Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRACTICUM I: INFERMERIA COMUNITÀRIA I

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

L'assignatura Pràcticum I: Infermeria Comunitària I si  planteja introduir als estudiants en el model professional de la Infermeria Comunitària, a través de les models teòrics i metodològics, funcions i activitats i el seu paper dins dels equips multidisciplinaris d'atenció a la comunitat. Tot això from la perspectiva comunitaria dels problemes de salut, amb especial èmfasi en els seus determinants socials, culturals i medi ambientals, i des de la concepció de la  participació comunitaria com premissa per abordar les cures de la salut de les persones, les famílies i Les comunitats.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • E-2 : Basar les intervencions dels professionals de les ciències de la salut en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.

 

Competències generals del títol (CG):>>mòdul de ciències de la infermeria

 • 15 : Identificar, integrar i relacionar el concepte de salut i les cures, des d'una perspectiva històrica, per a comprendre l'evolució de la cura d'infermeria.
 • 19 : Dirigir, avaluar i prestar les cures integrals d'infermeria, a l'individu, la família i la comunitat.
 • 20 : Capacitat per a descriure els fonaments del nivell primari de salut i les activitats que cal desenvolupar per a proporcionar una cura integral d'infermeria a l'individu, la família i la comunitat.
 • 21 : Comprendre la funció i activitats i actitud cooperativa que el professional ha de desenvolupar en un equip d'atenció primària de salut.
 • 23 : Identificar els factors relacionats amb la salut i els problemes de l'entorn per a atendre les persones en situacions de salut i malaltia com a integrants d'una comunitat.
 • 24 : Identificar i analitzar la influència de factors interns i externs en el nivell de salut d'individus i grups.
 • 25 : Aplicar els mètodes i procediments necessaris en el seu àmbit per a identificar els problemes de salut més rellevants en una comunitat.
 • 26 : Analitzar les dades estadístiques referides a estudis poblacionals, identificant les possibles causes de problemes de salut.
 • 27 : Educar, facilitar i reforçar la salut i el benestar dels membres de la comunitat, les vides dels quals estiguen afectades per problemes de salut, risc, sofriment, malaltia, incapacitat o mort.
 • 32 : Seleccionar les intervencions dirigides a tractar o prevenir els problemes derivats de les desviacions de salut.
 • 33 : Tenir una actitud cooperativa amb els diferents membres de l'equip.
 • 42 : Ser capaç de proporcionar educació per a la salut als pares o cuidadors primaris.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en un idioma estranger

 • CT1 : Llegir i comprendre textos en un idioma estranger.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències informàtiques i informacionals

 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionals.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en comunicació oral i escrita

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Introduir l'alumnat en el concepte i els determinants de la salut.
 • Introduir l'alumnat en els diversos enfocaments de la salut internacional.
 • Reconèixer els diversos sistemes d'organització de l'assistència sanitària.
 • Especificar les característiques del sistema sanitari formal i informal.
 • Comprendre i debatre el concepte de iatrogènia.
 • Identificar la classe social, l'ètnia i el gènere com a determinants de salut, en l'anàlisi de les desigualtats.
 • Comprendre i debatre el concepte de desenvolupament sostenible i la relació que té amb la salut.
 • Introduir l'alumnat en els conceptes bàsics d'ecologia humana.
 • Identificar els fenòmens globals que afecten el medi ambient mundial.
 • Analitzar el fenomen de la contaminació ambiental i les repercussions que té en la salut.
 • Identificar la demografia com a determinant de l'estat de salut de la població i la relació que té amb les desigualtats en salut.
 • Conèixer els antecedents històrics de la infermeria comunitària.
 • Identificar les tendències en la prestació de cures d'infermeria en la comunitat.
 • Conèixer el model professional de la infermeria comunitària, les funcions i el paper en l'equip multidisciplinari d'atenció primària.
 • Participar, amb els professionals d'infermeria de l'equip, en les activitats d'infermeria relacionades amb l'atenció a les persones sanes o malaltes.
 • Situar els professionals de la infermeria dins de l'àmbit de l'atenció primària de salut.
 • Identificar les activitats de la infermeria comunitària en el marc de la promoció de la salut.
 • Valorar la transcendència i utilitat de les accions comunitàries.
 • Valorar la dimensió de les cures en el treball comunitari.
 • Ser capaç de comunicar-se amb persones no expertes en salut.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Aplicar en el context clínic i comunitari:

El coneixement sobre el concepte de salut i reconéixer la influència dels factors que determinen la salut i la malaltia, els seus àmbits d'influència i les relacions entre ells. Conéixer les principals característiques del Sistema Nacional de Salut, les diferències respecte a altres models de sistemes sanitaris i el seu paper com a determinant de la salut de la població. Identificar les característiques de l'organització sanitària del nivell assistencial de l'Atenció primària de Salut. Comprendre com intervenen els determinants socials de la salut sobre les desigualtats en salut. Entendre el concepte de desenvolupament sostenible, així com els fenòmens que afecten el medi ambient. Reconéixer la influència de les condicions ambientals sobre la salut de la població. Comprendre el concepte de comunitat i participació comunitària. Identificar els àmbits d'actuació que conformen la Infermeria Comunitària. Definir les funcions professionals de la Infermeria Comunitària. Conéixer les diferents modalitats d'organització de les cures d'Infermeria Comunitària. Conéixer els problemes de salut emergents en l'àmbit comunitari. Conéixer els sistemes d'informació sanitària en Atenció Primària. Analitzar l'estat de salut de la població i els seus determinants des d'una perspectiva multidisciplinària, multicultural i comunitària. Situar als professionals d'infermeria dins de l'àmbit de l'Atenció Primària de Salut. Interpretar els mecanismes de funcionament, disponibilitat i ús dels serveis, recursos i programes necessaris per a mantindre i millorar la salut de la població, així com els seus possibles efectes negatius sobre la salut d'aquesta. Analitzar les cures integrals que el professional d'infermeria desenvolupa en l'àmbit de l'Atenció Primària de Salut. Utilitzar els sistemes d'informació sanitària. Valorar la transcendència i utilitat de les accions comunitàries. Valorar la contribució dels professionals d'infermeria a la salut comunitària. Apreciar el valor de la diversitat i la multiculturalitat en el context sanitari, en el comunitari i en la societat. Apreciar la importància del treball en equip, multidisciplinari, i la participació activa. Considerar la importància de comunicar-se amb professionals que no treballen en el sector salut. Estimar la importància de l'empatia i el saber escoltar com a eines fonamentals per a l'exercici professional de la infermeria comunitària.

 

 

Dades generals

Codi: 27014
Professor/a responsable:
GALIANA SANCHEZ, MARIA EUGENIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 4,80

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix