Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PROGRAMACIÓ DE ROBOTS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La asignatura de Programación de Robots tiene como objetivo dar una visión general de los diferentes metodos de programación para sistemas robotizados. Se clasificarán los metodos de programación y se estudiarán los lenguajes y plataformas más comunes para los diferentes tipos de robots existentes, moviles, industriales antropomorfos, etc.

Los robots son elementos que interactuan con su entorno por lo que tienen que comunicar con muy diversos elementos: automatas, camaras de visión artificial, sonar y en general con sensores de muchos tipos. Una parte de esta asignatura  nos mostrara el modo de conectar y comunicar con estos accesorios en diferentes lenguajes.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE22 : Ser capaç d'aplicar les tècniques de control cinemàtic i dinàmic, la planificació i programació de robots i altres sistemes d'automatització associats en diferents situacions.
 • CE30 : Saber com aplicar els principis d'arquitectures de xarxa, protocols i tecnologies de xarxes actuals per a comunicar els elements d'un sistema robòtic entre si i amb altres equips informàtics. Conèixer les característiques i estàndards de comunicacions per a àmbit industrial i saber escollir-ne els adequats per a aplicacions de robòtica en entorns de treball especials.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitats informàtiques i informacionals.
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com escrita.
 • CT3 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT4 : Capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els mètodes de programació i classificació dels llenguatges de programació de robots.
 • Conèixer les característiques i botons d'ordre bàsics dels llenguatges de programació orientats a robot, com a exemples de programació textual o de guiatge.
 • Saber configurar i programar un robot per a executar una tasca senzilla basada en trajectòries definides.
 • Conèixer l'arquitectura i els components d'una plataforma de programari integral per al control de dispositius robòtics.
 • Conèixer les tècniques de comunicació entre interfícies i controladors de dispositius robòtics i sensors, i saber aplicar-les per a enviar ordres i llegir i interpretar estats en sensors i actuadors.
 • Ser capaç de desenvolupar una aplicació de programari que empre informació sensorial bàsica per a realitzar accions sobre robots.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

El principal objetivo de la asignatura es tener un conocimiento básico de los lenguajes y plataformas de programación existentes para la programación de robots. Saber diferenciar entre las diferentes arquitecturas roboticas existentes y elegir un lenguaje de programación para robot adecuado.

Conocer los comandos básicos de los lenguajes de programación orientados a robot. Tanto de los lenguajes generalistas como de aquellos lenguajes propios de las marcas de robots más influyentes en la robótica mundial.

Saber configurar y programar un robot para ejecutar una tarea sencilla basada en trayectorias definidas.

Conocer los métodos de comunicación entre robots y los diferentes dispositivos que ofrecen sensórica a los mismos.

Saber interpretar los datos recibidos por la sensórica con la que se puede equipar un robot y programar las acciones del robot en base a las entradas dinámicas que dichos sensores proporcionan.

 

 

 

Dades generals

Codi: 33728
Professor/a responsable:
CALVO ZARAGOZA, JORGE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix