Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE PORTS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

 • La asignatura de Gestión y Explotación de Puertos se encuadra en el 2º semestre del cuarto curso del grado de Ingeniería Civil.
 • Tiene por finalidad habilitar y capacitar a los estudiantes en las técnicas de planificación, gestión y explotación de puertos.
 • El desarrollo de la asignatura se lleva a cabo mediante clases teóricas, prácticas de problemas y prácticas de campo, con visitas a distintas instalaciones portuarias.
 • Para el adecuado proceso de aprendizaje por parte del alumno son especialmente recomendables los conocimientos de Matemáticas, Economía e Inglés.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT-10 : Capacitat d'enfrontar, projectar i resoldre problemes reals demandats per la societat en l'àmbit de l'enginyeria.
 • CT-11 : Capacitat d'aprendre i aplicar, de forma autònoma i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
 • CT-12 : Capacitat d'assimilar i adaptar-se a l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional.
 • CT-13 : Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos tant a nivell acadèmic com a professional.
 • CT-14 : de la capacitat d'autocrítica necessària per a l'anàlisi i millora de la qualitat d'un projecte.
 • CT-7 : Capacitat d'exposició oral i escrita.
 • CT-8 : Capacitat de planificar tasques i comprometre's en el compliment d'objectius i terminis.
 • CT-9 : Capacitat de treball en grup.

 

Competències específiques (tecnologia específica):>>Transports i Serveis Urbans

 • CET-4 : Coneixement de la influència de les infraestructures en l'ordenació del territori i per a participar en la urbanització de l'espai públic urbà, com ara proveïment i distribució d'aigua, sanejament i depuració d'aigües, gestió de residus, sistema de transport, tràfic, il·luminació, energia i comunicacions.
 • CET-5 : Coneixement del disseny i funcionament de les infraestructures per a l'intercanvi modal, tals com a ports, aeroports, estacions ferroviàries i d'autobusos i centres logístics de transport. Coneixements d'enginyeria, gestió i planificació del transport.

 

Competències transversals bàsiques

 • CB-2 : Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una manera professional i tinguen les competències que se solen demostrar a través de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CB-3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB-4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CB-5 : Que els estudiants hagen desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Tenir capacitació cientificotècnica per a ser enginyer tècnic d'obres públiques, a més de conèixer i exercir les funcions d'assessoria, anàlisi, planificació, disseny, càlcul, projecte, direcció, construcció, gestió, manteniment, conservació i explotació en l'àmbit de l'enginyeria civil.
 • Comprendre els múltiples condicionaments de caràcter tècnic i legal que es plantegen en la construcció d'una obra pública i ser capaç d'emprar mètodes contrastats i tecnologies acreditades, per a aconseguir la major eficàcia en la construcció dins del respecte al medi ambient i la protecció de la seguretat i salut dels treballadors i usuaris de l'obra pública.
 • Conèixer, comprendre i ser capaç d'aplicar la legislació necessària com enginyer tècnic d'obres públiques.
 • Ser capaç de planificar, projectar, inspeccionar, dirigir, gestionar i explotar obres i serveis d'enginyeria civil, infraestructures del transport viari, ferroviari, marítim, fluvial i per canonada, infraestructures de ports, estructures marítimes i de defensa i regeneració de costes i platges, infraestructures i instal·lacions hidràuliques i de producció industrial d'aigua, d'aprofitaments hidroelèctrics i energètics i d'enginyeria sanitària, serveis urbans i ambientals.
 • Ser capaç de gestionar, mantenir, conservar i explotar infraestructures en l'àmbit de l'enginyeria civil.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • Compresión de los aspectos básicos del tráfico marítimo y la explotación portuaria.
 • Compresión de la función y actividades portuarias, usuarios, organización y dirección.
 • Diferenciación de los distintos tipos de terminales: necesidades específicas de cada una.
 • Capacidad para analizar, planificar, dimensionar y explotar terminales portuarias.

 

 

Dades generals

Codi: 33546
Professor/a responsable:
LOPEZ UBEDA, ISABEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: ENGINYERIA I INFRAESTRUCTURA DELS TRANSPORTS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix