Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DIDÀCTICA DE LA LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA EN L'EDUCACIÓ INFANTIL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La asignatura “Didáctica de la Lengua Castellana y la Literatura” resulta fundamental en la formación de las docentes de Educación Infantil  por ser la lengua el instrumento idóneo para los procesos de enseñanza-aprendizaje, y la literatura, una de las artes en las que se manifiesta  la creatividad.   

El temario está organizado en dos bloques de contenidos:

-La Didáctica de la Lengua , su fundamentación y su aprovechamiento didáctico para el desarrollo de la competencia comunicativa de los niños en el aula, y sus primeros contactos con la lectoescritura.

-La Didáctica de la Literatura, en especial la Infantil, como complemento de la de Didáctica de la Lengua, y como aprovechamiento didáctico de la adquisición y desarrollo de la competencia literaria en las aulas de Infantil y sus primeros contactos con la literatura popular de tradición infantil.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Compromís ètic. Mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques, respectant i fomentant alhora els valors democràtics, la igualtat de gènere, la no-discriminació de persones amb discapacitat, l'equitat i el respecte als drets humans. Capacitat de crítica i autocrítica constructiva.
 • CG10 : Ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació. Comprendre i valorar les funcions de les tecnologies de la informació i de la comunicació cada vegada més diversificades i saber-les usar adequadament en la vida quotidiana.
 • CG2 : Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat. Prendre consciència del propi procés d'aprenentatge i autoregular-lo. Capacitat de cercar, usar i integrar la informació. Mostrar interès per a aprendre al llarg de la vida i actualitzar les pròpies competències i els punts de vista professionals, de manera autònoma, orientada o dirigida, segons les necessitats de cada moment. Vetlar per un creixement emocional equilibrat.
 • CG4 : Treball en equip. Col·laborar amb altres persones per a construir un projecte comú. Ser capaç de col·laborar en equips interdisciplinaris, d'assumir diferents rols en les dinàmiques dels equips de treball i de liderar-los si escau.
 • CG5 : Habilitats en les relacions interpersonals. Mostrar empatia, sociabilitat i tacte en la comunicació amb els altres, així com una actitud contrària a la violència, als prejudicis i als estereotips sexistes. Crear una atmosfera agradable i cooperativa. Transmetre benestar, seguretat, tranquil·litat i afecte en les relacions interpersonals.
 • CG6 : Capacitat creativa i emprenedora. Formular, dissenyar i gestionar projectes innovadors per a donar resposta a les necessitats detectades. Buscar i integrar nous coneixements i actituds en experiències tant internacionals com del propi territori amb la finalitat d'emprendre canvis de manera creativa en les pràctiques professionals.
 • CG7 : Reconeixement de la diversitat i de la multiculturalitat. Valorar positivament la diversitat de tota mena, respectar altres visions del món i gestionar amb creativitat les interaccions multiculturals amb la finalitat d'enriquir-se mútuament.
 • CG9 : Capacitat comunicativa. Comprendre i expressar-se oralment i per escrit en les llengües oficials de la Comunitat Valenciana i una llengua estrangera, amb incorporació de tots els elements visuals i auditius, disponibles i necessaris en cada cas, amb la finalitat de comunicar-se de manera eficaç i eficient en diferents entorns i per a diferents funcions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Aplicar els elements propis de les àrees dels currículums d'Infantil vigents, amb criteris de coherència: finalitats, competències, objectius, continguts i criteris d'avaluació.
 • CE10 : Fomentar el creixement i el desenvolupament infantil, amb especial atenció als fonaments d'higiene, salut i nutrició, i als fonaments dels processos d'aprenentatge i de construcció de la personalitat en la primera infància. Reconèixer els fonaments de l'atenció primerenca.
 • CE13 : Comprendre la importància del paper del mestre per a poder actuar com a col·laborador i orientador de pares i mares en relació amb l'educació familiar en el període de 0-6 anys i dominar les habilitats socials en el tracte i la relació amb la família de cada xiquet i amb el conjunt de les famílies.
 • CE14 : Reflexionar sobre les pràctiques de l'aula per a innovar i millorar la tasca docent. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure-ho entre els docents i entre els xiquets.
 • CE15 : Comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l'educació en la societat actual i les competències fonamentals que afecten els centres d'educació infantil i els seus professionals. Capacitat d'analitzar les desigualtats socials en el marc de la complexa relació educació-societat i el paper de l'escola per a reproduir-les o transformar-les. Aplicar en els centres educatius elements de millora segons diferents models de qualitat.
 • CE2 : Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, lingüística, emocional, motriu, social, filosòfica, cultural i volitiva.
 • CE3 : Dissenyar i regular entorns harmònics d'aprenentatge en contextos de diversitat en l'educació Infantil que atenguen les necessitats educatives singulars de cada estudiant, les dificultats d'aprenentatge, la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans.
 • CE4 : Fomentar la convivència dins i fora de l'aula d'educació infantil i abordar la resolució pacífica de conflictes.
 • CE5 : Observar sistemàticament en contextos propis de l'educació Infantil ambients d'aprenentatge i de convivència, interpretar les pràctiques educatives segons els marcs teòrics de referència, reflexionar sobre aquests i actuar en conseqüència.
 • CE6 : Dinamitzar la reflexió en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres. Promoure l'autonomia i la singularitat de cada estudiant com a factors d'educació de les emocions, els sentiments i els valors en la primera infància.
 • CE7 : Potenciar l'evolució dels diferents llenguatges de l'educació infantil, identificar possibles disfuncions i vetlar per la seua correcta evolució. Afavorir el desenvolupament de les habilitats comunicatives.
 • CE9 : Reconèixer les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular, de la televisió en la primera infància.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els continguts curriculars de l'àmbit comunicació i representació en l'educació infantil.
 • Conèixer i analitzar les variables que intervenen en el procés educatiu en la seua relació amb l'ensenyament i aprenentatge de la lectura i de l'escriptura.
 • Planificar, elaborar, desenvolupar  i avaluar el procés d'ensenyament creant unitats didàctiques i  atenent la seua integració en planificacions seqüencials d'etapa, cicle i curs.
 • Conèixer, dissenyar i aplicar  estratègies que afavorisquen l'adquisició i el desenvolupament de la competència lingüística i  literària i contribuir a l'educació lingüística i literària en la primera infància.
 • Conèixer i desenvolupar estratègies que permeten l'explotació didàctica de la biblioteques d'aula, digitals i qualsevol altre mitjà o instrument que afavorisca l'assentament dels hàbits i destreses lectores, comunicatives i d'aprenentatge autònom de l'alumnat.
 • Capacitar per a utilitzar didàcticament les activitats de l'aula per a promoure situacions reals de comunicació literària.
 • Fomentar un clima que facilite la creació d'espais comunicatius que faciliten l'aprenentatge de la llengua oral i escrita i valoritze les aportacions dels estudiants.
 • Conèixer i aplicar propostes innovadores relacionades amb la formació lingüística de l 'infant a partir de la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Conèixer i desenvolupar tècniques i estratègies per al foment de l'escriptura  i la formació d'hàbits lectors dirigides a infants de l'escola infantil  i integrar-les amb reflexions i conclusions personals.
 • Conèixer i comprendre la importància de la literatura infantil i juvenil com a forma de comunicació.
 • Establir els contactes de l'infant amb la literatura infantil a partir dels aspectes psicopedagògics.
 • Dissenyar i desenvolupar a partir de l'aprofitament didàctic de la literatura infantil espais d'aprenentatge amb especial atenció a l'equitat, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte als drets humans que faciliten la vida en societat i la construcció d'un futur sostenible.
 • Treballar de manera cooperativa, compartint responsabilitats en els processos de generació de materials i de desenvolupament d'activitats educatives i desenvolupar actuacions didàctiques de caràcter cooperatiu.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Concienciar al futuro docente de la importancia de la lengua en la formación integral del alumnos.

Concienciar al futuro maestro de la importancia de la LIJ en la formación del lector.

Comprender la importancia de la educación lingüística y literaria en las primeras edades. ´

Valorar los distintos contenidos del curso con objeto de aplicarlos en su actividad docente.

Conocer y hacer un uso correcto de los distintos discursos escolares.

Interpretar y valorar textos de literatura infantil y juvenil.

Identificar los fundamentos de la formación de la competencia lecto-literaria de los niños.

 

 

 

Dades generals

Codi: 17104
Professor/a responsable:
LLORENS GARCIA, RAMON FRANCISCO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INNOVACIÓ I FORMACIÓ DIDÀCTICA
  Àrea: DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix