Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
HABILITATS COMUNICATIVES I LECTOESCRIPTURA EN CASTELLÀ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La asignatura responde a dos bloques teórico-prácticos:

El primero de ellos parte de las habilidades comunicativas para desarrollar la comunicación lingüística con las niñas y los niños, las etapas de adquisición y desarrollo del lenguaje, la importancia del lenguaje oral en la escuela y las dificultades que puede presentar el lenguaje infantil. El segundo plantea los conceptos de lectura y escritura, a través de la lectoescritura y la enseñanza y aprendizaje de esta a través de los distintos métodos lectoescritores.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Compromís ètic. Mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques, respectant i fomentant alhora els valors democràtics, la igualtat de gènere, la no-discriminació de persones amb discapacitat, l'equitat i el respecte als drets humans. Capacitat de crítica i autocrítica constructiva.
 • CG10 : Ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació. Comprendre i valorar les funcions de les tecnologies de la informació i de la comunicació cada vegada més diversificades i saber-les usar adequadament en la vida quotidiana.
 • CG2 : Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat. Prendre consciència del propi procés d'aprenentatge i autoregular-lo. Capacitat de cercar, usar i integrar la informació. Mostrar interès per a aprendre al llarg de la vida i actualitzar les pròpies competències i els punts de vista professionals, de manera autònoma, orientada o dirigida, segons les necessitats de cada moment. Vetlar per un creixement emocional equilibrat.
 • CG4 : Treball en equip. Col·laborar amb altres persones per a construir un projecte comú. Ser capaç de col·laborar en equips interdisciplinaris, d'assumir diferents rols en les dinàmiques dels equips de treball i de liderar-los si escau.
 • CG5 : Habilitats en les relacions interpersonals. Mostrar empatia, sociabilitat i tacte en la comunicació amb els altres, així com una actitud contrària a la violència, als prejudicis i als estereotips sexistes. Crear una atmosfera agradable i cooperativa. Transmetre benestar, seguretat, tranquil·litat i afecte en les relacions interpersonals.
 • CG6 : Capacitat creativa i emprenedora. Formular, dissenyar i gestionar projectes innovadors per a donar resposta a les necessitats detectades. Buscar i integrar nous coneixements i actituds en experiències tant internacionals com del propi territori amb la finalitat d'emprendre canvis de manera creativa en les pràctiques professionals.
 • CG7 : Reconeixement de la diversitat i de la multiculturalitat. Valorar positivament la diversitat de tota mena, respectar altres visions del món i gestionar amb creativitat les interaccions multiculturals amb la finalitat d'enriquir-se mútuament.
 • CG9 : Capacitat comunicativa. Comprendre i expressar-se oralment i per escrit en les llengües oficials de la Comunitat Valenciana i una llengua estrangera, amb incorporació de tots els elements visuals i auditius, disponibles i necessaris en cada cas, amb la finalitat de comunicar-se de manera eficaç i eficient en diferents entorns i per a diferents funcions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Aplicar els elements propis de les àrees dels currículums d'Infantil vigents, amb criteris de coherència: finalitats, competències, objectius, continguts i criteris d'avaluació.
 • CE10 : Fomentar el creixement i el desenvolupament infantil, amb especial atenció als fonaments d'higiene, salut i nutrició, i als fonaments dels processos d'aprenentatge i de construcció de la personalitat en la primera infància. Reconèixer els fonaments de l'atenció primerenca.
 • CE15 : Comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l'educació en la societat actual i les competències fonamentals que afecten els centres d'educació infantil i els seus professionals. Capacitat d'analitzar les desigualtats socials en el marc de la complexa relació educació-societat i el paper de l'escola per a reproduir-les o transformar-les. Aplicar en els centres educatius elements de millora segons diferents models de qualitat.
 • CE2 : Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, lingüística, emocional, motriu, social, filosòfica, cultural i volitiva.
 • CE3 : Dissenyar i regular entorns harmònics d'aprenentatge en contextos de diversitat en l'educació Infantil que atenguen les necessitats educatives singulars de cada estudiant, les dificultats d'aprenentatge, la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans.
 • CE4 : Fomentar la convivència dins i fora de l'aula d'educació infantil i abordar la resolució pacífica de conflictes.
 • CE6 : Dinamitzar la reflexió en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres. Promoure l'autonomia i la singularitat de cada estudiant com a factors d'educació de les emocions, els sentiments i els valors en la primera infància.
 • CE7 : Potenciar l'evolució dels diferents llenguatges de l'educació infantil, identificar possibles disfuncions i vetlar per la seua correcta evolució. Afavorir el desenvolupament de les habilitats comunicatives.
 • CE8 : Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i multilingües. Seleccionar els recursos educatius més adequats per a cada situació.
 • CE9 : Reconèixer les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular, de la televisió en la primera infància.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Adquirir i utilitzar criteris de selecció, elaboració i avaluació de materials educatius destinats a l'ensenyament i aprenentatge de la lectura i l'escriptura amb sentit per a l'alumnat.
 • Cercar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital i multimèdia) per a transformar-la en coneixement i aplicar-la a l'ensenyament dels processos de lectura i escriptura.
 • Capacitar per a utilitzar didàcticament les activitats de l'aula per a promoure situacions reals de comunicació oral i escrita.
 • Fomentar un clima que facilite la creació d'espais comunicatius que faciliten l'aprenentatge de la llengua oral i escrita i valoritze les aportacions dels estudiants.
 • Conèixer el procés que porta l'infant a  transformar-se en un parlant competent.
 • Conèixer i analitzar amb esperit crític els mètodes de lectoescriptura.
 • Conèixer i aplicar propostes innovadores relacionades amb la formació lingüística de l'infant a partir de la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Conèixer la importància de la llengua oral i la llengua escrita en els primers nivells com a base de l'educació lingüística i literària.
 • Conèixer i desenvolupar tècniques i estratègies per al foment de l'escriptura i la formació d'hàbits lectors dirigides a xiquets i xiquetes de l'escola infantil i integrar-les amb reflexions i conclusions personals.
 • Conèixer i comprendre la importància de la literatura infantil i juvenil en la formació de la competència lingüística i literària en edats primerenques i en el desenvolupament de de les habilitats per a llegir i escriure.
 • Conèixer la relació dels aspectes psicopedagògics amb la literatura i amb els interessos lectors de l'infant.
 • Dissenyar i desenvolupar a partir de l'aprofitament didàctic de la literatura infantil espais d'aprenentatge amb especial atenció a l'equitat, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte als drets humans que faciliten la vida en societat i la construcció d'un futur sostenible.
 • Treballar de forma cooperativa, compartint responsabilitats en els processos de generació de materials i de desenvolupament d'activitats educatives i desenvolupar actuacions didàctiques de caràcter cooperatiu.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20


— Concienciar al futuro/a maestro/a de su condición de modelo lingüístico y de partícipe del desarrollo del habla infantil.
— Conocer y ejercitar las técnicas de enseñanza en la actividad lingüística.
— Descubrir y apreciar las peculiaridades del desarrollo del lenguaje infantil y las características del habla de las niñas y los niños en la etapa infantil.
— Emplear los estímulos y recursos para una educación lingüística de base oral.
— Potenciar el cultivo de la imaginación y la fantasía mediante las actividades para la expresión oral y escrita en la escuela.
- Conocer y practicar los distintos métodos de lectoescritura.

 

 

Dades generals

Codi: 17214
Professor/a responsable:
SANCHIS AMAT, VICTOR MANUEL
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: INNOVACIÓ I FORMACIÓ DIDÀCTICA
  Àrea: DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix