Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

La Política Económica es una asignatura que servirá al futuro profesional que obtenga el Grado en ADE a tener un amplio conocimiento de los objetivos que persigue un gobierno y de los instrumentos que puede utilizar para su consecución. El plan formativo del Grado le permitirá comprender la problemática objetivos-instrumentos a la que deberá enfrentarse un gobierno. El programa de la asignatura ha tenido en cuenta los contenidos de las demás asignaturas del Grado para la mejor coordinación con todas ellas.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG5 : Capacitat per a la presa de decisions aplicant els coneixements a la pràctica.
 • CG8 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE12 : Conèixer i aplicar diversos instruments tècnics d'anàlisi econòmica per a l'estudi de l'empresa i el seu entorn.
 • CE7 : Ser capaç d'aplicar diversos instruments tècnics de màrqueting i investigació comercial a l'anàlisi de l'empresa en el seu entorn.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Conèixer i entendre els conceptes, finalitats, mitjans i orientacions doctrinals bàsiques al voltant de l'activitat politicoeconòmica de l'estat. Conèixer i comprendre que hi ha diferents actuacions possibles davant un mateix problema de política econòmica sobre la base de les diferents concepcions existents sobre el funcionament de l'activitat econòmica. Identificar i analitzar els objectius operatius bàsics, com també les polítiques econòmiques alternatives destinades a la seua consecució. Identificar i analitzar els objectius i instruments de les principals polítiques econòmiques instrumentals. Conèixer i distingir el camp d'actuació de les principals polítiques econòmiques instrumentals i analitzar-ne els efectes econòmics.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Conocer y entender los conceptos, fines y medios de la Política Económica así como conocer los objetivos e instrumentos de las principales políticas económicas. Comprender los efectos que se derivan de las decisiones de estas políticas.

 

 

;

Dades generals

Codi: 22032
Professor/a responsable:
SANTA MARIA BENEYTO, MARIA JESUS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ECONOMIA APLICADA I POLÍTICA ECONÒMICA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix