Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
COMPTABILITAT DE GESTIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

El contenido de la Contabilidad de Gestión pretende dar al alumno una visión general de lo que se busca en una empresa con la implantación de una Contabilidad de Gestión, analizando y clasificando los costes empresariales, estudiando los Modelos y Métodos de asignación de costes, localización e imputación de los mismos a los productos y determinación de resultados.

La contribución de la asignatura al perfil profesional del título proporciona conocimientos que permiten integrar al alumno en una empresa y desempeñar labores de gestión y administración. Aporta criterios para obtener información relevante y analizar problemáticas empresariales.

Complementa la formación obtenida por el alumnado con el resto de las asignaturas del módulo de Contabilidad.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG5 : Capacitat per a la presa de decisions aplicant els coneixements a la pràctica.
 • CG6 : Derivar de les dades informació rellevant impossible de reconèixer per no professionals.

 

Competències específiques (CE)

 • CE3 : Valorar a partir dels registres rellevants d'informació la situació i previsible evolució d'una empresa.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Conèixer i comprendre que el càlcul dels costos és fonamental per a l'anàlisi de la gestió de l'empresa. Saber aplicar les diferents tècniques i models de càlcul de costos per a la presa de decisions en l'empresa. Ser capaç de presentar i interpretar la informació generada per la comptabilitat de gestió per al procés de presa de decisions en l'empresa.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

 

 

Objetivos cognitivos a alcanzar por el estudiante:

OC1. Conocer y comprender que el cálculo de los costes es fundamental para el análisis de la gestión de la empresa.
Objetivos instrumentales a alcanzar por el estudiante:
OI1. Saber aplicar las diferentes técnicas y modelos de cálculo de costes para la toma de decisiones en la empresa.
OI2. Ser capaz de presentar la información generada por la Contabilidad de Gestión para el proceso de toma de decisiones en la empresa.

Objetivos actitudinales a alcanzar por el estudiante:

OA1. Ser capaz de interpretar la información generada por la Contabilidad de Gestión para el proceso de toma de decisiones en la empresa.

 

 

 

Dades generals

Codi: 22026
Professor/a responsable:
BAÑON CALATRAVA, MARIA CRISTINA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,50
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
  Àrea: ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
  Crèdits teòrics: 1,5
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix