Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PSICOLOGIA EVOLUTIVA DE 3 A 6 ANYS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

"La psicologia evolutiva 3-6 anys en el grau de Magisteri en Educació Infantil és una assignatura bàsica d'acord amb les directrius marcades per a la construcció de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) . Es tracta d'una assignatura situada en el primer curs que capacita a l'estudiant en l'adquisició dels coneixements, maneig i comprensió dels principals aspectes de desenvolupament humà dels 3 als 6 anys en els seus distints vessants: física, intel·lectual, afectiva, social i moral. L'estudiants afronta des d'un nivell de coneixements previs inicial, aportat des de l'assignatura de psicologia evolutiva de 0-3 anys cursada en el primer quadrimestre, la consecució dels continguts psicològics de l'assignatura integrant en la mateixa al seu torn, tant els coneixements de l'àrea temàtica pròpia, com els del camp més ampli de les Ciències de l'Educació."L'assignatura disposa d'un ampli marc teòric i de treballs pràctics que ajudaran a l'alumne a aproximar-se a la realitat de la seua futura labor docent com a docent en Educació Infantil. El programa de l'assignatura s'engloba junt amb les etapes del desenvolupament  des del naixement fins els sis anys d'edat , detenint-se en l'etapa dels 3-6 anys perquè l'estudiant adquirisca tots els coneixements propis d'esta etapa del desenvolupament "

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Compromís ètic. Mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques, respectant i fomentant alhora els valors democràtics, la igualtat de gènere, la no-discriminació de persones amb discapacitat, l'equitat i el respecte als drets humans. Capacitat de crítica i autocrítica constructiva.
 • CG10 : Ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació. Comprendre i valorar les funcions de les tecnologies de la informació i de la comunicació cada vegada més diversificades i saber-les usar adequadament en la vida quotidiana.
 • CG2 : Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat. Prendre consciència del propi procés d'aprenentatge i autoregular-lo. Capacitat de cercar, usar i integrar la informació. Mostrar interès per a aprendre al llarg de la vida i actualitzar les pròpies competències i els punts de vista professionals, de manera autònoma, orientada o dirigida, segons les necessitats de cada moment. Vetlar per un creixement emocional equilibrat.
 • CG4 : Treball en equip. Col·laborar amb altres persones per a construir un projecte comú. Ser capaç de col·laborar en equips interdisciplinaris, d'assumir diferents rols en les dinàmiques dels equips de treball i de liderar-los si escau.
 • CG5 : Habilitats en les relacions interpersonals. Mostrar empatia, sociabilitat i tacte en la comunicació amb els altres, així com una actitud contrària a la violència, als prejudicis i als estereotips sexistes. Crear una atmosfera agradable i cooperativa. Transmetre benestar, seguretat, tranquil·litat i afecte en les relacions interpersonals.
 • CG6 : Capacitat creativa i emprenedora. Formular, dissenyar i gestionar projectes innovadors per a donar resposta a les necessitats detectades. Buscar i integrar nous coneixements i actituds en experiències tant internacionals com del propi territori amb la finalitat d'emprendre canvis de manera creativa en les pràctiques professionals.
 • CG7 : Reconeixement de la diversitat i de la multiculturalitat. Valorar positivament la diversitat de tota mena, respectar altres visions del món i gestionar amb creativitat les interaccions multiculturals amb la finalitat d'enriquir-se mútuament.
 • CG9 : Capacitat comunicativa. Comprendre i expressar-se oralment i per escrit en les llengües oficials de la Comunitat Valenciana i una llengua estrangera, amb incorporació de tots els elements visuals i auditius, disponibles i necessaris en cada cas, amb la finalitat de comunicar-se de manera eficaç i eficient en diferents entorns i per a diferents funcions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Aplicar els elements propis de les àrees dels currículums d'Infantil vigents, amb criteris de coherència: finalitats, competències, objectius, continguts i criteris d'avaluació.
 • CE10 : Fomentar el creixement i el desenvolupament infantil, amb especial atenció als fonaments d'higiene, salut i nutrició, i als fonaments dels processos d'aprenentatge i de construcció de la personalitat en la primera infància. Reconèixer els fonaments de l'atenció primerenca.
 • CE11 : Implicar-se en la diversitat d'accions que comprèn el funcionament de les escoles d'educació infantil, basant-se en el coneixement de la seua organització.
 • CE12 : Assumir que l'exercici de la funció docent s'ha d'anar perfeccionant i adaptant als canvis científics, pedagògics, tecnològics, socials i culturals al llarg de la vida.
 • CE13 : Comprendre la importància del paper del mestre per a poder actuar com a col·laborador i orientador de pares i mares en relació amb l'educació familiar en el període de 0-6 anys i dominar les habilitats socials en el tracte i la relació amb la família de cada xiquet i amb el conjunt de les famílies.
 • CE15 : Comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l'educació en la societat actual i les competències fonamentals que afecten els centres d'educació infantil i els seus professionals. Capacitat d'analitzar les desigualtats socials en el marc de la complexa relació educació-societat i el paper de l'escola per a reproduir-les o transformar-les. Aplicar en els centres educatius elements de millora segons diferents models de qualitat.
 • CE2 : Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, lingüística, emocional, motriu, social, filosòfica, cultural i volitiva.
 • CE3 : Dissenyar i regular entorns harmònics d'aprenentatge en contextos de diversitat en l'educació Infantil que atenguen les necessitats educatives singulars de cada estudiant, les dificultats d'aprenentatge, la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans.
 • CE6 : Dinamitzar la reflexió en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres. Promoure l'autonomia i la singularitat de cada estudiant com a factors d'educació de les emocions, els sentiments i els valors en la primera infància.
 • CE7 : Potenciar l'evolució dels diferents llenguatges de l'educació infantil, identificar possibles disfuncions i vetlar per la seua correcta evolució. Afavorir el desenvolupament de les habilitats comunicatives.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els desenvolupaments de la psicologia evolutiva de la infància en el període 0-3 anys.
 • Comprendre i establir relacions entre el nivell de desenvolupament aconseguit i la construcció dels aprenentatges.
 • Reconèixer la identitat de l'etapa de 0-3 anys i les seues característiques cognitives, psicomotores, comunicatives, socials i afectives.
 • Conèixer l'evolució del llenguatge en aquesta etapa i tenir cura de la seua evolució correcta.
 • Promoure en els infants d'aquesta etapa l'adquisició d'hàbits entorn de l'autonomia, la curiositat, l'observació, l'experimentació, la imitació, l'acceptació de normes i de límits, el joc simbòlic i heurístic.
 • Adquirir la capacitat de treball autònom, personal, en equips interdisciplinaris, actitud positiva cap a la formació permanent i capacitat de comunicació i habilitats socials.
 • Actualitzar i organitzar la informació necessària per a l'adequat exercici professional.
 • Reflexionar i prendre en consideració l'àmbit afectiu relacional i ètic com a manera i lloc en el qual es construeixen els aprenentatges.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

"Objectius específics de la teoria:

- Conéixer i analitzar els distints factors que afecten el desenvolupament humà (biològics, psicològics i socials) dels 3 als 6 anys d'edat.

- Comprendre el desenvolupament humà dels 3 als 6 anys en les dimensions psicomotrius, cognitives, lingüístiques, socials, afectives i morals.

- Conéixer la coeducació com una estratègia psicopedagògica de llarg abast.

Objectius específics de la pràctica:

- Afavorir l'aplicació dels coneixements desenvolupats en la part teòrica.

- Fomentar les capacitats d'anàlisi i síntesi.

- Treballar en grup les activitats de forma activa i consensuada.

- Utilitzar fonts bibliogràfiques relatives als continguts de la Psicologia del desenvolupament  de 3 a 6 anys d'edat, amb criteri discriminativo i personal."

 

 

Dades generals

Codi: 17108
Professor/a responsable:
MARTINEZ MONTEAGUDO, MARIA DEL CARMEN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA
  Àrea: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix