Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2024-25

English I is taught in the third and fourth years of the Engineering degree courses. It is a transversal subject of the UA that, together with the subject English II, will allow the student to obtain the B1-B2 level.

English subjects, as they are taught at the Polytechnic School, have a strong technical bias that will allow students to access oral and written information on science and technology written in English, necessary for their academic and professional training.

English I aims at acquiring the necessary skills to read and understand written and oral texts that allow the student to understand and apply the linguistic and extra-linguistic resources characteristic of scientific discourse, as well as to practice the skills of reception and written and oral production in academic English.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2024-25

DEGREE IN SOUND AND IMAGE IN TELECOMMUNICATION ENGINEERING

 

UA Basic Transversal Competences

 • CT11 : Capacitat d'aprendre i aplicar, de manera autònoma i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
 • CT12 : Capacitat d'assimilar l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional i adaptar-s'hi.
 • CT6 : Capacitat d'utilitzar la llengua anglesa amb fluïdesa per a accedir a la informació tècnica, respondre a les necessitats de la societat, i poder ser autosuficient en la preparació de la seua vida professional.

 

Basic Transversal Competences

 • CT1 : Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CT3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CT4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CT5 : Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Specific Competences: >> Competences Common to the Telecommunications Branch

 • C1 : Capacitat per a aprendre de manera autònoma nous coneixements i tècniques adequats per a la concepció, el desenvolupament o l'explotació de sistemes i serveis de telecomunicació.
 • C3 : Capacitat per a utilitzar eines informàtiques de recerca de recursos bibliogràfics o d'informació relacionada amb les telecomunicacions i l'electrònica.

 

DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING

 

UA Basic Transversal Competences

 • CGUA1 : Competències en un idioma estranger.
 • CGUA2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CGUA3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Basic Competences

 • CB3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica

 

DEGREE IN CHEMICAL ENGINEERING

 

General Competences:>>Instrumental

 • CG2 : Coneixements generals i bàsics de la professió.

 

DEGREE IN MULTIMEDIA ENGINEERING

 

UA Basic Transversal Competences

 • CT1 : Competències en un idioma estranger.
 • CT2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CT3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Specific Competences:>>Specific

 • C25 : Dissenyar, produir i gestionar sistemes multilingües i multimodals de continguts multimèdia amb l'objectiu de garantir la seua internacionalització, localització, accessibilitat i usabilitat.

 

DEGREE IN TECHNICAL ARCHITECTURE

 

General Transversal Competences

 • G11 : Competències en un idioma estranger.
 • G12 : Competències informàtiques i informacionals.
 • G13 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

DEGREE IN CIVIL ENGINEERING

 

General Competences (CG)

 • CG1 : Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguen plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud per a aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial; càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics; algorítmica numèrica; estadística i optimització.

 

UA Basic Transversal Competences

 • CT11 : Capacitat d'aprendre i aplicar, de forma autònoma i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
 • CT12 : Capacitat d'assimilar i adaptar-se a l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional.
 • CT6 : Capacitat d'utilitzar la llengua anglesa amb fluïdesa per a accedir a la informació tècnica, respondre a les necessitats de la societat i poder ser autosuficient en la preparació de la seua vida professional.

 

Basic Transversal Competences

 • CB1 : Que els estudiants hagen demostrat tenir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar en un nivell que, si bé se sustenta en llibres de text avançats, inclou també aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CB3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CB5 : Que els estudiants hagen desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

DEGREE IN BIOMEDICAL ENGINEERING

 

UA Basic Transversal Competences

 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com escrita.

 

DEGREE IN ROBOTIC ENGINEERING

 

Transversal Competences

 • CT1 : Capacitats informàtiques i informacionals.
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com escrita.
 • CT3 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT4 : Capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

 

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2024-25

 

General Objectives

 

 • Acquire and know how to use the language of English for science and technology. 
 • Develop strategies to identify and analyze the most usual semantic-syntactical structures in oral and written scientific discourse channelled in English.
 • Acquire the skills to interpret and apply the language of visuals. 
 • Acquire and put into practice varying reading speeds to apply them for different reading purposes: skimming, scanning, and so on.
 • Know how to take notes and how to summarize oral passages from lectures delivered in English of scientific and technical content
 • Acquire strategies for an effective oral communication to address issues pertaining to the world of science and engineering.
 • Make a repertoire of question-solving techniques available to the students to undertake any challenging activity of scientific and technical nature delivered in English

 

The lecturers’ specific aims for the subject

 • Build up the means to reach the standards for level B1 as established in the Common European Framework of Reference for Languages.

 

 

 

General

Code: 34541
Lecturer responsible:
DIAZ SORIA, MARIA ISABEL
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 0,00
Practical credits: 2,40
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: ENGLISH STUDIES
  Area: ENGLISH STUDIES
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 2,4
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.
 • Dept: TRANSLATION AND INTERPRETING
  Area: TRANSLATION AND INTERPRETING
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0

Study programmes where this course is taught