Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LITERATURA CATALANA INFANTIL

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació pel Consell de Departament.

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Literatura catalana infantil és una assignatura optativa transversal [6 crèdits] que s'imparteix en el tercer curs del Grau de Mestre d'Educació Primària. El nivell de llengua que correspon a l'assignatura és el C1 de domini del català.

Ofereix una introducció a la literatura catalana infantil i juvenil contemporània, dins del marc universal, i a les tècniques d'animació lectora.

Els coneixements i les competències que l'alumnat hi pot assolir contribueixen a l'adquisició d'una competència literària, cultural, en primer terme, i lingüística i comunicativa, en segon; competències que li permetran adquirir una formació vàlida per a les tasques docents dels graus de Mestre d'Educació Infantil i Mestre d'Educació Primària.

Igualment important resulta, en tractar-se d'una assignatura de tercer curs, continuar treballant aspectes actitudinals presents en altres assignatures de primer cicle, com ara el desenvolupament del sentit crític de l'alumne i el foment d'una actitud positiva cap a la llengua i la literatura.

Així mateix, aquesta assignatura es coordina especialment amb l'altra assignatura optativa transversal, Taller de creació verbal en català, perquè l'alumnat obtinga una formació òptima que abaste tots els gèneres.

Literatura catalana infantil és una de les assignatures que condueix a l'obtenció del nivell de llengua C1 de valencià. Per això, tant els continguts com el procés d'avaluació garantiran que l'alumnat acredite un domini de la competència oral i escrita propi d'aquest nivell C1 a través d'estratègies lingüístiques fonamentades per mitjà d'una relació àmplia d'activitats d'expressió i interacció oral i escrita.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Planificar, organitzar i gestionar processos, informació, resolució de problemes i projectes. Tenir iniciativa, esperit emprenedor i capacitat de generar noves idees i accions.
 • CG3 : Mostrar habilitats lingüístiques orals i escrites per a ensenyar (llengües oficials de la Comunitat Valenciana i llengües estrangeres) i habilitats de comunicació en diferents nivells i registres.
 • CG4 : Fer ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació per a aprendre, comunicar-se i compartir coneixement.
 • CG5 : Treballar en equip, col·laborant i liderant quan siga necessari.
 • CG7 : Exercir la crítica i l'autocrítica emetent judicis raonats, i adquirir un compromís ètic, personal i professional. Estar motivat per a millorar la qualitat.
 • CG8 : Entendre l'aprenentatge com un fet global, complex i transcendent. Autoregular el propi aprenentatge i mobilitzar sabers de tot tipus per a adaptar-se a situacions noves i connectar coneixements com a mètode per a elaborar-ne altres de nous.

 

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Comprendre que el fet educatiu en general i els processos d'ensenyament i aprenentatge en particular són complexos. Assumir que l'exercici de la funció docent ha de millorar, actualitzar-se i adaptar-se als canvis científics, pedagògics, socials i culturals. Entendre la importància de participar en projectes d'innovació i d'investigació relacionats amb l'ensenyament i l'aprenentatge, i d'introduir propostes innovadores en l'aula.
 • CE12 : Expressar-se oralment i per escrit amb la fluïdesa i la correcció necessàries en llengua catalana i castellana per a desenvolupar l'ensenyament en l'etapa de primària, i també utilitzar la llengua estrangera com a llengua vehicular en algunes situacions de l'aula.
 • CE3 : Organitzar l'ensenyament en el marc dels paradigmes epistemològics de les matèries del títol, utilitzant de forma integrada els coneixements disciplinaris, transversals i multidisciplinaris adequats al respectiu nivell educatiu, mostrant la comprensió dels objectius d'aprenentatge de les àrees de coneixement que estableix el currículum d'educació primària.
 • CE7 : Dissenyar i desenvolupar projectes educatius, unitats de programació, entorns, activitats i materials, incloent-hi els digitals, que permeten adaptar el currículum a la diversitat de l'alumnat i promoure la qualitat dels contextos en què es desenvolupa el procés educatiu, de manera que es garantisca el seu benestar.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer l'estructura i les característiques dels principals tipus de textos literaris (orals i escrits) relacionats amb el treball de la literatura: narració de contes, llegendes, etc., recitació poètica, creació de poesies, refranys, etc. dins del context del taller de creació literària.
 • Conèixer el concepte de literatura infantil i juvenil així com la seua evolució des dels orígens de la literatura infantil i juvenil fins a l'actualitat.
 • Conèixer els principals autors, corrents i gèneres de la literatura infantil i juvenil, tant històricament com en l'actualitat.
 • Aprofundir en les tècniques d'anàlisi crítica de textos acadèmics i literaris.
 • Ser capaç d'organitzar i dur a terme activitats d'animació a la lectura dirigides a un públic escolar.
 • Ser capaç d'organitzar i dur a terme activitats de taller de literatura dirigides a un públic escolar.
 • Capacitar per a utilitzar didàcticament els recursos de la biblioteca pública, escolar i digital.
 • Ser capaç d'analitzar crítica i valorativament obres de literatura infantil i juvenil.
 • Fomentar una actitud de reflexió crítica i d'anàlisi personal sobre textos literaris i acadèmics referits a la literatura.
 • Practicar models de treball que faciliten la integració globalitzada de la literatura en les aules d'educació primària.
 • Prendre consciència de la necessitat del treball globalitzat en equip per al desenvolupament personal i social de l'alumnat de l'etapa d'educació.
 • Ser capaç d'analitzar els treballs propis i dels companys (exposats i comentats en classe) per a millorar les competències pròpies.
 • Fomentar una actitud permanent de reflexió i de crítica sobre el treball de l'assignatura que conduïsca a la millora constant dels aprenentatges.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • Conéixer l'estructura i les característiques dels principals tipus de textos literaris (orals i escrits) relacionats amb el treball de la literatura: narració de contes, llegendes, recitació poètica, creació de poesies, refranys, etc., dins del context del taller de creació literària. [CG7 · CE3 · CE7 · CE12]
 • Conéixer el concepte de literatura infantil i juvenil i la seua evolució des dels orígens de la literatura infantil i juvenil fins a l'actualitat. [CG7 · CE3 · CE7 · CE12]
 • Conéixer els principals autors, corrents i gèneres de la literatura infantil i juvenil, tant històricament com en l'actualitat. [CG7 · CE3 · CE7 · CE12]
 • Aprofundir en les tècniques d'anàlisi crítica de textos acadèmics i literaris. [CG7 · CE3 · CE7 · CE12]
 • Ser capaç d'organitzar i dur a terme activitats d'animació a la lectura dirigides a un públic escolar. [CG3 · CG8 · CE12]
 • Ser capaç d'organitzar i dur a terme activitats de taller de literatura dirigides a un públic escolar. [CG3 · CG8 · CE12]
 • Capacitar per utilitzar didàcticament els recursos de la biblioteca pública, escolar i digital. [CG2 · CG4 · CE11]
 • Ser capaç d'analitzar críticament i valorativament obres de literatura infantil i juvenil. [CG5 · CG7 · CE7]
 • Fomentar una actitud de reflexió crítica i d'anàlisi personal sobre textos literaris i acadèmics referits a la literatura. [CG5 · CG7 · CE7]
 • Practicar models de treball que faciliten la integració globalitzada de la literatura a les aules d'Educació Primària. [CG5 · CG7 · CE7]
 • Prendre consciència de la necessitat del treball globalitzat en equip per al desenvolupament personal i social de l'alumnat de l'etapa d'Educació Primària. [CG5 · CG7 · CE7]
 • Ser capaç d'analitzar els treballs propis i dels companys (exposats i comentats a classe) per millorar-ne les competències pròpies. [CG5 · CG7 · CE7]
 • Fomentar una actitud permanent de reflexió i de crítica sobre el treball de l'assignatura que conduïsca a la millora constant dels aprenentatges. [CG5 · CG7 · CE7]

 

 

Dades generals

Codi: 17557
Professor/a responsable:
ESCANDELL MAESTRE, DARI
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA CATALANA
  Àrea: FILOLOGIA CATALANA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix