Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LITERATURA CASTELLANA INFANTIL I JUVENIL I ANIMACIÓ A LA LECTURA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La asignatura “Literatura castellana infantil y juvenil y animación a la lectura ” resulta fundamental en la formación de las docentes de Educación Primaria por ser la literatura infantil y juvenil  una de las disciplinas que contribuye a la formación del lector literario y a la formación estética. La asignatura planeta la fundamentación téorica y el desarrollo de la competencia litearia del docente para poder diseñar técnicas y estrategias de animación a la lectura dirigidas a los discentes.

 

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Compromís ètic. Mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques, respectant i fomentant alhora els valors democràtics, la igualtat de gènere, la no-discriminació de persones amb discapacitat, l'equitat i el respecte als drets humans. Capacitat de crítica i autocrítica constructiva.
 • CG2 : Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat. Prendre consciència del propi procés d'aprenentatge i autoregular-lo. Capacitat de cercar, usar i integrar la informació. Mostrar interès per a aprendre al llarg de la vida i actualitzar les pròpies competències i els punts de vista professionals, de manera autònoma, orientada o dirigida, segons les necessitats de cada moment. Vetlar per un creixement emocional equilibrat.
 • CG3 : Capacitat d'adaptació a noves situacions. Analitzar àgilment els canvis que es produeixen en l'entorn i ser capaç de prendre decisions raonades per a donar-los resposta. Planificar i organitzar noves accions amb capacitat reflexiva.
 • CG4 : Treball en equip. Col·laborar amb altres persones per a construir un projecte comú. Ser capaç de col·laborar en equips interdisciplinaris, d'assumir diferents rols en les dinàmiques dels equips de treball i de liderar-los si escau.
 • CG5 : Habilitats en les relacions interpersonals. Mostrar empatia, sociabilitat i tacte en la comunicació amb els altres, així com una actitud contrària a la violència, als prejudicis i als estereotips sexistes. Crear una atmosfera agradable i cooperativa. Transmetre benestar, seguretat, tranquil·litat i afecte en les relacions interpersonals.
 • CG6 : Capacitat creativa i emprenedora. Formular, dissenyar i gestionar projectes innovadors per a donar resposta a les necessitats detectades. Buscar i integrar nous coneixements i actituds en experiències tant internacionals com del propi territori amb la finalitat d'emprendre canvis de manera creativa en les pràctiques professionals.
 • CG7 : Reconeixement de la diversitat i de la multiculturalitat. Valorar positivament la diversitat de tota mena, respectar altres visions del món i gestionar amb creativitat les interaccions multiculturals amb la finalitat d'enriquir-se mútuament.
 • CG8 : Sostenibilitat. Valorar l'impacte social i mediambiental de les pròpies actuacions i de les de l'entorn. Manifestar visions integrades i sistèmiques i promoure canvis per a una gestió sostenible dels recursos.

 

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Implicar-se en la diversitat d'accions que comprèn el funcionament de les escoles d'educació infantil, basant-se en el coneixement de la seua organització.
 • CE2 : Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, lingüística, emocional, motriu, social, filosòfica, cultural i volitiva.
 • CE3 : Dissenyar i regular entorns harmònics d'aprenentatge en contextos de diversitat en l'educació Infantil que atenguen les necessitats educatives singulars de cada estudiant, les dificultats d'aprenentatge, la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans.
 • CE6 : Dinamitzar la reflexió en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres. Promoure l'autonomia i la singularitat de cada estudiant com a factors d'educació de les emocions, els sentiments i els valors en la primera infància.
 • CE7 : Potenciar l'evolució dels diferents llenguatges de l'educació infantil, identificar possibles disfuncions i vetlar per la seua correcta evolució. Afavorir el desenvolupament de les habilitats comunicatives.
 • CE9 : Reconèixer les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular, de la televisió en la primera infància.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Adquirir i utilitzar criteris de selecció, elaboració i avaluació de materials educatius destinats a fomentar la lectura a través d'activitats amb sentit per a l'alumnat.
 • Cercar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital i multimèdia) per a transformar-la en coneixement i aplicar-la a la literatura i als processos de lectura.
 • Capacitar per a utilitzar didàcticament els recursos de la biblioteca pública, escolar i digital.
 • Conèixer, crear, seleccionar i avaluar materials destinats a promoure l'interès dels alumnes per la lectura.
 • Conèixer i desenvolupar tècniques i estratègies per al foment de la lectura i la formació d'hàbits lectors dirigides a xiquets i integrar-les amb reflexions i conclusions personals.
 • Conèixer i aplicar propostes innovadores relacionades amb la formació del lector a partir de la utilització de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació: biblioteques virtuals, web social.
 • Conèixer i comprendre la importància de la literatura infantil i juvenil en la formació de la competència lecto-literària i lingüística dels xiquets i en el desenvolupament de de les habilitats per a llegir i escriure.
 • Conèixer la història de la Literatura Infantil i Juvenil: autors, il·lustradors i títols fonamentals de la Literatura Infantil i Juvenil.
 • Saber afavorir l'acostament dels adolescents i els joves a la lectura i l'escriptura.
 • Conèixer la relació dels aspectes psicopedagògics amb la literatura i amb els interessos lectors del xiquet.
 • Fomentar un clima que facilite la creació d'espais comunicatius que faciliten l'aprenentatge i pose en valor les aportacions dels estudiants.
 • Analitzar amb esperit crític la importància que té el bon acompliment de la docència i una adequada orientació utilitzant indicadors de qualitat.
 • Dissenyar i desenvolupar a partir de l'aprofitament didàctic de la Literatura Infantil i Juvenil espais d'aprenentatge amb especial atenció a l'equitat, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte als drets humans que faciliten la vida en societat i la construcció d'un futur sostenible.
 • Treballar de forma cooperativa, compartint responsabilitats en els processos de generació de materials i de desenvolupament d'activitats educatives i desenvolupar actuacions didàctiques de caràcter cooperatiu.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

• Conocer el concepto de literatura infantil y de literatura juvenil.
• Concienciar de la importancia de la LIJ en la formación del lector.
• Recuperar la literatura popular infantil y juvenil.
• Utilizar adecuadamente documentos y materiales relacionados con la Literatura Infantil y Juvenil.
• Analizar las preferencias literarias de los lectores en formación y la adecuación de las obras literarias a las etapas de su desarrollo evolutivo.
• (Volver a) Disfrutar de la Literatura infantil y juvenil.

 

 

Dades generals

Codi: 17013
Professor/a responsable:
LLORENS GARCIA, RAMON FRANCISCO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INNOVACIÓ I FORMACIÓ DIDÀCTICA
  Àrea: DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix