Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRÀCTIQUES EXTERNES II

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Las prácticas en empresa constituyen una actividad de naturaleza formativa realizada por los estudiantes universitarios y supervisada por la Universidad, cuyo objetivo es permitir aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su formación académica, favoreciendo la adquisición de competencias que les preparen para el ejercicio de actividades profesionales, faciliten su empleabilidad y fomenten su capacidad de emprendimiento.

 Esta asignatura se encuentra situada en el segundo semestre de 4º curso del plan de estudios del grado de Ingeniería Química.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals:>>instrumentals

 • CG2 : Coneixements generals i bàsics de la professió.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Aprendre a pensar integradament i aplicar els continguts teòrics i tècnics rebuts des de les diverses matèries del currículum. Treballar en una àrea concreta de l'enginyeria química. Emprar la capacitat d'observació i d'anàlisi crítica en un aspecte concret de l'àmbit professional del graduat en enginyeria química. Adquirir habilitats de cooperació i de treball en equip amb altres professionals. Desenvolupar actituds d'autoanàlisi i d'autoavaluació en l'àmbit de les activitats realitzades. Prendre consciència dels principis ètics i del codi deontològic per a exercir la professió. Aprendre a establir clarament els objectius que es vol aconseguir i planificar les tasques necessàries per a aconseguir-los. Tenint en compte la diversitat d'activitats professionals a què pot accedir un graduat en enginyeria química, l'adquisició de competències específiques amb les pràctiques en empresa variarà segons l'empresa i el treball realitzat. En tots els casos constitueix un aprofundiment en les competències adquirides amb la resta de matèries obligatòries i optatives.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

a) Contribuir a la formación integral de los estudiantes complementando su aprendizaje teórico y práctico.

b) Facilitar el conocimiento de la metodología de trabajo adecuada a la realidad profesional en que los estudiantes habrán de operar, contrastando y aplicando los conocimientos adquiridos.

c) Favorecer el desarrollo de competencias técnicas, metodológicas, personales y participativas.

d) Obtener una experiencia práctica que facilite la inserción en el mercado de trabajo y mejore su empleabilidad futura.

 

 

Dades generals

Codi: 34545
Professor/a responsable:
ARACIL SAEZ, IGNACIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA FÍSICA
  Àrea: QUÍMICA FÍSICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01
 • Dep.: QUÍMICA INORGÀNICA
  Àrea: QUÍMICA INORGÀNICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01
 • Dep.: QUÍMICA ORGÀNICA
  Àrea: QUÍMICA ORGÀNICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01
 • Dep.: TECNOLOGIA INFORMÀTICA I COMPUTACIÓ
  Àrea: ARQUITECTURA I TECNOLOGIA DE COMPUTADORS
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01
 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: ENGINYERIA DE SISTEMES I AUTOMÀTICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01
 • Dep.: ENGINYERIA QUÍMICA
  Àrea: ENGINYERIA QUÍMICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,51
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: MATEMÀTICA APLICADA
  Àrea: MATEMÀTICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01
 • Dep.: QUÍMICA ANALÍTICA, NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA
  Àrea: QUÍMICA ANALÍTICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01
 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01
 • Dep.: EXPRESSIÓ GRÀFICA, COMPOSICIÓ I PROJECTES
  Àrea: EXPRESSIÓ GRÀFICA DE L'ENGINYERIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,01

Estudis en què s'imparteix