Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CURES A LA MARE I AL XIQUET

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

En el actual plan de estudios, antes de cursar esta asignatura, el alumno ha tenido oportunidad de aprender las principales características de la atención a la salud en las diferentes etapas del ciclo vital y, específicamente, durante la infancia, la maternidad y la crianza. Esta asignatura obligatoria, del tercer curso del Grado de Enfermería, tiene como objeto de trabajo el estudio de los cuidados de la salud relacionados con la infancia y la maternidad, especialmente en los procesos patológicos. Mediante clases teóricas/prácticas y el trabajo tutorizado individual se pretende que el estudiante incorpore los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para la identificación y planificación de los cuidados de enfermería específicos e individualizados; en situaciones de pérdida de salud durante la infancia, la gestación, el parto y el posparto; así como los cuidados vinculados a los problemas en la función reproductiva humana.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • E-2 : Basar les intervencions dels professionals de les ciències de la salut en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.

 

Competències generals del títol (CG):>>mòdul de formació bàsica comuna

 • 5 : Conèixer i valorar les necessitats nutricionals de les persones sanes i amb problemes de salut al llarg del cicle vital, per a promoure i reforçar pautes de conducta alimentària saludable.
 • 9 : Conèixer els processos fisiopatològics i les seues manifestacions i els factors de risc que determinen els estats de salut i malaltia en les diferents etapes del cicle vital.

 

Competències generals del títol (CG):>>mòdul de ciències de la infermeria

 • 29 : Identificar les necessitats de cura derivades dels problemes de salut.
 • 34 : Identificar les característiques de les dones en les diferents etapes del cicle reproductiu i en el climateri i en les alteracions que es poden presentar, proporcionant les cures necessàries en cada etapa.
 • 36 : Conèixer els aspectes específics de les cures del nounat.
 • 38 : Conèixer els problemes de salut més freqüents en la infància i identificar les seues manifestacions.
 • 39 : Analitzar les dades de valoració del xiquet, identificant els problemes d'infermeria i les complicacions que poden presentar-se.
 • 41 : Seleccionar les intervencions dirigides al xiquet sa i al malalt, així com les derivades dels mètodes de diagnòstic i tractament.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en un idioma estranger

 • CT1 : Llegir i comprendre textos en un idioma estranger.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències informàtiques i informacionals

 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionals.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en comunicació oral i escrita

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les principals alteracions les dones durant la gestació i el puerperi; també dels nens i els adolescents.
 • Identificar les característiques de l'atenció d'infermeria en l'assistència a les dones durant la gestació i el puerperi; també respecte de la població infantil amb problemes de salut.
 • Diferenciar les repercussions psicosocials de l'hospitalizació infantil.
 • Identificar les intervencions d'infermeria en l'atenció hospitalària a les dones durant la gestació i el puerperi; també quant als nens i adolescents.
 • Conèixer els factors que repercuteixen en l'alteració de la salut de la dona durant la gestació i el puerperi; també pel que fa als xiquets i adolescents.
 • Descriure les característiques i cures dels principals processos patològics en l'embaràs, el puerperi, la infància i l'adolescència.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

* Determinar los principales factores de riesgo para la salud de los niños y los adolescentes y aquellos que afectan su patrón normal de crecimiento y desarrollo.

* Identificar las características de las principales alteraciones de la salud de los niños y adolescentes.

* Identificar los cuidados e intervenciones de enfermería para la atención asistencial de los niños y adolescentes con procesos patológicos de condición aguda o crónica.

* Planificar los cuidados de enfermería individualizados para las principales alteraciones de la salud, en el ámbito de la atención de enfermería al niño y al adolescente, mediante casos clínicos y resolución de problemas.

* Determinar las principales pruebas diagnósticas y los procedimientos de enfermería más comunes en el ámbito del cuidado asistencial de pacientes pediátricos.

* Reseñar las principales alteraciones nutricionales durante la infancia y adolescencia, así como los cuidados de enfermería relacionados.

* Discriminar las características de cada una de las principales alteraciones de la salud y sus cuidados, en el ámbito de la reproducción humana, la gestación, el parto y el posparto.

* Determinar las principales pruebas diagnósticas y los procedimientos de enfermería más comunes en el ámbito de la reproducción humana, la gestación, el parto y el posparto.

*Planificar los cuidados de enfermería individualizados para las principales alteraciones de la salud, en el ámbito de la reproducción humana, la gestación, el parto y el posparto, mediante la resolución de casos clínicos y problemas.

*Identificar los principales factores de riesgo para la salud relacionados con la función reproductiva humana, la gestación, el parto y el posparto.

 

 

Dades generals

Codi: 27021
Professor/a responsable:
RIZO BAEZA, MARIA MERCEDES
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 2,00
Crèdits pràctics: 0,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 2
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix