Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Psicologia de l'educació és una matèria del mòdul de Formació bàsica 1. Processos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat que s'imparteix en el primer curs del títol de Grau Infantil.
L'assignatura de Psicologia de l'Educació aporta la formació bàsica pel que fa als coneixements sobre les principals variables referents a l'alumnat que tenen una clara incidència en l'aprenentatge. També presenta les teories explicatives del procés d'adquisició d'habilitats i competències escolars, del resultat d'aquest procés d'aprenentatge, així com la interacció que es dóna entre les diferents variables interpersonals i contextuals.
Aquesta assignatura posa les bases a partir de les quals l'alumnat pugui entendre les característiques dels seus propis alumnes i la forma d'optimitzar el seu aprenentatge.
Està relacionada amb altres matèries del mòdul de Formació bàsica com són: Psicologia evolutiva de 0-3 i Psicologia evolutiva de 3-6 i la de Disseny dels processos educatius en l'educació infantil, si bé, aquesta ultima aporta un enfocament més didàctic a els processos d'aprenentatge i aplicació al context escolar, totes elles s'imparteixen el primer curs. Està relacionada també amb altres matèries de formació bàsica com la de Dificultats de l'aprenentatge i del desenvolupament. Característiques evolutives que s'imparteix en segon curs i de manera aplicada amb les matèries dels diferents practicums (I, II i II) ja que en ells s'estima que l'alumnat podrà observar l'aplicació dels coneixements i competències adquirides així com la seva pròpia aplicació com a docent en una aula d'Infantil.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat. Prendre consciència del propi procés d'aprenentatge i autoregular-lo. Capacitat de cercar, usar i integrar la informació. Mostrar interès per a aprendre al llarg de la vida i actualitzar les pròpies competències i els punts de vista professionals, de manera autònoma, orientada o dirigida, segons les necessitats de cada moment. Vetlar per un creixement emocional equilibrat.
 • CG3 : Capacitat d'adaptació a noves situacions. Analitzar àgilment els canvis que es produeixen en l'entorn i ser capaç de prendre decisions raonades per a donar-los resposta. Planificar i organitzar noves accions amb capacitat reflexiva.
 • CG4 : Treball en equip. Col·laborar amb altres persones per a construir un projecte comú. Ser capaç de col·laborar en equips interdisciplinaris, d'assumir diferents rols en les dinàmiques dels equips de treball i de liderar-los si escau.
 • CG5 : Habilitats en les relacions interpersonals. Mostrar empatia, sociabilitat i tacte en la comunicació amb els altres, així com una actitud contrària a la violència, als prejudicis i als estereotips sexistes. Crear una atmosfera agradable i cooperativa. Transmetre benestar, seguretat, tranquil·litat i afecte en les relacions interpersonals.
 • CG6 : Capacitat creativa i emprenedora. Formular, dissenyar i gestionar projectes innovadors per a donar resposta a les necessitats detectades. Buscar i integrar nous coneixements i actituds en experiències tant internacionals com del propi territori amb la finalitat d'emprendre canvis de manera creativa en les pràctiques professionals.
 • CG9 : Capacitat comunicativa. Comprendre i expressar-se oralment i per escrit en les llengües oficials de la Comunitat Valenciana i una llengua estrangera, amb incorporació de tots els elements visuals i auditius, disponibles i necessaris en cada cas, amb la finalitat de comunicar-se de manera eficaç i eficient en diferents entorns i per a diferents funcions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE12 : Assumir que l'exercici de la funció docent s'ha d'anar perfeccionant i adaptant als canvis científics, pedagògics, tecnològics, socials i culturals al llarg de la vida.
 • CE14 : Reflexionar sobre les pràctiques de l'aula per a innovar i millorar la tasca docent. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure-ho entre els docents i entre els xiquets.
 • CE2 : Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, lingüística, emocional, motriu, social, filosòfica, cultural i volitiva.
 • CE3 : Dissenyar i regular entorns harmònics d'aprenentatge en contextos de diversitat en l'educació Infantil que atenguen les necessitats educatives singulars de cada estudiant, les dificultats d'aprenentatge, la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans.
 • CE4 : Fomentar la convivència dins i fora de l'aula d'educació infantil i abordar la resolució pacífica de conflictes.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre conceptes, mètodes i tècniques relatius al procés d'aprenentatge en el context educatiu.
 • Analitzar i sintetitzar els models explicatius de l'aprenentatge escolar més significatius.
 • Organitzar i planificar la situació educativa atenent a les característiques de l'alumnat.
 • Resoldre problemes en situacions educatives, a través del disseny d'ambients globals d'aprenentatge  en educació infantil.
 • Treballar en en col·laboració dins de l'aula i en equip interdisciplinari tant del docent com de l'alumnat.
 • Tenir capacitat per a desenvolupar treball autònom.
 • Desenvolupar la capacitat de comunicació.
 • Saber actualitzar la informació necessària per a l'adequat exercici professional.
 • Reflexionar i prendre en consideració l'àmbit afectiu relacional com a manera i lloc en el qual es construeixen els aprenentatges.
 • Desenvolupar una actitud positiva cap a la formació permanent, desenvolupament personal, treball educatiu amb tot l'alumnat i autonomia suficient que li permeta la seua formació i el seu exercici professional continu.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

1. Conèixer la situació actual de la Psicologia de l'educació com a disciplina, objecte d'estudi i principals continguts.
2. Comprendre conceptes, mètodes i tècniques relatives al procés d'aprenentatge en el context educatiu.
3. Analitzar i sintetitzar els models explicatius de l'aprenentatge escolar més significatius.
4. Organitzar i planificar la situació educativa atenent les característiques de l'alumnat.
5. Aplicar els principis adquisició de coneixements al disseny i desenvolupament de l'ensenyament.
6. Resoldre situacions educatives mitjançant el disseny d'ambients globals d'aprenentatge en educació infantil.
7. Desenvolupar la capacitat de participació i negociació en el treball col·laboratiu de l'aula.
8. Demostrar la capacitat de treball autònom.

 

 

Dades generals

Codi: 17102
Professor/a responsable:
GONZALEZ GOMEZ, MARIA CARLOTA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA
  Àrea: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix