Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRACTICUM II: INFERMERIA COMUNITÀRIA II

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Aquesta assignatura forma part d'una materia que preten que, l'alumne aplique, en una situació reial, en el context clìnic i comunitari, els continguts teòrics i pràctics adquirits i desenvolupats a l'aula.

D'aquest mode, el practicum II: Enfermería Comunitaria, està enllaçat amb el practicum anterior a aquest i amb els posteriors. De manera que es vagen adquirint en la pràctica des-de la observació a la ejecució i des-de la salut a la malaltia.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • E-2 : Basar les intervencions dels professionals de les ciències de la salut en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.

 

Competències generals del títol (CG):>>mòdul de ciències de la infermeria

 • 15 : Identificar, integrar i relacionar el concepte de salut i les cures, des d'una perspectiva històrica, per a comprendre l'evolució de la cura d'infermeria.
 • 19 : Dirigir, avaluar i prestar les cures integrals d'infermeria, a l'individu, la família i la comunitat.
 • 20 : Capacitat per a descriure els fonaments del nivell primari de salut i les activitats que cal desenvolupar per a proporcionar una cura integral d'infermeria a l'individu, la família i la comunitat.
 • 21 : Comprendre la funció i activitats i actitud cooperativa que el professional ha de desenvolupar en un equip d'atenció primària de salut.
 • 23 : Identificar els factors relacionats amb la salut i els problemes de l'entorn per a atendre les persones en situacions de salut i malaltia com a integrants d'una comunitat.
 • 24 : Identificar i analitzar la influència de factors interns i externs en el nivell de salut d'individus i grups.
 • 25 : Aplicar els mètodes i procediments necessaris en el seu àmbit per a identificar els problemes de salut més rellevants en una comunitat.
 • 26 : Analitzar les dades estadístiques referides a estudis poblacionals, identificant les possibles causes de problemes de salut.
 • 27 : Educar, facilitar i reforçar la salut i el benestar dels membres de la comunitat, les vides dels quals estiguen afectades per problemes de salut, risc, sofriment, malaltia, incapacitat o mort.
 • 32 : Seleccionar les intervencions dirigides a tractar o prevenir els problemes derivats de les desviacions de salut.
 • 33 : Tenir una actitud cooperativa amb els diferents membres de l'equip.
 • 42 : Ser capaç de proporcionar educació per a la salut als pares o cuidadors primaris.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en un idioma estranger

 • CT1 : Llegir i comprendre textos en un idioma estranger.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències informàtiques i informacionals

 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionals.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en comunicació oral i escrita

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Reflexionar sobre els fonaments teòrics establits en la Carta d'Ottawa, que subjauen en la promoció de la salut.
 • Analitzar-ne les funcions essencials (defensa de la salut, mediació i capacitació) i les estratègies de promoció de la salut que poden aplicar-se en la pràctica professional d'infermeria.
 • Identificar les característiques de l'educació per a la salut en el marc de la promoció de la salut.
 • Adquirir habilitats per a desenvolupar activitats de promoció i educació per a la salut, en la pràctica professional d'infermeria. Valorar la diversitat i la multiculturalitat.
 • Desenvolupar coneixements i habilitats per a estudiar la salut i la malaltia des d'una perspectiva poblacional.
 • Desenvolupar coneixements i habilitats del mètode epidemiològic per a treballar en salut pública.
 • Desenvolupar coneixements i habilitats quant a estratègia poblacional en la prevenció de malalties. Identificar les activitats de la infermeria comunitària dins del marc de la promoció de la salut.
 • Valorar la transcendència i utilitat de les accions comunitàries.
 • Valorar la dimensió de les cures en el treball comunitari.
 • Ser capaç de comunicar-se amb persones no expertes en salut.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Els objectius especifics del professor s'enmarquen en l'apartat anterior i, en tot cas, si procedeix, es facilitará a l'alumne en la guia d'activitats a desenvolupar en el practicum.

 

 

Dades generals

Codi: 27015
Professor/a responsable:
VERDU SORIANO, JOSE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 4,80

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix

 • GRAU EN INFERMERIA
  Tipus d'assignatura: OBLIGATÒRIA (Curs: 3)
  Tipus d'assignatura: OBLIGATÒRIA (Curs: 2)