Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2016-17

A través de los contenidos de la asignatura se pretende dotar al alumno de una visión global de todos los ámbitos y especialidades que intervienen en un proyecto de construcción tanto por lo que se refiere a los agentes que intervienen en él y sus parcelas de responsabilidad y capacidad de organozación de los procesos productivos, como por lo que se refiere a los procedimientos y recuroso que intervienen para el desarrollo y ejecución de un proyecto.

Se potencia el conocimiento y la capacidad de comprensión del proyecto como resultado de múltiples subproyectos y procesos y se sensibiliza respecto a la necesidad de introducir sistemas de gestión profesional de los proyectos que garanticen la calidad global entendidad y dirigida a la satisfacción del usuario y del promotor.

De este modo se trata de estudiar todo el proceso evolutivo de una obra desde su concepción hasta la puesta en marcha y ocupación final, identificando cada una de sus fases e interdependencia de todos los agentes, equipos y actividades implicadas.

Se realizará una parte de organización directa de la obra en la que se colocará al alumno frente a situaciones dentro de la gestión de la obra que permitirá evidenciar los diferentes enfoques de la función "planificación y gestión de la obra" en función del quehacer desarrollado en la misma.

Se destinará buena parte del curso al aprendizaje y estudio de los sistemas de planificación significando los distintos niveles de descomposición o número de actividades según el objetivo perseguido por el planificador.

A partir de los sistemas más conocidad, se evaluarán y asignarán recursos, tiempos y dependencias entre las distintas actividades desarrollando casos prácticos completos, garantizando las premiosas exigidas por el promotor y usuarios de plazo, calidad, seguridad y coste mínimo.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2016-17

Specific Competences (CE)

 • E13 : Capacitat per a aplicar la normativa tècnica al procés de l'edificació, i generar documents d'especificació tècnica dels procediments i mètodes constructius d'edificis.
 • E15 : Aptitud per al predimensionament, disseny, càlcul i comprovació d'estructures i per a dirigir la seua execució material.
 • E16 : Capacitat per a desenvolupar constructivament les instal·lacions de l'edifici, controlar i planificar la seua execució i verificar les proves de servei i de recepció, així com el seu manteniment.
 • E17 : Capacitat per a programar i organitzar els processos constructius, els equips d'obra, i els mitjans tècnics i humans per a la seua execució i manteniment.
 • E18 : Conèixer el dret de la construcció i les relacions contractuals que es produeixen en les diferents fases del procés d'edificació, com també la legislació, reglamentació i normatives específiques de la prevenció i coordinació en matèria de seguretat i salut laboral en l'edificació.
 • E22 : Coneixements de l'organització del treball professional i dels estudis, oficines i societats professionals, la reglamentació i la legislació relacionada amb les funcions que desenvolupa l'arquitecte tècnic i el marc de responsabilitat associat a l'activitat.
 • E23 : Capacitat per a confeccionar i calcular preus bàsics, auxiliars, unitaris i descompostos de les unitats d'obra; analitzar i controlar els costos durant el procés constructiu; elaborar pressupostos.
 • E24 : Aptitud per a desenvolupar estudis de mercat, valoracions i taxacions, estudis de viabilitat immobiliària, peritatge i taxació econòmica de riscos i danys en l'edificació.
 • E27 : Capacitat per a aplicar les eines avançades necessàries per a la resolució de les parts que comporta el projecte tècnic i la seua gestió.
 • E30 : Capacitat d'anàlisi dels projectes d'execució i la seua translació a l'execució de les obres.
 • E31 : Coneixement de les funcions i responsabilitats dels agents que intervenen en l'edificació i de la seua organització professional o empresarial. Els procediments administratius, de gestió i tramitació.
 • E32 : Coneixement de l'organització professional i les tramitacions bàsiques en el camp de l'edificació i la promoció.
 • E37 : Comprendre la lògica i el funcionament de l'entorn econòmic on s'integra l'empresa de construcció. Comprendre conceptes com a inflació, desocupació, PIB, productivitat, sector públic, inversió, mercat d'habitatges, política d'habitatges o licitació, entre altres, i les seues implicacions per a l'empresa promotora. Aprendre el funcionament dels sistemes de gestió financera de l'empresa constructora, estructura bancària, mitjans de pagament. Aprendre i comprendre el funcionament del Mercat immobiliari i el d'habitatges a Espanya, a fi de facilitar la presa de decisions de construcció. Resoldre problemes pràctics de l'empresa d'edificació mitjançant la utilització d'eines de càlcul econòmic, com el càlcul d'una quota hipotecària, estimar el creixement dels costos de construcció, calcular l'accessibilitat de les famílies a l'habitatge o el ritme de creixement dels preus, entre altres.
 • E39 : Coneixement adequat de l'entorn econòmic en el qual es mou l'empresa de construcció, el seu marc institucional, models d'organització i planificació. Fonaments del mercat, model de producció, costos, estructura del sistema financer i el seu funcionament, mecanismes del mercat de l'habitatge i edificació. Identificar les reaccions del mercat residencial tant d'oferta com de demanda i identificar els elements impulsors d'edificació en una àrea. Interpretar els senyals del mercat i els canvis en la regulació del sòl o altres normatives en relació amb l'oferta i demanda d'habitatges. Reconèixer la importància de l'evolució econòmica general i els seus efectes en el funcionament del mercat d'habitatges sobre l'empresa constructora. Capacitat de calcular l'evolució dels costos, inflació, preus i producció per a la seua integració en els informes tècnics relacionats amb licitacions o l'activitat promotora. Capacitat de calcular el preu final de venda dels béns immobiliaris.
 • E5 : Capacitat per a adequar els materials de construcció a la tipologia i l'ús de l'edifici, gestionar i dirigir la recepció i el control de qualitat dels materials, la seua posada en obra, el control d'execució de les unitats d'obra i la realització d'assajos i proves finals.

 

General Transversal Competences

 • G11 : Competències en un idioma estranger.
 • G12 : Competències informàtiques i informacionals.
 • G13 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2016-17

 

 

General

Code: 16031
Lecturer responsible:
CARBONELL LADO, MARIA MANUELA
Credits ECTS: 9,00
Theoretical credits: 0,00
Practical credits: 3,60
Distance-base hours: 5,40

Departments involved

 • Dept: BUILDING SCIENCIES AND URBANISM DEPARTMENT
  Area: ARCHITECTURAL CONSTRUCTIONS
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 3,6
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught