Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
EXPERIMENTACIÓ EN ENGINYERIA QUÍMICA I

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

 

Esta asignatura se ubica en el tercer curso del grado, una vez que el alumnado ha adquirido en cursos anteriores conocimientos sobre balances macroscópicos de energía, cantidad de movimiento y materia. La asignatura es totalmente práctica cuyo objetivo es reforzar los conocimientos teóricos que el alumno tiene a fin de consolidar su formación. En la asignatura se realizarán prácticas sobre determinación de propiedades termodinámicas y de transporte, circulación de fluidos, transmisión de calor, operaciones de separación basadas en el transporte de materia energía y cantidad de movimiento, además del estudio de máquinas térmicas e hidráulicas.

El contenido se adecua a lo explicado en asignaturas teóricas, de manera que el alumno pueda comprobar o aplicar experimentalmente los principios aprendidos, aunque en ocasiones puede resultar conveniente tratar algunos aspectos que no han sido considerados en esas clases, proporcionando el complemento adecuado a las mismas.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE19 : Coneixements sobre balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria, operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i transformació de matèries primeres i recursos energètics.
 • CE21 : Capacitat per al disseny i gestió de procediments d'experimentació aplicada, especialment per a la determinació de propietats termodinàmiques i de transport, i modelatge de fenòmens i sistemes en l'àmbit de l'enginyeria química, sistemes amb flux de fluids, transmissió de calor, operacions de transferència de matèria, cinètica de les reaccions químiques i reactors.
 • CE22 : Capacitat per a dissenyar, gestionar i operar procediments de simulació, control i instrumentació de processos químics.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB1 : Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
 • CB2 : Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
 • CB3 : Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
 • CB4 : Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
 • CB5 : Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Competències en un idioma estranger.
 • CT2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CT3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències generals:>>instrumentals

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG2 : Coneixements generals i bàsics de la professió.
 • CG3 : Coneixement d'informàtica en l'àmbit d'estudi.
 • CG4 : Resolució de problemes.
 • CG5 : Presa de decisions.

 

Competències generals:>>interpersonals

 • CG10 : Capacitat per a comunicar-se amb experts d'altres àrees.
 • CG11 : Raonament crític.
 • CG12 : Aplicar en cada situació els requeriments i responsabilitats ètiques, i el codi deontològic de la professió.
 • CG6 : Planificar, ordenar i supervisar el treball en equip.
 • CG9 : Habilitat en les relacions interpersonals.

 

Competències generals:>>sistemàtiques

 • CG13 : Capacitat d'aplicar els coneixements en la pràctica.
 • CG14 : Capacitat d'aprenentatge autònom.
 • CG15 : Capacitat d'adaptació a noves situacions.
 • CG16 : Habilitat per a treballar de manera autònoma.
 • CG17 : Creativitat en tots els àmbits de la professió.
 • CG20 : Motivació per la qualitat.
 • CG21 : Sensibilitat cap a temes mediambientals.

 

Competències de professió regulada

 • CPR1 : Capacitat per a la redacció, signatura i desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'enginyeria industrial, que tinguen per objecte, dins de l'especialitat de química industrial, la construcció, reforma, reparació, conservació, demolició, fabricació, instal·lació, muntatge o explotació d'estructures, equips mecànics, instal·lacions energètiques, instal·lacions elèctriques i electròniques, instal·lacions i plantes industrials i processos de fabricació i automatització.
 • CPR3 : Coneixement en matèries bàsiques i tecnològiques, que els capacite per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories, i els dote de versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • CPR4 : Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i de comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'Enginyeria Industrial.
 • CPR5 : Coneixements per a la realització de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, plànols de labors i altres treballs anàlegs.
 • CPR7 : Capacitat d'analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Ampliar i consolidar els coneixements adquirits sobre transferència de matèria, flux de fluids i transmissió de calor des del punt de vista experimental.
 • Aplicar els conceptes bàsics per al disseny, muntatge i operació dels diversos equips per a dur a terme les operacions de separació, basades en la transferència de matèria i quantitat de moviment a diferents escales.
 • Conèixer el funcionament i l'operació de diversos sistemes de control de processos.
 • Adquirir les habilitats pròpies del treball experimental, seguint les normes de seguretat i higiene en un laboratori.
 • Desenvolupar habilitats per al disseny experimental i la planificació i desenvolupament d'experiments, l'obtenció de resultats experimentals i la seua interpretació.
 • Desenvolupar habilitat en l'ús de fulls de càlcul i mètodes de programació per a resoldre els problemes relacionats amb els processos estudiats.
 • Desenvolupar el sentit crític necessari per a avaluar la viabilitat dels diversos models teòrics o empírics, per a reproduir els processos estudiats, a més de les eines disponibles en els simuladors comercials de processos químics.
 • Adquirir la capacitat de treball en equip.
 • Ser capaç d'estructurar, desenvolupar i presentar correctament informes escrits.
 • Ser capaç de preparar i fer presentacions orals, en què se sintetitzen i analitzen adequadament els aspectes més rellevants dels treballs realitzats. 
 • Conèixer els procediments per a adquirir i utilitzar informació bibliogràfica, tècnica i comercial referida a aquesta matèria.
 • Adquirir els coneixements necessaris per a aplicar la terminologia anglesa per a descriure els conceptes corresponents a aquesta matèria.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 

El objeto de cada práctica será diferente, pero incluirá siempre aplicar los conceptos estudiados en las diversas asignaturas de la rama de Ingeniería Química estudiadas hasta este momento. Al acabar la asignatura el alumno debe haber consolidado sus conocimientos y habilidades en problemas relacionados con transferencia de materia, flujo de fluidos y transmisión de calor, diseño, montaje y operación de diferentes equipos donde llevar a cabo las operaciones de separación de basadas en la transferencia de materia y cantidad de movimiento.

 

 

 

Dades generals

Codi: 34522
Professor/a responsable:
GARCIA QUESADA, JUAN CARLOS
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 3,60
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA QUÍMICA
  Àrea: ENGINYERIA QUÍMICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 3,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix