Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ DE SERVEIS D'INFERMERIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

L'assignatura pertany al bloc de formació obligatòria del pla d'estudis i es troba situada en tercer curs. En ella, s'aporten coneixements bàsics relacionats amb administració, planificació i organització dels serveis de salut i concretament d'infermeria. Es descriuen i analitzen els elements i principis del Sistema Nacional de Salut com el finançament i la despesa sanitària, així com les seves bases legals. S'estudia a més, la necessitat de millorar aspectes d'eficiència, qualitat, cobertura i equitat.
Durant el desenvolupament del programa, s'aborden els components i evolució del concepte de qualitat assistencial i analitzen els diferents models de disseny i gestió de plans de millora de la qualitat. En els seminaris pràctics es treballen les eines per a la millora la pràctica assistencial.
També, es descriu l'objecte d'estudi de l'Economia de la salut i s'analitza l'ús òptim dels recursos per a l'atenció de la malaltia i la promoció de la salut.
En aquesta assignatura es treballa amb caràcter transversal l'educació en valors, la perspectiva de gènere i s'utilitza la evidènçia cientìfica.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • E-2 : Basar les intervencions dels professionals de les ciències de la salut en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • E-3 : Establir mecanismes d'avaluació, considerant els aspectes científic, tècnic i de qualitat.
 • E-4 : Conèixer els sistemes d'informació sanitària.
 • E-5 : Aplicar els mètodes i procediments necessaris en el seu àmbit per a identificar els problemes de salut.

 

Competències generals del títol (CG):>>mòdul de ciències de la infermeria

 • 32 : Seleccionar les intervencions dirigides a tractar o prevenir els problemes derivats de les desviacions de salut.
 • 47 : Conèixer el sistema sanitari espanyol.
 • 48 : Identificar les característiques de la funció directiva dels serveis d'infermeria i la gestió de cures.
 • 49 : Conèixer i ser capaç d'aplicar les tècniques de direcció de grups.
 • 50 : Conèixer la legislació aplicable i el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, inspirat en el codi europeu d'ètica i deontologia d'infermeria.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en un idioma estranger

 • CT1 : Llegir i comprendre textos en un idioma estranger.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències informàtiques i informacionals

 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionals.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en comunicació oral i escrita

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Identificar i conèixer:

 • Les teories més rellevants de l'administració, la metodologia d'avaluació, la qualitat i l'avaluació de l'assistència sanitària.

Aplicar:

 • El procés administratiu i les seues etapes: planificació, direcció, organització, recursos humans i avaluació en qualsevol nivell assistencial.

Identificar:

 • Factors que influeixen en la producció de les situacions de salut.
 • Funcions bàsiques d'un sistema sanitari. Planificació sanitària i descentralització.
 • Diferències entre models sanitaris.
 • Elements i principis del Sistema Nacional de Salut.
 • Plans de salut a l'estat espanyol.
 • Bases legals del sistema sanitari a l'estat espanyol.

Fer:

 • Control de qualitat de les cures d'infermeria en el tercer nivell dels processos assistencials.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Objetivos Generales 
Identificar y conocer:

Las Teorías más relevantes de la Administración. Metodología de evaluación La Calidad de la asistencia sanitaria y su evaluación.
Aplicar:

El Proceso administrativo y sus etapas: Planificación, Dirección, Organización, Recursos humanos y Evaluación en cualquier nivel asistencial.


Identificar:

Diferentes factores que influyen en la producción de las situaciones de salud.
Funciones básicas de un sistema sanitario. Planificación sanitaria, descentralización.
Diferencias entre los distintos Modelos Sanitarios.
Elementos y principios del Sistema Nacional de Salud.
Planes de Salud en España.
Bases legales del Sistema sanitario en España.


Realizar:

Control de calidad de los cuidados de enfermería en el tercer nivel de los procesos asistenciales.

 

 

Dades generals

Codi: 27024
Professor/a responsable:
MACIA SOLER, MARIA LORETO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix