Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SOCIOLOGIA DE L'EDUCACIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

L'educació es realitza en relació a les principals institucions socials, l'escola, la família, els mitjans de comunicació, els grups d'iguals. Aqueixa interacció amb uns altres es dóna al llarg de la nostra vida i està condicionada per la cultura.

A través d'aquesta assignatura es pretén l'estudi dels diferents agents que influeixen en l'educació des de la perspectiva de l'evolució i canvi social i la seua repercussió en la reorganització del sistema d'ensenyament actual.

S'abordaran alguns temes d'actualitat que envolten al professor com a centre del subsistema escolar, i per açò alguns dels continguts que hem seleccionat són les noves formes familiars, la rellevància que estan prenent els mitjans de comunicació en els xiquets, l'evolució social de situacions de desigualtat de gènere, la nova configuració intercultural de la societat i per tant de les escoles. Hem intentat seguir els objectius generals de la titulació, promovent així el respecte als drets fonamentals entre homes i dones o de contextos de convivència de cultures. Aquests materials es treballaran des del punt de vista de les perspectiva sociològica i també relacionant-los amb la cultura que ens envolta.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Compromís ètic. Mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques, respectant i fomentant alhora els valors democràtics, la igualtat de gènere, la no-discriminació de persones amb discapacitat, l'equitat i el respecte als drets humans. Capacitat de crítica i autocrítica constructiva.
 • CG10 : Ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació. Comprendre i valorar les funcions de les tecnologies de la informació i de la comunicació cada vegada més diversificades i saber-les usar adequadament en la vida quotidiana.
 • CG3 : Capacitat d'adaptació a noves situacions. Analitzar àgilment els canvis que es produeixen en l'entorn i ser capaç de prendre decisions raonades per a donar-los resposta. Planificar i organitzar noves accions amb capacitat reflexiva.
 • CG4 : Treball en equip. Col·laborar amb altres persones per a construir un projecte comú. Ser capaç de col·laborar en equips interdisciplinaris, d'assumir diferents rols en les dinàmiques dels equips de treball i de liderar-los si escau.
 • CG5 : Habilitats en les relacions interpersonals. Mostrar empatia, sociabilitat i tacte en la comunicació amb els altres, així com una actitud contrària a la violència, als prejudicis i als estereotips sexistes. Crear una atmosfera agradable i cooperativa. Transmetre benestar, seguretat, tranquil·litat i afecte en les relacions interpersonals.
 • CG6 : Capacitat creativa i emprenedora. Formular, dissenyar i gestionar projectes innovadors per a donar resposta a les necessitats detectades. Buscar i integrar nous coneixements i actituds en experiències tant internacionals com del propi territori amb la finalitat d'emprendre canvis de manera creativa en les pràctiques professionals.
 • CG7 : Reconeixement de la diversitat i de la multiculturalitat. Valorar positivament la diversitat de tota mena, respectar altres visions del món i gestionar amb creativitat les interaccions multiculturals amb la finalitat d'enriquir-se mútuament.

 

Competències específiques (CE)

 • CE12 : Assumir que l'exercici de la funció docent s'ha d'anar perfeccionant i adaptant als canvis científics, pedagògics, tecnològics, socials i culturals al llarg de la vida.
 • CE13 : Comprendre la importància del paper del mestre per a poder actuar com a col·laborador i orientador de pares i mares en relació amb l'educació familiar en el període de 0-6 anys i dominar les habilitats socials en el tracte i la relació amb la família de cada xiquet i amb el conjunt de les famílies.
 • CE15 : Comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l'educació en la societat actual i les competències fonamentals que afecten els centres d'educació infantil i els seus professionals. Capacitat d'analitzar les desigualtats socials en el marc de la complexa relació educació-societat i el paper de l'escola per a reproduir-les o transformar-les. Aplicar en els centres educatius elements de millora segons diferents models de qualitat.
 • CE2 : Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, lingüística, emocional, motriu, social, filosòfica, cultural i volitiva.
 • CE3 : Dissenyar i regular entorns harmònics d'aprenentatge en contextos de diversitat en l'educació Infantil que atenguen les necessitats educatives singulars de cada estudiant, les dificultats d'aprenentatge, la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans.
 • CE4 : Fomentar la convivència dins i fora de l'aula d'educació infantil i abordar la resolució pacífica de conflictes.
 • CE5 : Observar sistemàticament en contextos propis de l'educació Infantil ambients d'aprenentatge i de convivència, interpretar les pràctiques educatives segons els marcs teòrics de referència, reflexionar sobre aquests i actuar en conseqüència.
 • CE9 : Reconèixer les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular, de la televisió en la primera infància.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre la dimensió social i cultural de l'ésser humà per a establir relacions entre la construcció de la seua identitat i el medi social i cultural en què viu.
 • Analitzar de manera crítica les qüestions més rellevants de la societat actual que afecten l'educació familiar i escolar.
 • Conèixer les funcions socials de l'educació en el món actual.
 • Conèixer l'evolució històrica de la família, així com els nous models familiars i les seues noves funcions socialitzadores i educatives.
 • Desenvolupar habilitats socials per a millorar la relació família – institució educativa.
 • Conèixer les característiques de les societats plurals actuals i els reptes educatius que plantegen amb la finalitat de desenvolupar projectes d'educació democràtica i intercultural en l'educació infantil.
 • Reconèixer situacions de desigualtat en relació amb el gènere i promoure accions educatives que fomenten la igualtat entre homes i dones en la institució escolar, en la família i en el grup d'iguals.
 • Comprendre la influència de les tecnologies i dels llenguatges audiovisuals en la infància i els desafiaments educatius que plantegen.
 • Capacitar els futurs mestres perquè analitzen , des de la perspectiva sociològica, la situació de l'educació  en el marc de societats multiculturals, democràtiques i desiguals, de manera que s'afavorisca el compromís ètic, educatiu i de justícia social.
 • Capacitar als futurs mestres per a l'anàlisi social i cultural amb la finalitat de dissenyar i desenvolupar projectes educatius que incloguen la perspectiva sociològica de l'educació.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

• Comprendre la dimensió social i cultural de l'ésser humà establint relacions entre la construcció de la seva identitat i el medi social i cultural en què viu.
• Analitzar de forma crítica les qüestions més rellevants de la societat actual que afecten l'educació familiar i escolar.
• Conèixer les funcions socials de l'educació en el món actual.
• Conèixer l'evolució històrica de la família així com els nous models familiars i les seves noves funcions socialitzadores i educatives.
• Desenvolupar habilitats socials per millorar la relació família - institució educativa.
• Conèixer les característiques de les societats plurals actuals i els reptes educatius que plantegen per tal de desenvolupar projectes d'educació democràtica i intercultural en l'educació infantil.
• Reconèixer situacions de desigualtat en relació al gènere i promoure accions educatives que fomentin la igualtat entre homes i dones en la institució escolar, en la família i en el grup d'iguals.
• Comprendre la influència de les tecnologies i dels llenguatges audiovisuals en la infància i els desafiaments educatius que plantegen.
• Capacitar els futurs mestres perquè analitzin, des de la perspectiva sociològica, la situació de l'educació en el marc de societats multiculturals, democràtiques i desiguals propiciant el compromís ètic, educatiu i de justícia social.
• Capacitar els futurs mestres per a l'anàlisi social i cultural per tal de dissenyar i desenvolupar projectes educatius que incloguin la perspectiva sociològica de l'educació.

 

 

Dades generals

Codi: 17106
Professor/a responsable:
ULLAN DE LA ROSA, FRANCISCO JAVIER
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: SOCIOLOGIA II
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix