Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LLENGUA ESTRANGERA PER A MESTRES D'EDUCACIÓ INFANTIL: FRANCÈS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Esta asignatura pretende desarrollar estrategias de comprensión,  recepción y expresión en lengua francesa, tanto oral como escrita. Descripción de macro-funciones lingüísticas para comprender y expresar intenciones, así como fórmulas y rutinas habituales en la comunicación oral. Descripción y práctica de tipos discursivos en la lengua escrita.

Pretende mejorar la competencia  comunicativa del alumno en estrecha relación con el conocimiento de la cultura francesa y en directa conexión con los intereses educativos y didácticos del futuro docente.

Se alcanzará el nivel B1 al superar esta asignatura y una de las optativas.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat. Prendre consciència del propi procés d'aprenentatge i autoregular-lo. Capacitat de cercar, usar i integrar la informació. Mostrar interès per a aprendre al llarg de la vida i actualitzar les pròpies competències i els punts de vista professionals, de manera autònoma, orientada o dirigida, segons les necessitats de cada moment. Vetlar per un creixement emocional equilibrat.
 • CG5 : Habilitats en les relacions interpersonals. Mostrar empatia, sociabilitat i tacte en la comunicació amb els altres, així com una actitud contrària a la violència, als prejudicis i als estereotips sexistes. Crear una atmosfera agradable i cooperativa. Transmetre benestar, seguretat, tranquil·litat i afecte en les relacions interpersonals.
 • CG6 : Capacitat creativa i emprenedora. Formular, dissenyar i gestionar projectes innovadors per a donar resposta a les necessitats detectades. Buscar i integrar nous coneixements i actituds en experiències tant internacionals com del propi territori amb la finalitat d'emprendre canvis de manera creativa en les pràctiques professionals.
 • CG7 : Reconeixement de la diversitat i de la multiculturalitat. Valorar positivament la diversitat de tota mena, respectar altres visions del món i gestionar amb creativitat les interaccions multiculturals amb la finalitat d'enriquir-se mútuament.
 • CG9 : Capacitat comunicativa. Comprendre i expressar-se oralment i per escrit en les llengües oficials de la Comunitat Valenciana i una llengua estrangera, amb incorporació de tots els elements visuals i auditius, disponibles i necessaris en cada cas, amb la finalitat de comunicar-se de manera eficaç i eficient en diferents entorns i per a diferents funcions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Aplicar els elements propis de les àrees dels currículums d'Infantil vigents, amb criteris de coherència: finalitats, competències, objectius, continguts i criteris d'avaluació.
 • CE14 : Reflexionar sobre les pràctiques de l'aula per a innovar i millorar la tasca docent. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure-ho entre els docents i entre els xiquets.
 • CE15 : Comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l'educació en la societat actual i les competències fonamentals que afecten els centres d'educació infantil i els seus professionals. Capacitat d'analitzar les desigualtats socials en el marc de la complexa relació educació-societat i el paper de l'escola per a reproduir-les o transformar-les. Aplicar en els centres educatius elements de millora segons diferents models de qualitat.
 • CE2 : Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, lingüística, emocional, motriu, social, filosòfica, cultural i volitiva.
 • CE3 : Dissenyar i regular entorns harmònics d'aprenentatge en contextos de diversitat en l'educació Infantil que atenguen les necessitats educatives singulars de cada estudiant, les dificultats d'aprenentatge, la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans.
 • CE4 : Fomentar la convivència dins i fora de l'aula d'educació infantil i abordar la resolució pacífica de conflictes.
 • CE7 : Potenciar l'evolució dels diferents llenguatges de l'educació infantil, identificar possibles disfuncions i vetlar per la seua correcta evolució. Afavorir el desenvolupament de les habilitats comunicatives.
 • CE8 : Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i multilingües. Seleccionar els recursos educatius més adequats per a cada situació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Treballar les habilitats lingüístiques bàsiques que es mobilitzen en les diferents situacions comunicatives reals.
 • Adquirir els coneixements lingüístics fonamentals que permeten comprendre l'ús de la llengua francesa en situacions comunicatives.
 • Reconèixer i usar la llengua estrangera com a vehicle de comunicació.
 • Induir el funcionament i els aspectes formals de la llengua francesa.
 • Sensibilitzar-se amb la cultura francesa, i també amb els aspectes de caràcter sociocultural que són transmesos mitjançant l'estudi de la llengua.
 • Acceptar el que altres cultures poden oferir-nos com a enriquiment de la cultura pròpia.
 • Afavorir la comunicació amb naturalitat en situacions quotidianes.
 • Desenvolupar de manera creativa recursos personals en situacions de comunicació per a satisfer  les pròpies necessitats de comunicació i les pròpies intencions.
 • Ser capaç de contrastar elements de la llengua francesa amb la pròpia llengua materna.
 • Expressar-se oralment i per escrit en una llengua estrangera.
 • Consolidar els coneixements i les destreses generals de la llengua francesa corresponents al nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència.
 • Conèixer els principis bàsics de l'ensenyament comunicatiu de les llengües estrangeres en educació infantil.
 • Reconèixer la importància de l'accent, ritme i pronunciació de la llengua francesa.
 • Utilitzar els recursos, estratègies i activitats pròpies de l'ensenyament de la llengua francesa en educació infantil des d'un punt de vista comunicatiu.
 • Dissenyar una tasca d'aprenentatge per a l'àrea de Llengua Estrangera, Francès, referida a un dels cursos en els quals s'imparteix aquesta matèria i contextualitzar les situacions dissenyades sustentant-se en les diferents àrees del currículum que integren l'educació infantil.
 • Activar mecanismes de resposta que permeten donar solució a qualsevol problemàtica desencadenada a partir del desenvolupament d'una unitat didàctica en l'aula d'Infantil.
 • Sensibilitzar-se davant de la problemàtica de l'aprenentatge de la llengua francesa en l'educació infantil i davant de la situació d'aquesta llengua en la realitat escolar.
 • Utilitzar els recursos i estratègies que ja es coneixen en el procés d'ensenyament i aprenentatge d'altres matèries de l'educació infantil i aplicar-los, desenvolupant-los, en l'ensenyament de la llengua francesa.
 • Conèixer determinades experiències d'innovació educativa en Didàctica del Francès Llengua Estrangera per a poder aplicar-les a l'ensenyament d'altres àrees de l'educació infantil.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

 Objetivos específicos

1.Consolidar la competencia comunicativa del alumno en lengua francesa

2.Concienciar de la importancia de adquirir una buena pronunciación correcta y una expresión fluida en francés

3.Favorecer la adquisición de estrategias y técnicas para el desempeño de la labor docente en el ámbito de la Educación Infantil

4.Reflexionar en torno a la enseñanza "precoz" del francés a niños

5.Conocer recursos, medios, técnicas y materiales para la enseñanza/aprendizaje del francés en Educación Infantil

 

 

Dades generals

Codi: 17110
Professor/a responsable:
VILLEGAS MESAS, REMEDIOS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: FILOLOGIA FRANCESA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix