Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ESTRUCTURES METÀL·LIQUES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

"Estructuras Metálicas" es una asignatura obligatoria que se cursa en el quinto semestre (tercer curso) del Grado en Ingeniería Civil. Para garantizar un óptimo aprovechamiento y rendimiento es recomendable que los estudiantes hayan adquirido las competencias correspondientes a las asignaturas cursadas en los anteriores semestres y, en especial, las propias de las siguientes: "Mecánica para Ingenieros", "Cálculo de Estructuras I", "Cálculo de Estructuras II", "Materiales de Construcción I" y "Materiales de Construcción II". En particular debe tenerse suficiente soltura a la hora de desarrollar las siguientes capacidades:

- Geometría de masas en secciones de moderada complejidad: cálculos de baricentros, momentos estáticos y momentos de inercia.

- Aplicación de las ecuaciones de la estática plana y cálculo de leyes de esfuerzos en sistemas isostáticos (vigas y celosías o estructuras trianguladas).

- Cálculo de leyes de esfuerzos en sistemas hiperestáticos de moderada complejidad (vigas continuas y estructuras reticuladas sencillas).

- Empleo de programas informáticos de análisis estructural y desarrollo de aplicaciones sencillas en hojas de cálculo.

Las actividades en las que se dividirá la dedicación presencial del estudiante son teoría, tutoría grupal, prácticas con ordenador y prácticas en laboratorio. Estas actividades previstas en aula (horas presenciales) más las horas dedicadas por el estudiante en su tiempo de trabajo personal o en grupo (horas no presenciales) pretenden ofrecer al futuro graduado una formación científico-técnica específica de la Ingeniería Civil, que le permitirá continuar su formación en el ámbito del EEES.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT-10 : Capacitat d'enfrontar, projectar i resoldre problemes reals demandats per la societat en l'àmbit de l'enginyeria.
 • CT-11 : Capacitat d'aprendre i aplicar, de forma autònoma i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
 • CT-12 : Capacitat d'assimilar i adaptar-se a l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional.
 • CT-14 : de la capacitat d'autocrítica necessària per a l'anàlisi i millora de la qualitat d'un projecte.
 • CT-8 : Capacitat de planificar tasques i comprometre's en el compliment d'objectius i terminis.
 • CT-9 : Capacitat de treball en grup.

 

Competències específiques (branca Civil)

 • CE-6 : Coneixement del comportament de les estructures de formigó armat, de formigó pretesat i de les estructures metàl·liques, i capacitat per a concebre, projectar, construir i mantenir aquest tipus d'estructures.

 

Competències transversals bàsiques

 • CB-3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB-5 : Que els estudiants hagen desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Tenir capacitació cientificotècnica per a ser enginyer tècnic d'obres públiques, a més de conèixer i exercir les funcions d'assessoria, anàlisi, planificació, disseny, càlcul, projecte, direcció, construcció, gestió, manteniment, conservació i explotació en l'àmbit de l'enginyeria civil.
 • Comprendre els múltiples condicionaments de caràcter tècnic i legal que es plantegen en la construcció d'una obra pública, i ser capaç d'emprar mètodes contrastats i tecnologies acreditades, amb la finalitat d'aconseguir la major eficàcia en la construcció dins del respecte al medi ambient i la protecció de la seguretat i salut dels treballadors i usuaris de l'obra pública.
 • Ser capaç de planificar, projectar, inspeccionar, dirigir, gestionar i explotar obres i serveis en l'àmbit de l'enginyeria civil: infraestructures del transport viari, ferroviari, marítim, fluvial i per canonada; infraestructures de ports, estructures marítimes i de defensa i regeneració de costes i platges; infraestructures i instal·lacions hidràuliques i de producció industrial d'aigua, d'aprofitaments hidroelèctrics i energètics i d'enginyeria sanitària, serveis urbans i ambientals.
 • Ser capaç de gestionar, mantenir, conservar i explotar infraestructures en l'àmbit de l'enginyeria civil.
 • Conèixer la història de l'enginyeria civil i ser capaç d'analitzar i valorar les obres públiques en particular i la construcció en general.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

- Conocimiento aplicado de las propiedades tecnológicas y leyes de comportamiento de los materiales y elementos empleados habitualmente en el proyecto y construcción de estructuras metálicas de acero estructural.

- Conocimiento y capacidad de interpretar la normativa vigente, nacional y europea, relativa al proyecto y construcción de estructuras metálicas de acero estructural.

- Conocimiento aplicado de los tipos de análisis estructural contemplados en las normativas nacionales y europeas para estructuras metálicas de acero estructural.

- Capacidad para concebir, proyectar, calcular adecuadamente, construir y mantener estructuras metálicas de acero estructural de moderada complejidad, incluyendo la definición de los elementos que las integran.

 

 

Dades generals

Codi: 33525
Professor/a responsable:
ORTEGA ALVAREZ, JOSE MARCOS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix