Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DISTRIBUCIÓ I ORGANITZACIÓ DEL MERCAT IMMOBILIARI

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La asignatura pretende introducir los mecanismos económicos que explican el funcionamiento del mercado de la
vivienda y del mercado inmobiliario en general. La asignatura desarrolla los fundamentos económicos que explican el
funcionamiento de los mercados inmobiliarios en su entorno económico, los aspectos fundamentales de otros sectores
que afectan a su evolución, y la estructura económica y fórmulas de organización. Todo ello se diseña en un orden
que permite abordar el análisis del sector residencial e inmobiliario en España, y la importancia de los distintos
subsectores.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • G10 : Interpretar els senyals del mercat i els canvis en la regulació del sòl o altres normatives en relació amb l'oferta i la demanda de béns immobiliaris no residencials. Reconèixer la importància de l'evolució econòmica general i la seua interrelació amb el mercat immobiliari.
 • G6 : Coneixement adequat del concepte d'empresa, el seu marc institucional, models d'organització, planificació, control i presa de decisions estratègiques en ambients de certesa, risc i incertesa; sistemes de producció, costos, planificació, fonts de finançament i elaboració de plans financers i pressupostos.
 • G7 : Capacitat per a organitzar petites empreses, i de participar com a membre d'equips multidisciplinaris en grans empreses.
 • G8 : Coneixements bàsics del règim jurídic de les administracions públiques i dels procediments de contractació administrativa i privada.

 

Competències específiques (CE)

 • E23 : Capacitat per a confeccionar i calcular preus bàsics, auxiliars, unitaris i descompostos de les unitats d'obra; analitzar i controlar els costos durant el procés constructiu; elaborar pressupostos.
 • E24 : Aptitud per a desenvolupar estudis de mercat, valoracions i taxacions, estudis de viabilitat immobiliària, peritatge i taxació econòmica de riscos i danys en l'edificació.
 • E25 : Capacitat per a analitzar i realitzar projectes d'evacuació d'edificis.
 • E26 : Coneixement del marc de regulació de la gestió i la disciplina urbanística.
 • E31 : Coneixement de les funcions i responsabilitats dels agents que intervenen en l'edificació i de la seua organització professional o empresarial. Els procediments administratius, de gestió i tramitació.
 • E32 : Coneixement de l'organització professional i les tramitacions bàsiques en el camp de l'edificació i la promoció.

 

Competències generals transversals

 • G11 : Competències en un idioma estranger.
 • G12 : Competències informàtiques i informacionals.
 • G13 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

COMPETÈNCIA ESPECÍFICA E36: Prendre decisions sobre localització, inversió o edificació. Gestionar la cartera de producció de l'empresa constructora. Comprendre i gestionar el mercat de sòl. Coordinar el procés de promoció, gestionant els recursos, subcontractacions i la inversió. Capacitat de preparació de projectes immobiliaris en diferents escenaris econòmics. Capacitat per a reconèixer el comportament i l'evolució del mercat d'habitatge amb la finalitat de dur a terme projectes d'inversió. Capacitat de realitzar valoracions immobiliàries amb objectius financers segons l'Ordre Ressò/805/2003. Capacitat per a gestionar empreses immobiliàries de promoció i venda. Habilitat per a utilitzar el cos de coneixements i les eines bàsiques de l'economia, incloent el paper d'alguns indicadors clau com la inflació, el creixement econòmic o la desocupació, per a la resolució de problemes relacionats amb els mercats d'habitatge. Desenvolupar l'argumentació per a la preparació de projectes en diferents escenaris econòmics. Aquesta competència està vinculada únicament a la matèria optativa Gestió Inmobiliària.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

- Dar una comprensión del funcionamiento básico de los mercados residenciales, comprender las razones de la
evolución de los precios, de su productividad, su capacidad generadora de crecimiento económico, la política de
viviendas o licitación, entre otros.

- Aprender y comprender como los mercados residenciales reaccionan y alcanzan el equilibrio en España

- Aportar herramientas de análisis de los mercados inmobiliarios

Los objetivos formativos de la asignatura son los siguientes:
1 Analizar los efectos combinados de la información obtenida para el análisis de los mercados inmobiliarios locales
2 Comprensión de los conceptos fundamentales del funcionamiento del mercado de la vivienda y los mercados
inmobiliarios de forma que , sobre la base de la información obtenida y analizada, se apliquen sobre la realidad
concreta
3 Realización de un ejercicio de análisis de un sector inmobiliario concreto, residencial o no residencial, con datos
reales y evaluación de alternativas de decisión desde la demanda
4 Desarrollar la capacidad de identificación del problema asociado a los mercados inmobiliarios y, a partir de él,
concretar la hipótesis de trabajo a contrastar referente al mercado elegido, construir el análisis, contrastar las hipótesis
y llegar a los resultados
5 Redacción y contraste científico de los mismos en ámbitos internacionales
6 Presentación de un informe sobre el análisis académico derivado de la investigación en el mercado inmobiliario
elegido
7 Comprensión sobre conceptos relacionados con el mercado residencial
8 Analizar los efectos que tienen los cambios en los determinantes de demanda y oferta
9 Elaboración de una estructura de Presentación oral que incluya una síntesis equilibrada basada en un proyecto de
trabajo individual sobre el mercado inmobiliario
10 Presentación pública de la síntesis estructurada de un proyecto de investigación con la utilización de medios
informáticos y programas de análisis

 

 

Dades generals

Codi: 16035
Professor/a responsable:
TALTAVULL DE LA PAZ, PALOMA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix