Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TECNOLOGIA ELÈCTRICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura de Tecnología Eléctrica se encuadra en el 1º cuatrimestre del segundo curso de la carrera de Grado en Ingeniería Robótica. Tiene por finalidad, la capacitación del alumno para el desarrollo de sistemas eléctricos y electromecánicos en la actividad profesional del Ingeniero en Robótica, que le obliga indefectiblemente a la utilización de la energía eléctrica en los dispositivos y máquinas eléctricas, así como en sus procedimientos de análisis.
Por ello se han estructurado los conocimientos de este curso para conseguir que el alumno adquiera los suficientes conocimientos de electricidad que le permitan participar en proyectos y construcciones que utilicen esta técnica y que además sirva de base para el estudio de asignaturas específicas.
El desarrollo de la asignatura se lleva a cabo mediante clases teóricas, además de prácticas de problemas y prácticas de laboratorio con ordenador, algunas de estas últimas en simulación de laboratorio virtual. El adecuado proceso de aprendizaje por parte del alumno requiere una sólida formación previa en Física (en general, de circuitos de corriente continua, circuitos de corriente alterna sinusoidal, circuitos trifásicos, electromecánica, campos magnéticos, campos eléctricos, etc.).

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Saber resoldre problemes d'enginyeria aplicant coneixements de matemàtiques, física, química, informàtica, disseny, sistemes mecànics, elèctrics, electrònics i automàtics, per a establir solucions viables en l'àmbit de la titulació.
 • CG3 : Tenir i comprendre els coneixements que possibiliten ser original en el desenvolupament o l'aplicació d'idees per a resoldre problemes d'enginyeria nous o multidisciplinaris, després d'analitzar i entendre les especificacions plantejades.
 • CG5 : Ser capaç d'obtenir i analitzar informació sobre les característiques de materials, circuits, elements de màquines, control automàtic, sensors i sistemes informàtics, amb la finalitat última d'aconseguir aplicacions robòtiques autònomes i flexibles.
 • CG6 : Concebre, calcular, dissenyar i engegar algorismes, equips o instal·lacions en l'àmbit de la robòtica, per a aplicacions industrials o de serveis, tenint en compte aspectes de qualitat, seguretat, criteris mediambientals i ús racional i eficient de recursos.

 

Competències específiques (CE)

 • CE12 : Conèixer els principis de teoria de circuits i els fonaments d'electrotècnia i electrònica (analògica, digital i de potència) i ser capaç d'analitzar circuits existents, o dissenyar-ne de nous, per a sistemes robòtics o altres sistemes auxiliars.
 • CE13 : Conèixer i entendre el funcionament de les màquines elèctriques, especialment els motors de CA i CC, i saber aplicar-ho en l'anàlisi i disseny d'actuadors en sistemes robòtics.
 • CE2 : Entendre i saber aplicar, a problemes d'enginyeria, els fonaments físics en què es basa l'enginyeria de la robòtica: estàtica, cinemàtica, dinàmica, mecànica, termodinàmica, electromagnetisme i circuits elèctrics.
 • CE6 : Tenir capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica que permeten el disseny i la interpretació de plànols de sistemes mecànics i de circuits elèctrics i electrònics. Conèixer i saber utilitzar programes informàtics de disseny i visualització d'esquemes de circuits, estructures i mecanismes.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitats informàtiques i informacionals.
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com escrita.
 • CT3 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT4 : Capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer el funcionament dels components passius i actius dels circuits elèctrics.
 • Adquirir la capacitat d'anàlisi de circuits elèctrics lineals, tant en règim permanent (CC, CA) com en règim transitori.
 • Entendre el funcionament dels motors de corrent continu i altern, a més de saber triar el tipus de motor més adequat per a cada aplicació robòtica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Conocer los distintos componentes pasivos y activos que constituyen los circuitos eléctricos.
Que los alumnos comprendan los conceptos básicos de la corriente alterna tanto de circuitos monofásicos como trifásicos.
Que entiendan el funcionamiento de un transformador.
Que aprendan a analizar y evaluar alternativas de los diferentes motores de energía eléctrica, tanto de corriente alterna como continua. Sus métodos de arranque. Su comportamiento como máquina reversible.
Que comprendan los cálculos técnicos y su metodología, de los motores y/o generadores.
Que sepan analizar los resultados y tomar decisiones en consecuencia sobre las distintas posibilidades de elección de una máquina eléctrica.
Saber elegir el tipo de motor más adecuado para cada aplicación robótica.

 

 

Dades generals

Codi: 33714
Professor/a responsable:
DE VICENTE PASTOR, ANDRES
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: ENGINYERIA ELÈCTRICA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix