Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DRAMATITZACIÓ I TEATRE A L'AULA (CASTELLÀ)

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La asignatura optativa  se inscribe en el marco general  de la reflexión didáctica  en la enseñanza de la comunicación oral y escrita tanto en infantil como en primaria a partir de las opciones que nos ofrece  el teatro y la dramatización en el espacio del aula.

Se trata de explicitar opciones y posibilidades didácticas del tatro y sus variantes, como instrumentos de actuación estratégica para conseguir objetivos específicos del área en relación con el desarrollo de la competencia comunicativa.

La asignatura tiene también una vertiente práctica que se concreta en la puesta en escena de una representación que tenga como espectadores  a niños  y niñas desde los 6 hasta los 12 años.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Compromís ètic. Mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques, respectant i fomentant alhora els valors democràtics, la igualtat de gènere, la no-discriminació de persones amb discapacitat, l'equitat i el respecte als drets humans. Capacitat de crítica i autocrítica constructiva.
 • CG2 : Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat. Prendre consciència del propi procés d'aprenentatge i autoregular-lo. Capacitat de cercar, usar i integrar la informació. Mostrar interès per a aprendre al llarg de la vida i actualitzar les pròpies competències i els punts de vista professionals, de manera autònoma, orientada o dirigida, segons les necessitats de cada moment. Vetlar per un creixement emocional equilibrat.
 • CG3 : Capacitat d'adaptació a noves situacions. Analitzar àgilment els canvis que es produeixen en l'entorn i ser capaç de prendre decisions raonades per a donar-los resposta. Planificar i organitzar noves accions amb capacitat reflexiva.
 • CG4 : Treball en equip. Col·laborar amb altres persones per a construir un projecte comú. Ser capaç de col·laborar en equips interdisciplinaris, d'assumir diferents rols en les dinàmiques dels equips de treball i de liderar-los si escau.
 • CG6 : Capacitat creativa i emprenedora. Formular, dissenyar i gestionar projectes innovadors per a donar resposta a les necessitats detectades. Buscar i integrar nous coneixements i actituds en experiències tant internacionals com del propi territori amb la finalitat d'emprendre canvis de manera creativa en les pràctiques professionals.
 • CG9 : Capacitat comunicativa. Comprendre i expressar-se oralment i per escrit en les llengües oficials de la Comunitat Valenciana i una llengua estrangera, amb incorporació de tots els elements visuals i auditius, disponibles i necessaris en cada cas, amb la finalitat de comunicar-se de manera eficaç i eficient en diferents entorns i per a diferents funcions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Aplicar els elements propis de les àrees dels currículums d'Infantil vigents, amb criteris de coherència: finalitats, competències, objectius, continguts i criteris d'avaluació.
 • CE14 : Reflexionar sobre les pràctiques de l'aula per a innovar i millorar la tasca docent. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure-ho entre els docents i entre els xiquets.
 • CE2 : Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, lingüística, emocional, motriu, social, filosòfica, cultural i volitiva.
 • CE3 : Dissenyar i regular entorns harmònics d'aprenentatge en contextos de diversitat en l'educació Infantil que atenguen les necessitats educatives singulars de cada estudiant, les dificultats d'aprenentatge, la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans.
 • CE4 : Fomentar la convivència dins i fora de l'aula d'educació infantil i abordar la resolució pacífica de conflictes.
 • CE5 : Observar sistemàticament en contextos propis de l'educació Infantil ambients d'aprenentatge i de convivència, interpretar les pràctiques educatives segons els marcs teòrics de referència, reflexionar sobre aquests i actuar en conseqüència.
 • CE6 : Dinamitzar la reflexió en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres. Promoure l'autonomia i la singularitat de cada estudiant com a factors d'educació de les emocions, els sentiments i els valors en la primera infància.
 • CE8 : Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i multilingües. Seleccionar els recursos educatius més adequats per a cada situació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre la importància del llenguatge verbal i no verbal com a vehicle d'expressió i comunicació en diferents situacions de comunicació.
 • Capacitar al docent per a usar tècniques d'expressió corporal, verbal i dramatització com a recurs per al desenvolupament de les capacitats comunicatives.
 • Aplicar elements de diferents tipus per a l'ensenyament i avaluació dels elements propis de la dramatització i la representació.
 • Aprendre a treballar en i amb textos de caràcter dramàtic i plurimedial, com a estratègia de formació i desenvolupament de les capacitats comunicatives.
 • Manejar i avaluar els diferents recursos didàctics per a la dramatització en l'aula.
 • Apreciar la riquesa cultural que suposa l'ús de diferents registres idiomàtics en funció de les diferents situacions de comunicació en les quals es treballa.
 • Ampliar les capacitats de comprensió de diferents textos i paratexos de caràcter teatral.
 • Fomentar l'ús de la cooperació i del treball en equip per a la realització de diferents tasques assumint les responsabilitats individuals en un projecte col·laboratiu.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

 

- Reconocer las opciones de trabajo didáctico que el teatro permite en aula de infantil o primaria.

- Algunas definiciones de aproximación a los modelos espectaculares del teatro.

- Los juegos dramáticos y las opciones de trabajo comunicativo.

- Manejar elementos de conversión de textos narrativos en textos teatrales.

- Representar una pieza teatral ante alumnos de las etapas infantil y/o primaria.

 

 

 

Dades generals

Codi: 17014
Professor/a responsable:
DIEZ MEDIAVILLA, ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INNOVACIÓ I FORMACIÓ DIDÀCTICA
  Àrea: DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix