Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL, TRASTORNS DE L'ESPECTRE AUTISTA I ALTES CAPACITATS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

L’assignatura Discapacitat Intel·lectual, Trastorns d’Espectre Autista i Altes Capacitats és una de les quatre matèries optatives que cal cursar per obtindre la menció de Pedagogia Terapèutica, i es pot cursar en tercer o quart curs de la titulació del Grau de Mestre d’Educació Infantil i Primària. Està relacionada, principalment, amb dues assignatures obligatòries de segon curs: Dificultats d’aprenentatge i trastorns del desenvolupament, i Atenció a les necessitats educatives específiques. Amb ella es pretén aprofundir en les característiques psicoevolutives de les persones amb necessitats educatives específiques amb l’objectiu d’adequar el procés d’ensenyament-aprenentatge a les necessitats dels subjectes.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Compromís ètic. Mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques, respectant i fomentant alhora els valors democràtics, la igualtat de gènere, la no-discriminació de persones amb discapacitat, l'equitat i el respecte als drets humans. Capacitat de crítica i autocrítica constructiva.
 • CG2 : Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat. Prendre consciència del propi procés d'aprenentatge i autoregular-lo. Capacitat de cercar, usar i integrar la informació. Mostrar interès per a aprendre al llarg de la vida i actualitzar les pròpies competències i els punts de vista professionals, de manera autònoma, orientada o dirigida, segons les necessitats de cada moment. Vetlar per un creixement emocional equilibrat.
 • CG6 : Capacitat creativa i emprenedora. Formular, dissenyar i gestionar projectes innovadors per a donar resposta a les necessitats detectades. Buscar i integrar nous coneixements i actituds en experiències tant internacionals com del propi territori amb la finalitat d'emprendre canvis de manera creativa en les pràctiques professionals.
 • CG7 : Reconeixement de la diversitat i de la multiculturalitat. Valorar positivament la diversitat de tota mena, respectar altres visions del món i gestionar amb creativitat les interaccions multiculturals amb la finalitat d'enriquir-se mútuament.

 

Competències específiques (CE)

 • CE13 : Comprendre la importància del paper del mestre per a poder actuar com a col·laborador i orientador de pares i mares en relació amb l'educació familiar en el període de 0-6 anys i dominar les habilitats socials en el tracte i la relació amb la família de cada xiquet i amb el conjunt de les famílies.
 • CE4 : Fomentar la convivència dins i fora de l'aula d'educació infantil i abordar la resolució pacífica de conflictes.
 • CE5 : Observar sistemàticament en contextos propis de l'educació Infantil ambients d'aprenentatge i de convivència, interpretar les pràctiques educatives segons els marcs teòrics de referència, reflexionar sobre aquests i actuar en conseqüència.
 • CE6 : Dinamitzar la reflexió en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres. Promoure l'autonomia i la singularitat de cada estudiant com a factors d'educació de les emocions, els sentiments i els valors en la primera infància.
 • CE7 : Potenciar l'evolució dels diferents llenguatges de l'educació infantil, identificar possibles disfuncions i vetlar per la seua correcta evolució. Afavorir el desenvolupament de les habilitats comunicatives.

 

Competencias Módulo optatividad:>>Mención en Educación Especial/Pedagogía Terapéutica

 • M-EE-01 : Identificación de las necesidades educativas especiales, definición de los ámbitos de actuación prioritarios y elaboración de los programas de apoyo pedagógico.
 • M-EE-02 : Intervención directa especializada, de carácter psicopedagógico, a los alumnos con necesidades educativas especiales, en su grupo clase y/o de forma individual o en pequeño grupo, evaluando el proceso de aprendizaje, junto con el tutor o tutora y los demás maestros.
 • M-EE-03 : Coordinarse con el orientador y con los tutores para el asesoramiento al profesorado sobre la respuesta educativa, la evaluación y el seguimiento del alumnado con necesidades educativas especiales.
 • M-EE-04 : Coordinación con todos los profesionales de apoyo para dar respuesta educativa al alumnado con necesidades educativas especiales.
 • M-EE-05 : Colaboración y participación con el profesorado del centro en el desarrollo de estrategias de individualización de la respuesta educativa para la atención a la diversidad y a las dificultades manifiestas de aprendizaje en las áreas instrumentales, tales como agrupamientos flexibles, diversificación curricular, adaptaciones curriculares, planes de trabajo individualizados en el marco de la programación didáctica ordinaria, clases de apoyo, etc.
 • M-EE-06 : Atención al alumnado que presenta necesidades educativas específicas derivadas de sobredotación intelectual.
 • M-EE-08 : Informar y orientar a los padres, madres o tutores legales del alumnado que atiende para conseguir la mayor colaboración e implicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
 • M-EE-09 : Mostrar actitudes de respecto y valoración hacia la diversidad del alumnado y promover dicha actitud en la comunidad educativa.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les dificultats del desenvolupament i les necessitats educatives específiques dels estudiants amb discapacitat intel·lectual, trastorns de l'espectre autista i altes capacitats, amb la finalitat d'informar-les i de col·laborar en la seua intervenció educativa.
 • Conèixer les característiques del comportament d'aquest alumnat i les seues necessitats educatives específiques.
 • Dominar els coneixements necessaris per a identificar les disfuncions del desenvolupament.
 • Elaborar, desenvolupar i avaluar la resposta educativa per a l'alumnat amb discapacitat intel·lectual, autisme i altes capacitats.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Integrar els coneixements adquirits per tal de dissenyar i desenvolupar el procés d’ensenyament-aprenentatge el més adequat possible de cara a optimitzar les potencialitats de l’alumnat.

 

 

Dades generals

Codi: 17018
Professor/a responsable:
GARCIA FERNANDEZ, JOSE MANUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA
  Àrea: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix