Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ORGANITZACIÓ DE L'AULA D'EDUCACIÓ INFANTIL DE 0-3 I 3-6 ANYS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

L'assignatura Organització de l'aula d'educació Infantil 0-3 i 3-6 anys pertany al mòdul de Formació Bàsica, Organització de l'espai escolar, materials i habilitats docents, dins de la formació generalista del Grau d'Educació Infantil, assignant-li 6 crèdits ECTS i situada en el 1º curs, primer semestre. Aquesta assignatura pertanyent a l'àrea de Didàctica i Organització Escolar, centra el desenvolupament dels seus continguts a oferir als futurs professionals d'aquesta etapa educativa una major comprensió sobre la importància de la planificació educativa des del context aula com a instrument generador de l'activitat, el joc i el desenvolupament dels aprenentatges en aquesta etapa educativa. Per a això, el coneixement, la reflexió i aplicació d'espais d'aprenentatge, secuencialización dels mateixos i provisió de recursos materials i tecnològics van a fer possible la implementació d'una metodologia constructivista i significativa, alhora que globalitzadora a través de l'observació i experimentació a l'aula d'educació infantil de 0 a 3 i 3 a 6 anys i possibilitar la construcció de projectes innovadors per a aquesta etapa educativa.
Aquesta assignatura està relacionada amb altres disciplines com: Gestió i innovació en contextos educatius; Dificultats d'aprenentatge i Trastorns del desenvolupament: característiques evolutives; Prácticum I; Prácticum II; Treball Fi de Grau.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat. Prendre consciència del propi procés d'aprenentatge i autoregular-lo. Capacitat de cercar, usar i integrar la informació. Mostrar interès per a aprendre al llarg de la vida i actualitzar les pròpies competències i els punts de vista professionals, de manera autònoma, orientada o dirigida, segons les necessitats de cada moment. Vetlar per un creixement emocional equilibrat.
 • CG3 : Capacitat d'adaptació a noves situacions. Analitzar àgilment els canvis que es produeixen en l'entorn i ser capaç de prendre decisions raonades per a donar-los resposta. Planificar i organitzar noves accions amb capacitat reflexiva.
 • CG4 : Treball en equip. Col·laborar amb altres persones per a construir un projecte comú. Ser capaç de col·laborar en equips interdisciplinaris, d'assumir diferents rols en les dinàmiques dels equips de treball i de liderar-los si escau.
 • CG6 : Capacitat creativa i emprenedora. Formular, dissenyar i gestionar projectes innovadors per a donar resposta a les necessitats detectades. Buscar i integrar nous coneixements i actituds en experiències tant internacionals com del propi territori amb la finalitat d'emprendre canvis de manera creativa en les pràctiques professionals.
 • CG7 : Reconeixement de la diversitat i de la multiculturalitat. Valorar positivament la diversitat de tota mena, respectar altres visions del món i gestionar amb creativitat les interaccions multiculturals amb la finalitat d'enriquir-se mútuament.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Aplicar els elements propis de les àrees dels currículums d'Infantil vigents, amb criteris de coherència: finalitats, competències, objectius, continguts i criteris d'avaluació.
 • CE11 : Implicar-se en la diversitat d'accions que comprèn el funcionament de les escoles d'educació infantil, basant-se en el coneixement de la seua organització.
 • CE13 : Comprendre la importància del paper del mestre per a poder actuar com a col·laborador i orientador de pares i mares en relació amb l'educació familiar en el període de 0-6 anys i dominar les habilitats socials en el tracte i la relació amb la família de cada xiquet i amb el conjunt de les famílies.
 • CE2 : Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, lingüística, emocional, motriu, social, filosòfica, cultural i volitiva.
 • CE3 : Dissenyar i regular entorns harmònics d'aprenentatge en contextos de diversitat en l'educació Infantil que atenguen les necessitats educatives singulars de cada estudiant, les dificultats d'aprenentatge, la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans.
 • CE4 : Fomentar la convivència dins i fora de l'aula d'educació infantil i abordar la resolució pacífica de conflictes.
 • CE5 : Observar sistemàticament en contextos propis de l'educació Infantil ambients d'aprenentatge i de convivència, interpretar les pràctiques educatives segons els marcs teòrics de referència, reflexionar sobre aquests i actuar en conseqüència.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Valorar la necessitat d'una planificació educativa en l'aula d'infantil d'acord amb les necessitats i ritmes d'aprenentatge de l'alumnat de 0-3 3-6 anys.
 • Dissenyar i organitzar els espais d'aprenentatge en l'aula que potencien el desenvolupament integral dels alumnes de 0-6 anys.
 • Organitzar l'espai escolar, els materials i les actuacions docents en funció de les necessitats educatives de l'etapa d'educació infantil.
 • Dissenyar entorns d'aprenentatges de respecte i valoració de la diversitat en l'educació infantil.
 • Afavorir la participació de les famílies en les activitats de l'aula d'educació infantil.
 • Adquirir estratègies de treball col·laboratiu entre el professorat de l'equip docent.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Conèixer els continguts de la matèria, analitzant, interpretant i reflexionant sobre els mateixos.
- Utilitzar aquests continguts per al disseny i organització dels ambients d'aprenentatge a l'aula d'educació infantil: espais, temps, materials i recursos didàctics.
- Planificar, aplicar i avaluar propostes d'organització d'espai, temps, materials i recursos des d'una visió inclusiva de l'educació.
- Aplicar de manera crítica i reflexiva, a la planificació de projectes a l'aula d'educació infantil, estratègies docents d'acord amb les necessitats educatives de l'alumnat i els objectius propis de l'etapa i que redundin en la qualitat dels aprenentatges.
- Desenvolupar propostes d'intervenció flexibles, respectant la diversitat present a les aules.
- Planificar projectes de treball o unitats didàctiques a l'aula d'educació infantil dels dos cicles mitjançant propostes globalitzadores d'aprenentatge.
- Observar diferents contextos d'aprenentatge a l'aula i actuar, resolent els conflictes, des de la reflexió i la innovació.

 

 

Dades generals

Codi: 17103
Professor/a responsable:
LLEDO CARRERES, ASUNCION
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
 • Dep.: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA
  Àrea: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix