Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRACTICUM V: CURES AL XIQUET

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La creació de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) implica un canvi de model educatiu amb un enfocament més participatiu i responsable de l’alumnat. El focus principal de l’ensenyament es desplaça cap a l’aprenentatge dels i les alumnes, que han d’adquirir competències de lideratge, aprenentatge autònom, presa de decisions i compromís ètic.
Aquesta transformació implica canvis no solament en la formació teòrica en aula sinó, especialment, en la formació pràctica. En l’EEES preval la presència del pràcticum en àmbits empresarials que asseguren la consecució de les competències curriculars.
En el cas d’Infermeria, la presència de les pràctiques clíniques ja constituïa una part substancial del programa formatiu de la diplomatura en extinció, però la normativa actual dels estudis de grau hi dóna major rellevància, ja que inclou pràctiques preprofessionals en forma de rotatori clínic com a mòdul o matèria independent.
Una formació de qualitat passa, inevitablement, per una programació que incloga experiències clíniques amb pacients i escenaris reals, supervisats per professionals acreditats que proporcionen als i les alumnes retroalimentació i els faciliten la reflexió. És molt més que una mera aplicació instrumentalitzada d’allò que l’estudiant aprèn en l’aula o una repetició d’allò observat durant els períodes que passa als centres assistencials de pràctiques; consisteix en una visió molt més àmplia de la labor d’infermeria, en la qual cada problema és únic, immers en una realitat determinada, i la resolució del qual es basa en l’acció des de la reflexió.
L’aplicació del pensament reflexiu ajuda l’estudiant a aprendre i integrar coneixements, actituds i habilitats que li permeten adquirir les competències i els objectius d’ensenyament i aprenentatge que són compartits per tots els actors implicats en la docència de les assignatures de pràcticum (alumnat, professorat universitari i professorat assistencial).
L’assignatura Pràcticum V es cursa en el 1r i el 2n semestre del 3r curs del grau d’Infermeria. Aquesta assignatura pràctica es nodreix dels coneixements teòrics d’assignatures impartides en 1r i 2n curs, com ara Fisiologia, Fisiopatologia, Fonaments d’Infermeria o Salut i Cures en el Cicle Vital, i d’assignatures impartides en el primer semestre de 3r curs, com ara Cures a la Mare i al Xiquet.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • E-2 : Basar les intervencions dels professionals de les ciències de la salut en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • E-3 : Establir mecanismes d'avaluació, considerant els aspectes científic, tècnic i de qualitat.
 • E-4 : Conèixer els sistemes d'informació sanitària.
 • E-5 : Aplicar els mètodes i procediments necessaris en el seu àmbit per a identificar els problemes de salut.

 

Competències generals del títol (CG):>>mòdul de ciències de la infermeria

 • 35 : Aplicar cures generals durant el procés de maternitat per a facilitar l'adaptació de les dones i els nounats a les noves demandes i prevenir complicacions.
 • 39 : Analitzar les dades de valoració del xiquet, identificant els problemes d'infermeria i les complicacions que poden presentar-se.
 • 40 : Aplicar les tècniques que integren la cura d'infermeria i establir una relació terapèutica amb els xiquets i els seus cuidadors.
 • 41 : Seleccionar les intervencions dirigides al xiquet sa i al malalt, així com les derivades dels mètodes de diagnòstic i tractament.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en un idioma estranger

 • CT1 : Llegir i comprendre textos en un idioma estranger.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències informàtiques i informacionals

 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionals.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en comunicació oral i escrita

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Aplicar els coneixements sobre les principals alteracions de salut en els nens i adolescents.
 • Reconèixer les característiques de l'atenció d'infermeria en l'assistència a la població infantil amb problemes de salut.
 • Obtenir informació necessària i identificar els factors que repercuteixen en l'alteració de la salut dels nens i adolescents.
 • Planificar, dur a terme i avaluar les cures d'infermeria dels principals processos patològics en la infància i adolescència.
 • Detectar les diverses repercussions psicosocials de l'hospitalització infantil.
 • Identificar i dur a terme les diverses intervencions d'infermeria relacionades amb l'atenció hospitalària als nens i adolescents.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Objectius de l’assignatura / competències 2017-18
Identificar i elaborar els diagnòstics d’infermeries que són oportuns per al pla de cures d’infermeria segons les necessitats i els problemes detectats en el xiquet hospitalitzat i la seua família.
Integrar-se en l’equip interdisciplinari de la unitat hospitalària.


Objectius específics aportats pel professorat
Cada assignatura Pràcticum del grau d’Infermeria té múltiples objectius cognitius, procedimentals i actitudinals recollits en una eina que ha elaborat la Facultat com a instrument d’avaluació de les pràctiques clíniques. Aquesta eina pot ser visualitzada pel professor o professora responsable, el tutor o tutora i l’estudiant. El propòsit és arreplegar tots els objectius a complir en aquesta assignatura, dissenyats en concordança amb les diferents competències i segons el nivell de complexitat de l’adquisició d’aquestes.

 

 

 

Dades generals

Codi: 27022
Professor/a responsable:
OLIVER ROIG, ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 4,80

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix