Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

 

Esta es la segunda asignatura de Econometría del Grado en Economía y está programada para el primer semestre del tercer año. Los estudiantes ya han cursado previamente dos asignaturas de Estadística y la asignatura de Econometría I en el semestre anterior (segundo semestre del segundo año). Econometría II continúa el estudio del modelo regresión presentado en Econometría I, discutiendo su aplicación en situaciones más generales. Por un lado, se considera el análisis de regresión cuando se dispone de datos de series temporales (Parte 1) y datos longitudinales (Parte 2) en lugar de sólo datos de corte transversal como en Econometría I. Además, se discute cómo llevar a cabo la estimación e inferencia cuando no se cumplen los supuestos básicos estudiados en Econometría I. En particular, el Tema 2 (Parte 1) se centra en la presencia de autocorrelación. El Tema 3 (Parte 2) estudia cómo proceder si el modelo incluye regresores endógenos. Finalmente, los Temas 5 y 6 (Parte 3) consideran modelos no lineales.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat per a la recerca i anàlisi d'informació.
 • CG4 : Aplicar a l'anàlisi dels problemes criteris professionals basats en la utilització d'instruments tècnics.
 • CG5 : Capacitat per a la presa de decisions aplicant els coneixements a la pràctica.
 • CG6 : Derivar de les dades informació rellevant impossible de reconèixer per no professionals.
 • CG8 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA1 : Llegir i comunicar-se en l'àmbit professional en un idioma estranger, especialment en anglès.
 • CGUA2 : Usar habitualment les eines informàtiques així com la tecnologia de la informació i les comunicacions en tot el seu exercici professional.
 • CGUA3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Contribuir a la bona gestió de l'assignació de recursos tant en l'àmbit privat com en el públic.
 • CE10 : Tenir la capacitat per a aplicar el coneixement i les aptituds adquirides en la solució de problemes econòmics teòrics i aplicats.
 • CE12 : Ser capaç d'utilitzar les eines adequades per a analitzar, diagnosticar i solucionar qüestions i problemes de caràcter econòmic.
 • CE2 : Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació amb l'assignació de recursos en general, tant en l'àmbit privat com en el públic.
 • CE3 : Aportar racionalitat a l'anàlisi i a la descripció de qualsevol aspecte de la realitat econòmica.
 • CE5 : Emetre informes d'assessorament sobre situacions concretes de l'economia (internacional, nacional o regional) o de sectors econòmics.
 • CE8 : Identificar les fonts d'informació econòmica rellevant i el seu contingut.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

- Conèixer les tècniques economètriques intermèdies per a l'anàlisi de dades.

- Formular relacions entre variables econòmiques, quantificar-les i valorar els resultats obtinguts, en situacions en les quals no es compleixen les hipòtesis bàsiques.

- Avaluar a partir d'un model economètric les diferents respostes d'una variable econòmica davant canvis d'una altra o altres variables.

- Saber interpretar correctament els resultats obtinguts en estimar un model en què no es compleixen les hipòtesis bàsiques.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

 

 

 

 

;

Dades generals

Codi: 35024
Professor/a responsable:
COLLADO VINDEL, MARIA DOLORES
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Àrea: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix