mantenir una actitud d’escolta activa amb la persona/família/grup. 3.2.1. Realitzar valoracions als pacients assignats. 3.2.2. Emprar instruments específics de valoració. 3.2.3. Presentar i comunicar la informació clínica de forma adequada (solament avaluable si l’alumne presenta un treball en substitució dels plans de cures). 4.1.1. Identificar les principals alteracions de salut del pacient i els factors de risc associats. 4.2.1. Enunciar, classificar i prioritzar els problemes de salut detectats, tenint en compte les necessitats de la persona. 5.2.1. Programar els objectius més adequats als diagnòstic infermer i al context de la persona. 5.2.2. Seleccionar la/les intervenció/ns adequada/es al problema de salut. 5.2.3. Aplicar correctament les intervencions que requereixi la persona. 5.2.4. Registrar de forma adequada el pla de cures. 8.2.1. Recolzar i justificar les intervencions en la evidència científica. 8.2.2. Realitzar una lectura crítica d’un article relacionat amb temes aplicats a la pràctica clínica. 8.3.1. Desenvolupar el procés de cures des de la perspectiva del pensament crític.

 

 

Dades generals

Codi: 27028
Professor/a responsable:
ESCANDELL RICO, FRANCISCO MIGUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 4,80

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix