Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TELEVISIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

La asignatura de Televisión aporta al estudiante los conocimientos generales sobre el diseño de un sistema de televisión, así como los detalles específicos de los sistemas de televisión digital, desde la formación de la señal en origen hasta su reproducción en destino.

Para ello se tratan los conceptos básicos y los parámetros característicos de un sistema de televisión, así como el tratamiento de señal y los medios de difusión empleados.

Asimismo, se presentan distintos estándares actuales de generación, compresión, distribución y difusión de la señal de televisión digital, analizando los aspectos tecnológicos que le dan soporte.

Esta asignatura es además el punto de partida para el resto de asignaturas que abordan el procesado y la transmisión de imágenes.

En cuanto a los requisitos previos, se trata de una asignatura aplicada en la que se requiere el dominio de contenidos tratados en materias de cursos anteriores, por lo que se recomienda haber superado previamente las siguientes asignaturas:

- Señales y Sistemas: conocimientos de Teoría de la Señal

- Tratamiento Digital de Señal: conocimientos de Teoría de la Señal

- Teoría de la Comunicación: conocimientos sobre Modulaciones de la Señal

- Fundamentos Ópticos de la Ingeniería: conocimientos de Óptica, Luz, Color

- Fundamentos Físicos II: conocimientos de Electromagnetismo

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT10 : Capacitat d'afrontar, projectar i resoldre problemes reals demanats per la societat en l'àmbit de l'enginyeria.
 • CT11 : Capacitat d'aprendre i aplicar, de manera autònoma i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
 • CT12 : Capacitat d'assimilar l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional i adaptar-s'hi.
 • CT13 : Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos tant en l'àmbit acadèmic com en el professional.
 • CT14 : Disposar de la capacitat d'autocrítica necessària per a l'anàlisi i millora de la qualitat d'un projecte.
 • CT6 : Capacitat d'utilitzar la llengua anglesa amb fluïdesa per a accedir a la informació tècnica, respondre a les necessitats de la societat, i poder ser autosuficient en la preparació de la seua vida professional.
 • CT7 : Capacitat d'exposició oral i escrita.
 • CT8 : Capacitat de planificar tasques i comprometre's en el compliment d'objectius i terminis.
 • CT9 : Capacitat de treball en grup.

 

Competències transversals bàsiques

 • CT2 : Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CT4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CT5 : Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Competències específiques: >> competències comunes a la branca de Telecomunicació

 • C1 : Capacitat per a aprendre de manera autònoma nous coneixements i tècniques adequats per a la concepció, el desenvolupament o l'explotació de sistemes i serveis de telecomunicació.
 • C2 : Capacitat d'utilitzar aplicacions de comunicació i informàtiques (ofimàtiques, bases de dades, càlcul avançat, gestió de projectes, visualització, etc.) per a sustentar el desenvolupament i l'explotació de xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicació i electrònica.
 • C3 : Capacitat per a utilitzar eines informàtiques de recerca de recursos bibliogràfics o d'informació relacionada amb les telecomunicacions i l'electrònica.
 • C5 : Capacitat per a avaluar els avantatges i inconvenients de diferents alternatives tecnològiques de desplegament o implementació de sistemes de comunicacions, des del punt de vista de l'espai del senyal, les pertorbacions i el soroll i els sistemes de modulació analògica i digital.

 

Competències específiques: >> competències específiques de So i Imatge

 • E1 : Capacitat de construir, explotar i gestionar serveis i aplicacions de telecomunicacions, enteses aquestes com a sistemes de captació, tractament analògic i digital, codificació, transport, representació, processament, emmagatzematge, reproducció, gestió i presentació de serveis audiovisuals i informació multimèdia.
 • E2 : Capacitat d'analitzar, especificar, realitzar i mantenir sistemes, equips, capçaleres i instal·lacions de televisió, àudio i vídeo, tant en entorns fixos com a mòbils.
 • E5 : Capacitat per a crear, codificar, gestionar, difondre i distribuir continguts multimèdia, atenent criteris d'usabilitat i accessibilitat dels serveis audiovisuals, de difusió i interactius.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Coneixement de matèries bàsiques i tecnologies que capacite per a aprendre nous mètodes i tecnologies i done versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions i creativitat, i de comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'enginyer tècnic de telecomunicació.
 • Facilitat per a l'ús d'especificacions, reglaments i normes d'obligades.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

 • Comprender el problema de la generación de una señal correspondiente a información de imagen en movimiento.
 • Comprender el esquema básico y los elementos que intervienen en cualquier sistema de televisión.
 • Comprender, analizar y aplicar técnicas de tratamiento digital de imagen para la implementación de un sistema digital de televisión, incidiendo en los compromisos de diseño y la evaluación de la calidad.
 • Conocer y evaluar distintos procedimientos de difusión de la señal de televisión digital

 

 

Dades generals

Codi: 20021
Professor/a responsable:
BALLESTER BERMAN, JOSEP DAVID
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix