Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La asignatura Sistema Fiscal del Grado de Economía se estudia en el tercer curso de esta carrera, dentro del segundo cuatrimestre. La materia de esta asignatura tiene como objetivo formativo fundamental que el alumno conozca algunos de los impuestos más importantes que se aplican en el Sistema fiscal español, tanto en su regulación legal como en su aplicación práctica.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG3 : Capacitat d'aprenentatge autònom.
 • CG4 : Aplicar a l'anàlisi dels problemes criteris professionals basats en la utilització d'instruments tècnics.
 • CG5 : Capacitat per a la presa de decisions aplicant els coneixements a la pràctica.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Usar habitualment les eines informàtiques així com la tecnologia de la informació i les comunicacions en tot el seu exercici professional.

 

Competències específiques (CE)

 • CE4 : Avaluar conseqüències de diferents alternatives d'acció i seleccionar les millors atenent els objectius.
 • CE7 : Integrar-se en la gestió empresarial.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Aquesta assignatura té com a objectiu formatiu fonamental que l'alumne conega els impostos més importants que s'apliquen sobre l'activitat econòmica, tant la regulació legal com l'aplicació pràctica.

Els objectius formatius específics són els següents:

- Conèixer l'estructura i composició del sistema fiscal espanyol.

- Conèixer la regulació legal de l'impost sobre la renda de les persones físiques, de l'impost de societats i de l'impost sobre el valor afegit.

- Conèixer l'aplicació pràctica d'aquests impostos a través de la realització de liquidacions tributàries.

- Saber utilitzar els programes informàtics d'ajuda per al compliment de les obligacions fiscals.

- Conèixer els procediments de presentacions tributàries telemàtiques.

- Ser capaç d'estudiar i comprendre per si mateix la regulació legal de cada impost, a fi d'adaptar-se a les contínues modificacions legislatives i estar al corrent d'aquestes.

- Conèixer els efectes i costos fiscals que té per a l'empresa la presa de decisions empresarials.

- Planificar fiscalment les decisions de l'empresa per a procurar minimitzar el cost tributari d'aquestes decisions.

- Saber emetre informes d'assessorament fiscal de l'empresa, en els quals es recullen els aspectes

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Esta asignatura tiene como objetivo formativo fundamental que el alumno conozca algunos de los impuestos más importantes que se aplican sobre la actividad económica, tanto en su regulación legal como en su aplicación práctica. Los objetivos formativos específicos son los siguientes:

 • Conocer los conceptos fundamentales de tributación.
 • Conocer la estructura y composición del Sistema Tributario Español.
 • Conocer la regulación legal fundamental del Impuesto sobre Sociedades
 • Conocer la regulación legal fundamental del Impuesto sobre el Valor Añadido.
 • Conocer la regulación legal fundamental del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
 • Conocer la aplicación práctica básica de estos impuestos mediante la realización de liquidaciones tributarias.
 • Ser capaz de estudiar y comprender por sí mismo la regulación legal básica de cada impuesto, con el objeto de adaptarse y estar al corriente de las continuas modificaciones legislativas.

 

 

;

Dades generals

Codi: 35027
Professor/a responsable:
SARASA PEREZ, JAVIER
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix