Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA III

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería III es una asignatura de formación básica en el grado de Ingeniería Civil. Se imparte en el segundo semestre del primer curso.

Es requisito previo de la asignatura Ingeniería Portuaria y Costera, que forma parte de la materia Ingeniería de las Construcciones Civiles, que se cursa en cuarto curso (séptimo semestre).

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG-1 : Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguen plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud per a aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial; càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics; algorítmica numèrica; estadística i optimització.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitació cientificotècnica per a ser enginyer tècnic d'obres públiques i coneixement i exercici de les funcions d'assessoria, anàlisi, planificació, disseny, càlcul, projecte, direció, construcció, gestió, manteniment, conservació i explotació en l'àmbit de l'enginyeria civil.
 • Comprensió dels múltiples condicionaments de caràcter tècnic i legal que es plantegen en la construcció d'una obra pública, i capacitat per a emprar mètodes contrastats i tecnologies acreditades, amb la finalitat d'aconseguir la major eficàcia en la construcció, dins del respecte al medi ambient i la protecció de la seguretat i salut dels treballadors i usuaris de l'obra pública.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 1. Asumir la necesidad y utilidad de los métodos numéricos en la ingeniería civil.
 2. Poseer una perspectiva de conjunto de los métodos numéricos para el diseño y cálculo en ingeniería civil.
 3. Comparar la eficiencia de los distintos métodos numéricos.
 4. Conocer la convergencia teórica y práctica de los métodos (consistencia, estabilidad, estudio del error).
 5. Saber analizar y deducir algoritmos.
 6. Adquirir habilidades con la calculadora, ordenador y software para la resolución de problemas mediante métodos numéricos.
 7. Poseer destreza en la interpretación, representación y presentación de resultados numéricos. Saber dar a los resultados el significado correcto, dentro del problema que se intenta resolver, contrastando con otras fuentes de información.
 8. Saber discriminar entre los objetivos de un análisis estadístico: descriptivo o inferencial. 
 9. Saber distinguir entre una población estadística y una muestra de la misma.
 10. Sintetizar y describir una gran cantidad de datos seleccionando los estadísticos adecuados al tipo de variables y analizar las relaciones existentes entre ellas.
 11. Asumir la necesidad y utilidad de la Estadística como herramienta en su ejercicio profesional.
 12. Conocer la base probabilística de la inferencia estadística.
 13. Saber estimar parámetros desconocidos de una población a partir de una muestra.
 14. Conocer los principios y aplicaciones de los contrastes de hipótesis estadísticos.
 15. Comparar dos poblaciones a partir de parámetros característicos y desconocidos de las mismas.
 16. Formular problemas reales en términos estadísticos (estimación de parámetros, contrastes de hipótesis, etc.) y aplicar la inferencia estadística a su resolución.
 17. Conocer los principios básicos y aplicabilidad de técnicas relativas al control de la calidad.
 18. Conocer los principios generales de los modelos probabilísticos más usuales.
 19. Poseer las destrezas en el manejo de tablas, calculadoras y paquetes estadísticos.

 

 

Dades generals

Codi: 33508
Professor/a responsable:
GARCIA FERRANDEZ, MIGUEL ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: MATEMÀTICA APLICADA
  Àrea: MATEMÀTICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix