Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRACTICUM II: INFERMERIA COMUNITÀRIA II

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Aquesta assignatura forma part d'una materia que preten que, l'alumne aplique, en una situació reial, en el context clìnic i comunitari, els continguts teòrics i pràctics adquirits i desenvolupats a l'aula.

D'aquest mode, el practicum II: Enfermería Comunitaria, està enllaçat amb el practicum anterior a aquest i amb els posteriors. De manera que es vagen adquirint en la pràctica des-de la observació a la ejecució i des-de la salut a la malaltia.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • E-2 : Basar les intervencions dels professionals de les ciències de la salut en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.

 

Competències generals del títol (CG):>>mòdul de ciències de la infermeria

 • 15 : Identificar, integrar i relacionar el concepte de salut i les cures, des d'una perspectiva històrica, per a comprendre l'evolució de la cura d'infermeria.
 • 19 : Dirigir, avaluar i prestar les cures integrals d'infermeria, a l'individu, la família i la comunitat.
 • 20 : Capacitat per a descriure els fonaments del nivell primari de salut i les activitats que cal desenvolupar per a proporcionar una cura integral d'infermeria a l'individu, la família i la comunitat.
 • 21 : Comprendre la funció i activitats i actitud cooperativa que el professional ha de desenvolupar en un equip d'atenció primària de salut.
 • 23 : Identificar els factors relacionats amb la salut i els problemes de l'entorn per a atendre les persones en situacions de salut i malaltia com a integrants d'una comunitat.
 • 24 : Identificar i analitzar la influència de factors interns i externs en el nivell de salut d'individus i grups.
 • 25 : Aplicar els mètodes i procediments necessaris en el seu àmbit per a identificar els problemes de salut més rellevants en una comunitat.
 • 26 : Analitzar les dades estadístiques referides a estudis poblacionals, identificant les possibles causes de problemes de salut.
 • 27 : Educar, facilitar i reforçar la salut i el benestar dels membres de la comunitat, les vides dels quals estiguen afectades per problemes de salut, risc, sofriment, malaltia, incapacitat o mort.
 • 32 : Seleccionar les intervencions dirigides a tractar o prevenir els problemes derivats de les desviacions de salut.
 • 33 : Tenir una actitud cooperativa amb els diferents membres de l'equip.
 • 42 : Ser capaç de proporcionar educació per a la salut als pares o cuidadors primaris.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en un idioma estranger

 • CT1 : Llegir i comprendre textos en un idioma estranger.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències informàtiques i informacionals

 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionals.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en comunicació oral i escrita

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Reflexionar sobre els fonaments teòrics establits en la Carta d'Ottawa, que subjauen en la promoció de la salut.
 • Analitzar-ne les funcions essencials (defensa de la salut, mediació i capacitació) i les estratègies de promoció de la salut que poden aplicar-se en la pràctica professional d'infermeria.
 • Identificar les característiques de l'educació per a la salut en el marc de la promoció de la salut.
 • Adquirir habilitats per a desenvolupar activitats de promoció i educació per a la salut, en la pràctica professional d'infermeria. Valorar la diversitat i la multiculturalitat.
 • Desenvolupar coneixements i habilitats per a estudiar la salut i la malaltia des d'una perspectiva poblacional.
 • Desenvolupar coneixements i habilitats del mètode epidemiològic per a treballar en salut pública.
 • Desenvolupar coneixements i habilitats quant a estratègia poblacional en la prevenció de malalties. Identificar les activitats de la infermeria comunitària dins del marc de la promoció de la salut.
 • Valorar la transcendència i utilitat de les accions comunitàries.
 • Valorar la dimensió de les cures en el treball comunitari.
 • Ser capaç de comunicar-se amb persones no expertes en salut.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Els objectius específics del professor s'emmarquen en els blocs que s'indiquen a continuació:

- Procediments en Infermeria Comunitària. Com a mínim: Recollida i presa de mostres, determinació de IRN mitjançant punció digital, Administració de medicaments (excepte via parenteral). També es tindrà en compte, si es porta a terme: Determinació de la prova de Mantoux, Administració i control de Immunoteràpia: vacunes infantils, adult, hiposensibilitzants.

- Activitats de promoció i EPS en adults. Activitats de prevenció de problemes de salut més prevalents en AP. Com a mínim: Prevenció de la Grip a persones de risc, prevenció de factors de risc cardiovascular, prevenció de l'tètanus, Prevenció de factors de risc de càncer. També es tindrà en compte, si es porta a terme: Prevenció d'hepatitis B en persones amb pràctiques de risc, prevenció de conductes de risc: trànsit, alcohol, etc.

- Activitats de control i seguiment de problemes de salut. Com a mínim: Atenció a persones amb sedentarisme, Atenció a persones amb sobrepès o amb baix pes, Atenció a l'consumidor de tabac, Atenció a símptomes freqüents: febre ..., Informació i consell sobre malalties comunes, Prevenció de complicacions potencials en persones amb hipertensió, Prevenció de complicacions potencials en persones amb diabetis, Prevenció de complicacions potencials en persones amb anticoagulació oral. També es tindrà en compte, si es porta a terme: Atenció a persones amb qualsevol altra situació digna d'atenció en atenció primària de salut.

- Atenció domiciliària. Com a mínim: Valoració domiciliària de pacient i cuidadors, Prevenció en les alteracions de la pell. Detecció de risc d'UPP, Prevenció de caigudes, traumatismes i lesions, Prevenció de problemes d'alimentació i hidratació. També es tindrà en compte, si es porta a terme: qualsevol altra activitat en atenció comiciliaria.

- Activitats vinculades a la diagnosi de salut de la Comunitat. Anàlisi i planificació de la posada en marxa dels programes, accions i activitats relatives a la salut comunitària: Identificació de necessitats, Prioritzar necessitats detectades, Planificació d'un programa d'intervenció comunitària, Avaluació de programes.

- Altres activitats a la comunitat. Col·laboració i assessorament a el personal docent, Intervenció directa a l'escola, Activitats amb pares i mares d'alumnes, Atenció a la població en el seu medi més proper i habitual, Altres intervencions comunitàries.

 

 

Dades generals

Codi: 27015
Professor/a responsable:
VERDU SORIANO, JOSE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 4,80

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix

 • GRAU EN INFERMERIA
  Tipus d'assignatura: OBLIGATÒRIA (Curs: 2)
  Tipus d'assignatura: OBLIGATÒRIA (Curs: 3)