Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
JOC I ESPORT ESCOLAR

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Instruments i Criteris d'Avaluació.

A) SISTEMA D'AVALUACIÓ GENERAL (100%)

Els Continguts Teòrics (50%) s'avaluaran Mitjançant la Realització d'Un treball teòric, Que el seu contingut Serà assignat per El Professor.

Els Continguts Pràctics (50%) s'avaluaran Mitjançant el disseny i Exposició grupal D'Una Sessió de jocs i esports, El contingut Del Serà assignat pel professor.

La qualificació definitiva s'obtindrà a Realitzar la mitjana de les Qualificacions obtingudes en El Treball teòric i en l'Exposició.

B) SISTEMA D'AVALUACIÓ ALTERNATIVA (100%)

Prova consistent en definitiva escrit examen de l'ONU al Que s'avaluaran els Aspectes Teòrics i Pràctics de l'assignatura.

L'alumnat podrà Triar l'Opció d'Avaluació Que Mas li convingui (OPCIÓ A: Treballs + Exposició o OPCIÓ B: examen final) i es la comunicarà al professorat de l'assignatura.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Planificar, organitzar i gestionar processos, informació, resolució de problemes i projectes. Tenir iniciativa, esperit emprenedor i capacitat de generar noves idees i accions.
 • CG5 : Treballar en equip, col·laborant i liderant quan siga necessari.
 • CG7 : Exercir la crítica i l'autocrítica emetent judicis raonats, i adquirir un compromís ètic, personal i professional. Estar motivat per a millorar la qualitat.
 • CG8 : Entendre l'aprenentatge com un fet global, complex i transcendent. Autoregular el propi aprenentatge i mobilitzar sabers de tot tipus per a adaptar-se a situacions noves i connectar coneixements com a mètode per a elaborar-ne altres de nous.
 • CG9 : Valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit.

 

Competències específiques (CE)

 • CE4 : Motivar i potenciar el progrés escolar de l'alumnat en el marc d'una educació integral i promoure el seu aprenentatge autònom, partint dels objectius i continguts propis de cada nivell educatiu, amb expectatives positives del progrés de l'alumnat. Tot això renunciant als estereotips establits i externs a l'aprenentatge, i desenvolupant estratègies que eviten l'exclusió i la discriminació.
 • CE5 : Identificar i recolzar a l'alumnat amb el qual es treballa perquè no aconsegueix el seu potencial d'aprenentatge o té dificultats de comportament, emocionals o socials. També saber com sol·licitar assessorament als diferents serveis i especialistes per a atendre la diversitat de necessitats educatives especials.
 • CE6 : Potenciar en l'alumnat una actitud de ciutadania crítica responsable i poder dinamitzar la construcció participada de normes de convivència democràtica i enfrontar-se i resoldre de manera col·laborativa situacions problemàtiques i conflictes. Ser capaç d'analitzar les desigualtats socials en el marc de la complexa relació educació-escola i el paper del mestre per a reproduir-les o transformar-les.

 

Competencias Módulo optatividad:>>Mención en Educación Física

 • M-EF-03 : Dominio para evaluar las habilidades motrices básicas de los diferentes juegos y deportes.
 • M-EF-04 : Capacidad de gestión y aplicación de los conocimientos sobre el juego y deporte escolar.
 • M-EF-07 : Dominio para utilizar eficientemente los recursos expresivos del cuerpo en los diferentes entornos de prácticas.
 • M-EF-08 : Dominio para planificar, evaluar y controlar los aprendizajes motrices y la eficacia de los mismos en los juegos y deportes.
 • M-EF-09 : Destreza para diseñar programas de actividades físico-deportivas de carácter recreativo en contextos sociales, culturales y de atención a la diversidad.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer, comprendre i analitzar els principis de l'esport i la seua naturalesa educativa.
 • Adquirir el coneixement dels models d'iniciació a l'esport.
 • Conèixer i transmetre el joc esportiu en l'àmbit escolar.
 • Aprendre i transmetre la Iniciació als esports individuals.
 • Capacitat per a conèixer i transmetre la Iniciació als esports col·lectius.
 • Implementar l'esport educatiu en els diferents nivells del currículum.
 • Aplicar didàcticament el tractament educatiu de la competició en l'àmbit escolar.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

1. Analitzar el concepte de joc i reconèixer les seues principals característiques.

2. Analitzar el concepte de esport i reconèixer les seues principals característiques.

3. Iniciació a l'estudi de l'evolució del joc i l'esport mitjançant la història.

4. Analitzar el paper del joc como a procés de desenvolupament, medi d'integració social i aprenentatge en el alumnat.

5. Asolir tècniques i mètodes per la planificació d'activitats lúdiques i esportives a l'escola.

6. Conèixer les diferents clasificacions i tipus de jocs i esports.

7. Conèixer i valorar la pilota valenciana: la seua història, valors, modalitats, instalacions i materials de joc.

8. Capacitar per l'aplicació de la pilota al context escolar i conèixer la situació de la pilota valenciana al sistema educatiu valencià.

9. Iniciació al anàlisi psicopedagògic en l'activitat lúdica.

 

 

Dades generals

Codi: 17560
Professor/a responsable:
CHINCHILLA MIRA, JUAN JOSE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ CORPORAL
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix