Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
OBSERVACIÓ, AVALUACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Esta assignatura se situa dins de la matèria Observació Sistemàtica i Anàlisi de Contextos, que forma part al seu torn del mòdul bàsic de matèries del Grau de Mestre en Educació Infantil. La seua finalitat és proporcionar als estudiants la formació metodològica necessària per a l'observació sistemàtica i l'avaluació dels contextos d'aprenentatge en l'educació infantil, analitzar eixos contextos, i prendre decisions encaminades a la millora i innovació de la pròpia pràctica. Servint així mateix com a instrument per a l'avaluació educativa de l'alumnat d'esta etapa. Esta assignatura es cursa una vegada que es posseïxen coneixements sobre assignatures com a Psicologia evolutiva de 0-3 i 3-6 anys, Disseny dels processos educatius en l'educació infantil, Dificultats d'aprenentatge i trastorns del desenrotllament: Característiques evolutives i Respostes Educatives. I té aplicació en les assignatures Practicum I, Practicum II i TFG

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Compromís ètic. Mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques, respectant i fomentant alhora els valors democràtics, la igualtat de gènere, la no-discriminació de persones amb discapacitat, l'equitat i el respecte als drets humans. Capacitat de crítica i autocrítica constructiva.
 • CG10 : Ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació. Comprendre i valorar les funcions de les tecnologies de la informació i de la comunicació cada vegada més diversificades i saber-les usar adequadament en la vida quotidiana.
 • CG2 : Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat. Prendre consciència del propi procés d'aprenentatge i autoregular-lo. Capacitat de cercar, usar i integrar la informació. Mostrar interès per a aprendre al llarg de la vida i actualitzar les pròpies competències i els punts de vista professionals, de manera autònoma, orientada o dirigida, segons les necessitats de cada moment. Vetlar per un creixement emocional equilibrat.
 • CG3 : Capacitat d'adaptació a noves situacions. Analitzar àgilment els canvis que es produeixen en l'entorn i ser capaç de prendre decisions raonades per a donar-los resposta. Planificar i organitzar noves accions amb capacitat reflexiva.
 • CG4 : Treball en equip. Col·laborar amb altres persones per a construir un projecte comú. Ser capaç de col·laborar en equips interdisciplinaris, d'assumir diferents rols en les dinàmiques dels equips de treball i de liderar-los si escau.
 • CG5 : Habilitats en les relacions interpersonals. Mostrar empatia, sociabilitat i tacte en la comunicació amb els altres, així com una actitud contrària a la violència, als prejudicis i als estereotips sexistes. Crear una atmosfera agradable i cooperativa. Transmetre benestar, seguretat, tranquil·litat i afecte en les relacions interpersonals.
 • CG6 : Capacitat creativa i emprenedora. Formular, dissenyar i gestionar projectes innovadors per a donar resposta a les necessitats detectades. Buscar i integrar nous coneixements i actituds en experiències tant internacionals com del propi territori amb la finalitat d'emprendre canvis de manera creativa en les pràctiques professionals.
 • CG9 : Capacitat comunicativa. Comprendre i expressar-se oralment i per escrit en les llengües oficials de la Comunitat Valenciana i una llengua estrangera, amb incorporació de tots els elements visuals i auditius, disponibles i necessaris en cada cas, amb la finalitat de comunicar-se de manera eficaç i eficient en diferents entorns i per a diferents funcions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE12 : Assumir que l'exercici de la funció docent s'ha d'anar perfeccionant i adaptant als canvis científics, pedagògics, tecnològics, socials i culturals al llarg de la vida.
 • CE15 : Comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l'educació en la societat actual i les competències fonamentals que afecten els centres d'educació infantil i els seus professionals. Capacitat d'analitzar les desigualtats socials en el marc de la complexa relació educació-societat i el paper de l'escola per a reproduir-les o transformar-les. Aplicar en els centres educatius elements de millora segons diferents models de qualitat.
 • CE5 : Observar sistemàticament en contextos propis de l'educació Infantil ambients d'aprenentatge i de convivència, interpretar les pràctiques educatives segons els marcs teòrics de referència, reflexionar sobre aquests i actuar en conseqüència.
 • CE8 : Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i multilingües. Seleccionar els recursos educatius més adequats per a cada situació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre la importància de l'observació sistemàtica com a instrument per a conèixer la realitat i per a la reflexió sobre la pràctica.
 • Conèixer les tècniques d'observació i registre, així com els seus requisits de fiabilitat i validesa.
 • Dominar l'ocupació d'instruments i mitjans de recollida de dades, utilitzant tecnologies de la informació, audiovisuals i de documentació.
 • Conèixer i aplicar els procediments d'anàlisis de dades de tipus observacional.
 • Elaborar informes de resultats de l'aplicació de la metodologia observacional i presentar-los de manera oral i escrita.
 • Usar la metodologia observacional per a la innovació i la millora de l'educació infantil.
 • Mostrar actituds i conductes concordes amb la bona pràctica professional.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

1. Reconèixer la importància de l'observació en l'etapa d'educació infantil.
2. Conèixer els conceptes i procediments bàsics de la metodologia observacional.
3. Conèixer les fases i processos de presa de decisions durant l'observació.
4. Conèixer els requisits d'objectivitat, fiabilitat i validesa que ha de reunir l'observació com a tècnica d'arreplega de dades.
5. Elaborar i seleccionar instruments d'observació per a situacions específiques.
6. Emprar l'observació com a tècnica d'arreplega de dades per a l'avaluació en l'etapa d'educació infantil.
7. Interpretar resultats i elaborar informes basant-se en els resultats de l'observació.
8. Dissenyar projectes d'innovació basant-se en la metodologia d'investigació observacional.
9. Valorar la utilitat de l'observació sistemàtica com a instrument per a la reflexió sobre la pròpia pràctica.
10. Conèixer els recursos bibliogràfics existents i fer ús de les bases de dades especialitzada"

 

 

Dades generals

Codi: 17311
Professor/a responsable:
LOZANO BARRANCOS, MARIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA
  Àrea: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
 • Dep.: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA
  Àrea: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix